مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معنای انقلاب

انقلاب بمعنای قلبی شدن امور است. قلبی شدن امور هم به معنای عاشقانه شدن امور است. و عاشقانه شدن امور در عرصه اجتماع و سیاست و حکومت به معنای بر روی کار آمدن عاشقان و غلبه عشق بر فسق و شورش رحمت و محبت برعلیه ستم و شقاوت است. و چون عاشقانه و قلبی است تا رسیدن به وصال از پا نمی نشیند