مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انسان کافر چشم دیدن خدا را در سنگ و چوب و حیوانات دارد ولی در انسان ندارد

همه این کفرانها و انکارهای مالیخولیانی حقایقی عریان و عاقبت ابتلای به حماقت ها و جنونهانی حیرت آور و عذابهای ابدی حاصل انکار یک حق است و آن حق انسان است و انکار انسانیت خویشتن!