مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معلم

تنها کسی که در تاریخ جهان ادعای وجود و آفرینش کرده است و ھمه صفات خدا را به خود نسبت داده است کسی به نام #علی_مرتضی است که خداوند او را در پایان تاریخ و آخرین مهلت وجودیابی، معلم و مأمور تعلیم علم وجود به طالبانش نموده است.