مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

(فرازی از راهنمای مطالعه آثار)

این معارف، برترین نور رحمت خدا در آخرالزمان است که به تو رسیده است پس این رحمت را به دیگران هم برسان و به دیگران رحم کن همانطور که خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار داده است.