مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نفس تو

هر چه میخوانی در عالم جملگی پندار توست نیک و بد از زشت و زیبا عرصه اظهار توست

قیامت نامه

بنابراین به عزیزان خواننده توصیه می کنیم که این کتاب را ھمواره، ھمچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشته باشند و از مطالعه ھزارباره آن نیز اباء نداشته باشند. ھمانطور که این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم شناسی را به ھمراه داشته است.و نکته آخر اینکه ھر که وجھی از واژگونی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد برمقعد صدق و عدل وجود قرار گرفته است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری. و بدان که تا زمانی که برمقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواھیم بود که از یاران ناجی موعود باشیم. پس این کتاب قدرتمندترین یار برای رسیدن به مقام یاری امام زمان (عج) است.

رهایی از منیّت

آنچه که در آدمی خود نامیده می‌شود و هسته مرکزی هویّت فردی و اراده بشری اوست ، و من اوست محل تلاقی و تمرکز و اتّحاد تن و جان است یعنی کوره آتش موجودیت اوست که منیّت و امّاره گی اوست و کانون شیطنت و دوزخیّت اوست و ناریّت اوست که اراده شخصی اوست.