مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشویی:

این رساله را می توان زمینه ای تجربی از سیر و سلوک عرفانی در متن خانواده دانست،چرا که سالکان عرفانی در همان نخستین گامها با تمامیت خانواده و رابطه زناشوئی به بن بست و جدال میرسند و از همینجا به انحراف میروند زیرا از کشف و درک ماهیت آدم-حوائی روح خود درمانده می شوند. این رساله نوری در خدمت عرفان خانواده و خانواده عرفانی است.