مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشوئی

چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشوئی نیست. برای تحریک غیرت و انتقام از ھمدیگر ھرگز تظاھر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوزتر است. ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشا اصلی اکثر بدبینی ھاست. عمل جنسی را وجه المصالحه ھیچ امری نسازید.