مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انتظارات والدین نسبت به فرزندان

انتظار والدین از فرزندانشان در ھمه جای زمین و زمان اینست که آرمانھای تحقق نیافته و ناکامشان را دروجود فرزندان محقق نمایند. و اینست فرزندان خوب و خلف. و اما فرزندان بر دو نوعند : خلف و ناخلف یعنی مرید و یاغی. یعنی فرزندانی که به انتظارات والدین کمابیش پاسخگویند و یا تظاھر به این امر می کنند و فرزندانی که بدنبال آرمانھا و افکار خود ھستند . وعجیب اینکه نھایتاً ...........