مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تلویزیون و یا گوساله سامری خانگی

اگر در گذشته برای از میان بردن سنتها و باورهای دیرین یک جامعه باید زمانی طولانی صرف می شدوهزینه کلانی خرج میشد امروزه کافی است تلویزیون را وارد آن جامعه کرد. می بینند براحتی تمامی این سنت ها واعتقادات از میان می رود و فرهنگ جدیدی بر اساس آموخته های این رسانه ها وارد آن جامعه می گردد.