مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دنبال نخود سیاه ناجی آسمانی یا زیر زمینی نباش

((چو ایمان آورده باشید به خدا و رسولش و جهاد کرده باشید در اهلش ….. داخل می کند شما را در بهشتی که در زیرش نهرها جاریست به خانه های پاکیزه… وآن دیگری را که عاشقید ، یاری از جانب خداست که گشایش و پیروزی بسیار نزدیک به شماست…. پس یاران خدا باشید شما هم همانطور که عیسی بن مریم به حواریونش گفت که :کیست که یاری کند مرا به سوی خدا)) سوره صف