مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ای فرزند آدم و حوا

بتو می گویم دروغ مگو، صدقه میدھی،  بتو می گویم مال مردم را به ناحق مخور، به مکه میروی.  بتو میگویم جبار مباش، قرآن می خوانی.  بتو می گویم خود را بشناس، شاعر می شوی. بتو میگویم اعمالت را اصلاح کن، نماز میخوانی. بتو می گویم توبه کن، دیگران را نصیحت میکنی. بتو می گویم عادل باش، با دیگران ستیزه می کنی. بتو می گویم خود پرست مباش، فاحشه می شوی. بتو می گویم تسلیم شو، استخاره می کنی،