مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آیا اصلاً چه لزومی به ظهور جسمانی امام است؟


۲٢١ -آخرالزمان (یوم الآخر- به تعبیر قرآن) عرصه ظهور حقایق و اسرار ھمه اصول و ارکان دین است از وجود امام زمان:

حقیقت توحید و نبوت و معاد جملگی از وجود امام، آشکار می شود در حقانیت ھر آنچه که ھست و حادث می گردد.

ھمانطور که در قرآن می خوانیم ھمه انبیاء و شهداء بازمی گردند و کتاب و میزان نهاده می شود و ھر فرد و گروھی به حق ھمه باورھا و آرمانها و اعمالش نائل می آید.

ولی مسئله اصلی ظهور و حضور فیزیکی امام است که در باور مسلمین و شیعیان نهادینه شده است در حالیکه در دعای سباسب امام فرموده که ھرگز دیده نخواھد شد تا ابد! به ھمین دلیل امروزه که تقریباً ھمه علائم ظهور رخ نموده، ولی ھیچ اثری از موجودیت فیزیکی امام زمان نیست.

٢٢٢ -آیا اصلاً چه لزومی به ظهور جسمانی امام است؟ جز مقدمه به قتل رسیدنشان! مؤمنان حقیقی به وجود نوری امام ملحق می شوند و رستگار می گردند و اشقیاء ھم به قهرشان ھلاک می شوند .

منبع : کتاب حدیث وجود اثر استادعلی اکبرخانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *