مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

قیامت نامه

نام کتاب : قیامت نامه
«اسرار واژگونسالاري بشر»

*****
The secrets of human versality

استاد علی اکبر خانجانی

«آنکه بدي کرد واژگون شد.»
«سوره نمل – 92»

عنوان کتاب: قیامت نامه
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: بهار 1392 ه .ش
تعداد صفحه: 133

پیشگفتار

ابلیس با به انکار کشانیدن بشر نسبت به مقام خلافت اللھی آدم موجب واژگونسازی روح الھی در انسان شد که اینواژگونسازی موجب وارونه ساختن جوھر اسماء و کلمات خدا در نفس ناطقه بشر گردید زیرا نفس ناطقه ھمان حضور روحخدا در بشر است و این اساس واژه سازی کلمات و واژگونسازی مفاھیم و ارزشھاست که حاصل کفر و انکار انسان نسبتبه مقام خلافت اللھی خویش است که بنایش را ابلیس نھاد و این کفر و انکار مقام خلافت اللھی و ھویّت الھی ھمان واقعه منی کردن این روح ھوئی است.

یعنی خداوند و امام حیّ را علّت و منشأ این روح و ھویت الھی ندانستن و خود را علّت آن نمودن جھت اطاعت نکردن از منشأ روح! ولی خداوند بواسطه نزول و القای دگرباره روحش در انبیاء و اولیای خود، بشر را به توبه از کفر و انکار ابلیسی دعوت فرمود تا با تبعیت از این روح، بتوانند بر واژگونی خود فائق آیند و این ھمان توبه و انابه و نجات و رستگاری است که اگر این بار ھم آن کفر و انکار و منیت و طغیان تکرار شود سقوط در دوزخ درک اسفل حتمی خواھد بود. «خداوند ھر کسی را که بخواھد ھدایت کند بر او منّت می نھد.» قرآن-

در حقیقت این من و منّت الھی را انکار نمودن و به من و منّت ابلیسی دچار شدن! «ای اھل ایمان به یادآورید که قبلاً وجود نداشتید و خدا شما را آفرید.» قرآن-

مجموعه آثار ما و خاصة این اثر تبیین و ترویج و القای عرفانی این روح دوباره به بشر مدرن است.

در این کتاب اسرار و علل و چگونگی این واژگونی ھا و راه نجات از آن آشکار شده است. و این عرفان نجات از واژگونی ودریافت دگرباره روح الھی و رجعت به صدق و عدل وجود است. شناخت ھر نوع از واژگونی عین شیطان شناسی در انواع و درجات است و شیطان جز از این طریق شناخته نمی شود.

اھمیت نقش این کتاب در میان مجموعه آثارمان، مثل اھمیت نقش کلمه در قلمرو زبان و بیان است. بنابراین اگر قرار باشد برای ورود به مجموعه آثارم کتابی به عنوان درب ورودمعرفی شود، جز رساله حاضر نیست. زیرا اصطلاح واژگونی و واژگونسالاری یکی از شاه واژه ھای کلیدی مجموعه آثار ماست که در این کتاب به تمام و کمال تعریف شده است. و اما از منظر اھمیت معرفت نفس و توبه و تطھیر نفس کتابی بنیادی تر و خلاقتر از این نه در مجموعه آثار ما و نه در کل ادبیات عرفانی یافت نمی شود.

و اگر کسی فقط ھمین یک کتاب را سرمشق مادام العمر تفکر و اخلاق عملی خود قرار دھد او را تا لقاء اللّه به پیش می برد.

بنابراین به عزیزان خواننده توصیه می کنیم که این کتاب را ھمواره، ھمچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشته باشند و از مطالعه ھزارباره آن نیز اباء نداشته باشند. ھمانطور که این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم شناسی را به ھمراه داشته است.

و نکته آخر اینکه ھر که وجھی از واژگونی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد برمقعد صدق و عدل وجود قرار گرفته است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری.

و بدان که تا زمانی که برمقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواھیم بود که از یاران ناجی موعود باشیم.
پس این کتاب قدرتمندترین یار برای رسیدن به مقام یاری امام زمان (عج) است. والسلام

علی اکبر خانجانی
١٣٩٢/٠٢/٢٣

دانلود رایگان کتاب قیامت نامه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *