مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

امام شهید

نص پنجم عرفان شهودی (الشهید) در وجود حسین ابن علی  ع (امام شهید)

کوفیان ھمواره مخلص و عاشق امام از راه دور بوده اند و پرستنده امامان مرده و قبرپرستانی حرفه ای و امام کش! و بیهوده نبوده که ھمه امامان ما می خواستند در خفا دفن شوند تا ھیچ قبری برای پرستش این مریدان منافق باقی نماند. این راز بقیع است! این ھمان راز غیبت امام زمان است.

خودشناسی شیعی، آئینه ای بزرگتر و جامعتر از کوفی شناسی در تاریخ ندارد. کوفیان با ھمه امامان با یک روش واحدی عمل کردند: از دور پرستنده و از نزدیک کشنده امام بوده اند! کوفه در صدر اسلام پایتخت معنوی شیعه بود و لذا کوفی شناسی عین شیعه شناسی تمام و کمال است در کل تاریخ تشیع! و بیهوده نیست که طبق روایت، امام زمان ھم قیام جهانیش را از کوفه آغاز می کند.

منبع :کتاب_مبانی_عرفان_امامیه اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *