مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

امانت کتابهای استاد علی اکبر خانجانی

توجه
شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.

بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.

هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید.

علی اکبر خانجانی

درخواست کتاب صحافی شده :

@sabtedarkhastha

درخواست امانت کتاب :
@amanateketabhaykhanjani

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *