مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انتظارات والدین نسبت به فرزندان

انتظار والدین از فرزندانشان در ھمه جای زمین و زمان اینست که آرمانھای تحقق نیافته و ناکامشان را دروجود فرزندان محقق نمایند.
و اینست فرزندان خوب و خلف.
و اما فرزندان بر دو نوعند : خلف و ناخلف یعنی مرید و یاغی.
یعنی فرزندانی که به انتظارات والدین کمابیش پاسخگویند و یا تظاھر به این امر می کنند و فرزندانی که بدنبال آرمانھا و افکار خود ھستند . وعجیب اینکه نھایتاً ………..

⁦⬅️⁩این مطلب را در کتاب دائرةالمعارف عرفانی _جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا_

«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *