مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انسان آخرالزمان

نامه دهم: جادوی عرف و شرع (انسان آخرالزمان)

۲۴۲ – آخر الزمان ، آخر زمان عمر سنت و عرف و اساطیر و شریعت و رسوم و ملیت و فرهنگ است زیرا همه اینها از تاریخ است و آخرالزمان یعنی پایان تاریخ .

۲۴۳- و این آستانه ظهور امام زمان است زیرا امام زمان انسان خارج از زمان است که بر زمان احاطه یافته و آنرا صاحب شده است ، صاحب زمان !

۲۴۴- امام زمان انسان فوق تاریخ و ماورای سنت و شریعت و عرف و عادت و ملیت و فرهنگ و رسوم از هر نوعی است .

۲۴۵- انسان بدون تاریخ. اینست انسان آخرالزمان !

۲۴۶- این انسان آخرالزمانی در خروج جبری اش از تاریخ و سنن و عرف و شرع و رسوم و آداب و فرهنگ یا نابود می شود و یا به امامش می پیوندد بواسطه عرفان .

۲۴۷- عرفان ، فرهنگ آخرالزمان است و بدون آن بی فرهنگی و سقوط و انحطاط اجتناب ناپذیر است .

۲۴۸- مجموعه آثار بنده مهیا کننده فرهنگ انسان آخرالزمان است. فرهنگی ورای تاریخ که امام زمان و انسان کامل را معرفی می کند و تنها راه نجات از سقوط در تکنولوژی ! زیرا تکنولوژی انسان را خلع تاریخ می کند و در این واقعه فقط انسان دارای امام و امام شناس است که نابود نمی شود.

از کتاب نامه های عرفانی ص 41

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *