مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ایران، تنها پایگاه و حامی ظهور امام زمان (عج)

امروزه کشور ما تنھا پایگاه حکومتی و مأمن شیعیان جھان است و تنھا نظامی که بر محبت و ارادت به اھل بیت ولایت و عصمت بنا شده است بر ملتی که بر این عشق نفس می کشد.
و در این بحران و فتنه ھای جھانی تنھا کشور امن برای مسلمین و انقلابیون جھان است و با ھمه نواقص و کمبودھای ظاھری و باطنی که در ساختار و عملکردش داراست به لحاظ تاریخی تنها پایگاه و حامی ظهور امام زمان (عج) است و در این شرایط بحران جھانی که ھمه مستکبرین و نژادپرستان جھان کمر به نابودی این کشور بسته اند جز خود امام نتوانسته این کشور را برپا و امن سازد و حفاظت کند.

پس چه بعنوان یک مسلمان و شیعه و چه بعنوان یک ایرانی، فقط احمقان و تبھکاران می توانند با موجودیت این نظام عداوت کنند و در فکر براندازیش باشند لااقل بخاطر منافع مادی و جانی خودشان! زیرا امروزه ایران امن ترین کشور در منطقه و بلکه در جھان است.

پس ھر که پندارد که ما در اندیشه و آرزوی براندازی این نظام و مملکت ھستیم از معارف و آثار ما ھیچ فھم نکرده است و یا مغرضی تبھکار و دیوانه است و در سودای حکومت جور!

بقای این نظام در میان این ھمه فتنه ھا و دسیسه ھای داخلی و بین المللی و این ھمه بحرانھای داخلی و جھانی یک معجزه است و این معجزه جز نظر و ولایت امام زمان نیست.

نقدھای ما که تماماً فرھنگی و فکری و عقیدتی و معرفت شناسانه است نقدی جھت احیاء و ابقاء کشور و نظام است و ذاتاً از عشق به مقدسات عقیدتی این انقلاب است نه نقدی خصمانه و یا حتی رقیبانه! نقدھای ما تماماً عاشقانه و عارفانه است و کسی که از عشق و عرفان بیگانه است البته این نقدھا را درنمی یابد.

مجموعه آثار ما به یک لحاظ یک خود- انتقادی ملّی- شیعی است و لذا فقط وطن پرستان و عاشقان ولایت آنرا درک می کنند نه تشنگان قدرت! آری من ھنوز یک انقلابی ھستم ولی انقلابی که در خدمت انقلاب جھانی امام زمان باشد. ھر چه که بلایای الھی بر جان و تن و حیثیت ما فزونی یافته قدرت بیان و مکاشفه و خلاقیت قلم الھی در دست مانیز فزونی یافته است. زیرا ھر بلای الھی یک بلی الھی به انسان است بشرط آنکه آدمی قدرت درک و تصدیقش راداشته باشد تا بلا را بر خود عذاب نسازد و خود را با ھر بلا، بالا برد و به خدا رساند!

استاد علی اکبر خانجانی
از کتاب زندگینامه ماورای طبیعی من
عصر بیان و عرفان امام – ص ۱۱۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *