مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ای فرزند آدم و حوا


بتو می گویم دروغ مگو، صدقه میدھی،

 بتو می گویم مال مردم را به ناحق مخور، به مکه میروی.

 بتو میگویم جبار مباش، قرآن می خوانی.

 بتو می گویم خود را بشناس، شاعر می شوی.

بتو میگویم اعمالت را اصلاح کن، نماز میخوانی.

بتو می گویم توبه کن، دیگران را نصیحت میکنی.

بتو می گویم عادل باش، با دیگران ستیزه می کنی.

بتو می گویم خود پرست مباش، فاحشه می شوی.

بتو می گویم تسلیم شو، استخاره می کنی،

بتو می گویم ظاھر بین مباش، به رمال رجوع می کنی.

بتو می گویم قانع باش، خسیس می شوی.

بتو می گویم زیر بار ظلم مرو، ظالم می شوی،

 بتو میگویم مأیوس مباش، دلقک می شوی.

 بتو می گویم ھر چه که بر تو فرود می آید حق است، تو کوس انالحق می زنی،

 بتو می گویم در دین خدا مغرور مشو مأیوس می شوی.

بتو می گویم دین خدا را به بازار خود فروشی مبر، بکلی شریعت مرا منکر می شوی.

بتو می گویم آزاد باش تبھکار می شوی.

بتو می گویم عاقل باش، شمارشگر می شوی.

بتو میگویم خاموش باش، سخن چین می شوی.

بتو می گویم به یاد من باش، ورد میخوانی.

بتو میگویم خرافه باز مباش، کافر می شوی.

 بتو می گویم آرام باش به خمر و افیون روی می کنی.

بتو می گویم مقلد مباش وحشی می شوی.

 بتو میگویم مکر مکن، مرا مورد اتھام قرار میدھی.

و اینگونه است که بر دلت قفل میزنم و تو را کور وکر و لال می کنم ودست و پاھایت را درغل و زنجیر می نھم و تو را از ھر آنچه که داری و ھستی محروم می کنم و چون تشنه ای بر لب چشمه ات عقیم و دھان بسته می کنم تا توبه کنی از اینھمه مکر و فساد و کفرانی که در نعمت ھایم نمودی.

منبع:کتاب جانشین خدا ص ۴۲، استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *