مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بزرگترین ابزار منافق ساختن مردم

60-…امروزه حتّی در تمدنهای کافری مثل آمریکا و اروپا و روسیه و امثالهم

شبانه روز بواسطه تبلیغات مردم را به نفاق و مکر می کشانند و با شعارهائی مثل آزادی و عدالت و برابری و امثالهم که همگی شعارهای دینی هستند به تخدیر و فریب مردم مشغولند و مردم را منافق می کنند و از امکان توبه و ایمان باز می دارند.

و امروزه بزرگترین ابزار منافق ساختن مردم جهان لیبرالیزم و دموکراسی و سوسیالیزم است…

منبع:کتاب حق و باطل صفحه 7اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *