مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تنها راه سعادت دو جهان برای زنان از زبان حضرت فاطمه (س)

روزی گروھی از زنان عرب به خانه رسول خدا آمدند و گفتند ای رسول خدا ما عده ای زنان بیسواد و ناتوانیم و شریعت تو برای ما سخت است و امکان انجامش را نداریم پس یک امر ساده ای بما بده تا بواسطه اش رستگار شویم.

رسول خدا پس از تأملی سنگین فرمودند: این را فقط فاطمه می داند به نزد او بروید و از او بخواھید. آن زنان جملگی به نزدفاطمه رفته و دوباره درخواست خود را مطرح کردند که فاطمه در پاسخ فرمود:

« به مردی نگاه نکنید و کاری ھم نکنید که به شما نگاه کنند! اگر ھمین یک امر را رعایت کنید در دو جھان سعادتمندید.»

این داستان مذکور به تنهایی نشان دھنده این ادعاست که فاطمه زھرا خود دارای نور امّ الکتاب است و جمله احکام شریعت الھی درباره زنان را در این کتاب تأویل به امر واحدی کرده است و آن « نگاه نکردن و نگاه نشدن است.»
به لحاظ علم شریعت و طریقت و عرفان نفس ھم ھمین یک امر بظاھر کوچک و ساده حامل کل روح دین خداست که زن را به عصمت می رساند و رستگار نموده و بلکه به امامت جان ارتقاء می دھد. و حواله زنان به حضرت فاطمه آنھم از جانب رسول خدا آنھم درباره چنین امر عظیمی در شریعت الھی که غیر قابل تبدیل است دال بر باور رسول خدا درباره فاطمه حامل فطرت حیّ است که او را براستی و قیّومی پروردگار و نور کتاب الله می دانست.

و حکم فاطمه زھرا به زنان که کل شریعت محمدی درباره زن را به امر ساده و واحدی تأویل فرمود سند حقانیت این ادعاست که براستی فاطمه حامل نور امّ الکتاب است که امّ و عصاره کل شریعت برای زن را استخراج نمودهاست زیرا این حکم فاطمه برای زن ھمان امّ شریعت و فص دین خداست.
و ھمین حکم به تنھائی دال بر عرفان امّ الکتاب در نزد فاطمه می باشد.

سلام و صلوات برفاطمه زھرا و ھمه فرزندان نژادی و غیر نژادیش آلاء الله!

استاد علی اکبر خانجانی
کتاب نصوص الأعراف
ص۳۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *