مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تو چگونه می توانی کسی را بپرستی که نه می شناسی و نه می بینی

* ای فرزند آدم و حوا!

تو چگونه می توانی کسی را بپرستی که نه می شناسی و نه می بینی. تو بھترین مخلوقات مرا بپرست که می شناسی و می بینی و در این پرستش است که مرا خواھی دید و خواھی شناخت. و بھترین مخلوقات من کسانی ھستند که به فقر عشق می ورزند و ھمه ثروتمندان محتاج آنھایند و آنھا از ھمه بی نیازند. مرا جز از وجود این عاشقان فقر نخواھید شناخت و نخواھید دید.

* ای فرزند آدم و حوا!

من با تو از تو سخن می گویم و تو با من از خودت. پس ببین که چه خود خواه و ناسپاسی. و چون تو را کامل و بی نیاز آفریده ام پس تو در رابطه با من از خودت بی نیازی. پس با من فقط از من بپرس نه از خودت، تا بی نیازی ات را دریابی. من از تو بی نیازم و تو نیز از من بی نیازی. در این بی نیازی می توانی مرا درک کنی و نه جای دیگر.

* ای فرزند آدم و حوا!

من، تو را دوست می خواھم و تو مرا ارباب می خواھی. پس ھرگز مرا نخواھی یافت.

کتاب جانشین خدا ص ۹، استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *