مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حدیث عشق:حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمالی و عشق عرفانی

حدیث عشق (عشق زن)

۴۷ -زن همواره در عشق یک مرد نسبت به خودش می سوزد و رویاها می بافد و گاه مردی خیالی را در ذهن خود می  آفریند که بر او عاشق شده است. زن همواره عاشق بر عشق است نه عاشق بر کسی!

۴۸ -زن همواره عاشق معشوقیت خویشتن است و این همان معنای خود- شیفتگی و خودپرستی ذاتی زن است که خود  را قابل پرستیده شدن می داند و این یک توهم یا آرزوی محض نیست بلکه ریشه در آفرینش و هویت جنسی او دارد. 

زن، عاشق بر خویشتن است. و در این امر حقیقتی عظیم نهفته است زیرا زن ظهور فطرت الهی مرد است. پس چرا  عاشق خویشتن نباشد.

از کتاب حدیث عشق صفحه 8

استاد علی اکبر خانجانی

**

27- عشق یعنی عشق به جنس مخالف که دارای اراده و احساس و باورهای مخالف تو و بلکه ضد توست و این است قداست عشق جنسی که تو را عاشق ضد خودت می کند تا در ضد خودت، به ذات خودت برسی و به خودت ملحق شوی!

استاد علی اکبر خانجانی

حدیث عشق ص 6

**

۱۵ -آنچه که یک زن را در چشم و دل مرد عاشق یک فرشته می سازد اشد نیاز جنسی در فراق و فقدان وصال جنسی 

است. پس نیاز جنسی دارای معجزه ای حیرت آور است که اعجازش با وصال جنسی بناگاه از بین می رود. براستی این چه نیازی است که حتی یک زن کریه و بد اخلاق را هم در چشم عاشق تبدیل به فرشته می سازد.

۱۶ -اگر آدمی در همه عمرش در قحطی نیاز جنسی و فراق می زیست همه جهان را بهشت می دید و عالمیان را فرشته 

می یافت، عاشق می زیست و عاشق می مرد. همانطور که آدم و حوا در بهشت ازلی چنین بودند و با وصال از آن بهشت ساقط شدند.

استاد علی اکبر خانجانی

حدیث عشق ص 4

**

۹ -همه عشق های جنسی، مربوط به قلمرو قبل از وصال جنسی است یعنی در یک کلمه آنچه که عشق جنسی نامیده شده  چیزی جز عطش وصال نیست و لذا از فردای وصال، عشق هم به آنی نابود است و مابقی آن عشق بازی یا بازی با ادا و اطوار و اشعار عاشقانه است و لذا سراسر دروغ و فریب است که عاقبت گندش هم درآمده و طرفین اظهار نفرت می  کنند.

این نفرت حاصل بازی با عشقی است که دیگر نیست. این بازی قلمرو زنا و خیانت است و تجارت جنسی!

——————–

۱۳ -شهوت جنسی تا زمانیکه به وصال نرسیده، عشق است یعنی یک احساس قلبی است که همه چیز معشوق را خوب 

و مقدس و ایده آل می بیند و محو در جمال معشوق است.

 ولی پس از وصال این احساس در پایین تنه سقوط می کند و  عاشق بناگاه احساس می کند که فریب خورده است و تازه زشتی های معشوق را می بیند. و از این مرحله است که  معشوق هم احساس می کند که گول خورده است و عشق یک دسیسه بوده تا بدن معشوق را بدست آورد.

استاد علی اکبر خانجانی

حدیث عشق ص 4
دانلود رایگان این اثر:
حدیث عشق

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *