مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

راه نجات بشریّت از شرّ طاغوت جهانی صھیونیزم

« انتشار این معارف برترین اقدام و دعای فرج امام زمان و شرط واجب و ضروری برای رهایی بشریت از شرّ نظام سرمایه داری و امپریالیزم و صهیونیسم و طاغوت جهانی »

به تجربه و به یقین ادعا می کنم که اگر مجموعه آثار اینجانب که عصاره تمام عمر بنده است و کل حیات و ھستی در آن نھاده ام در میان مردم انتشار یابد و بخصوص از طریق رسانه ملی به مردم ابلاغ و معرفی
شود و تعلیم گردد و در متون درسی قرار گیرد و در دانشگاھھا و حوزه ھای دینی وارد شود و معلمين و استادان ما در ھمه عرصه ھا آنرا فرا گیرند در مدت پنج سال جامعه ما بطرزی معجزه آسا و صالحانه به اندازه یک قرن بسوی مدینه فاضله جھش خواھد نمود و برکات آن به لحاظ معنوی و پایداری بمراتب بیش از ھر انقلابی در جھان خواھد بود و انقلاب فرهنگی و عرفاني بمعنای حقیقی و کامل کلمه محقق خواهد شد آنھم انقلابی سبز و عاشقانه و عارفانه و الھی اعماق قلوب و روح و اندیشه آحاد مردم و خانواده بوقوع خواھد پیوست و خدمتی برتر از این به ملت ایران و امت اسلامی و بلکه مردمی جھان و دین خدا ممکن نخواھد بود آنھم بی ھیچ ھزینه مادی و معنوی .

مجموعه آثار اینجانب بذرھای انسان کامل و مدینه فاضلة عرفانی را بر زمین خواھد افشاند و زمین را به نور پروردگار متجلی خواھد کرد و این برترین اقدام و دعای فرج جھت ظھور امام زمان می باشد و انقلاب اسلامی ایران را براستی از نابودی حتمی می رھاند و به نھضت جھانی مھدی و مسیح موعود متصل خواهد ساخت . بنده این امر را تضمین خواهم کرد .

مجموعه آثار بنده تبیین و تدوین و تعین و تأویل و تأخیر و تقریر ایدئولوژی ناب اسلامی و عرفان شیعی و مذھب واحد جھانی به زبان أمي و جھانی و مدرن است . پس شرط واجب و ضروری برای نجات جھان از طاغوت و ستم و جھل و خودکشی و استکبار جھانی می باشد . و رھائی بشریت از شرّ نظام سرمایه داری جھانی و امپریالیزم و کمونیزم و صھیونیزم و تکنولوژیزم فقط با اشاعه چنین معارفی ممکن خواهد بود .

و بنده این آثار را تماماً تحت ولایت امام زمان بنگارش آورده ام . این اعتراف ھمه کسانی است که تاکنون مطلبی از آثار بنده را مطالعه کرده اند از پیر و جوان ، عالم وعامی ، روشنفکر و روحانی و شهری و روستائی و مؤمن و کافر

استاد علی اکبر خانجانی
کتاب مدینه فاضله اسلامی
( تصویری از جامعه امام زمانی)
خودآگاهی و بیداری ص۱۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *