مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ردّ پای شیطان:

**

“و آنانکه کافر شدند تصور نکنند مهلتی که به آنان داده ایم به سودشان است ،بلکه مهلت می دهیم که بر گناهان خود بیفزایند”آل عمران 178-

1-..در حقیقت مهلت الهی برای آن است تا تأمل کنند ،همانطور که تأمل نیز از همین ریشه است. ولی اکثر کافرشدگان در دین مهلت تأمل را تبدیل به اَمَل سازی یعنی آرزوپروری کافرانه می کنند تا رحمت خدا را در جهت تحقق آرزوهای کافرانه خرج کنند.

همانطور که علی (ع) آرزوها(آمال) را ردّ پای شیطان خوانده است.

2- .. اکثر آدمیان این عرصه را به خدمت شیطنت و خودفروشی دینی می گیرند

و لذا بر گناهان خود می افزایند تا عذاب عظیم را بر خود واجب سازند…

از کتاب خداشناسی امامیه ،جلددوم،صفحه 137،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *