مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

رساله نجات:

معرفی کتاب:  آخرالزّمان شناسی عرفانی

 ( رساله نجات)

Theosophy of Apocalypse

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تألیف تاریخ :1388

تعداد صفحه : 68

فهرست عناوین 

فصل اول : معنای تکنولوژی (دوزخ شناسی)

١ -معنای ھرمنوتیکی (تأویلی) تکنولوژی 

٢ -معنای تاریخی تکنولوژی

٣ -معنای بشری تکنولوژی  

۴ -معنای دینی تکنولوژی 

فصل دوم : وجود و عشق

فصل سوم : فلسفۀ تاریخ در قرآن یا فلسفۀ فلک زدگی

فصل چھارم : فلسفۀ مھلت ھا و فرصت ھا

فصل پنجم : انواع و درجات عبودیّت 

فصل ششم : زمان شناسی عرفانی 

فصل ھفتم : عمر چیست ؟

فصل ھشتم : زمان تنھائی

فصل نھم : منطق آخرالزمان

فصل دھم : آخرالزمان خانواده

فصل یازدھم : آخرالزمان حکومت ھا

فصل دوازدھم : شریعت آخرالزماني

فصل سیزدھم : رزق آخرالزمانی

فصل چھاردھم : حرکت جوھری یا زمان محمدی

فصل پانزدھم : تنھائی آخرالزمان

قسمتی از این کتاب در صفحه 21

موقعیت ما در عالم خاک و این فرصت و مهلت مطلقا موجودیت ما نیست و وجود نیست

بلکه شرایط وجودیابی و خلق خویشتن از عدم است.

آنکه هیکل جنبنده خود را وجود خود می پندارد ،درست دچار سوءتفاهم کسی شده است که

اتومبیلش را مقصد راه پنداشته است.

هیکل ما اتومبیلی است که باید به مقصد هستی برسد و هستی یابد

ولی اکثر آدمها تمام عمر خود ، مشغول سرویس دادن به این اتومبیل هستند.

حیات خاکی ما حیات نیست و هستی مادی ما هستی نیست بلکه

ابزار و امکانات حیات و هستی یابی است…..

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *