مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

رهایی از منیّت

آنچه که در آدمی خود نامیده می‌شود و هسته مرکزی هویّت فردی و اراده بشری اوست ، و من اوست محل تلاقی و تمرکز و اتّحاد تن و جان است یعنی کوره آتش موجودیت اوست که منیّت و امّاره گی اوست و کانون شیطنت و دوزخیّت اوست و ناریّت اوست که اراده شخصی اوست.

این من و اراده شخصی او بایستی نار زدایی شود تا در اراده الهی ، یعنی روح جذب و حل شود و نفس آدمی مظهر اراده الهی و روحانی گردد و این مقام عباداللّه المخلصين است که مظهر اراده و فعل پروردگارند.
و این است رستگاری که رهایی از آتش و الحاق به نور است.
« خلّصنا من النّار یا رب»

استاد علی اکبر خانجانی
📚 شبی با خدا (گفتگویی خود به خودی)
حکمت ناری بند 21

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *