مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شیطان انسی (خناس) و شیطان آریل ( آنتن)

و باز پرسیدم: درباره شیاطین انسی سخن بگو که بس اندک سخن گفته اند.
و فرمود: بدان شیطان را به آدمی نه دستی است و نه راه و تصرفی الا بواسطه خود آدمی و اراده اش. شیطان فقط نجوا می کند و دعوت و مشاوره می دھد و فلسفه بافی می کند تا آدمی را از ایمانش و خدایش غافل کند و از راه راست مأیوس نماید و به ھراس اندازد و مطیع خود سازد و بناگاه بر وی مسلط شود و دلش را مصادره و اراده اش را تماماً تسخیر کند.

و این واقعه پیدایش شیاطین انسی است که خود در میان مردم به وسوسه می پردازند و کفر شیطان را اشاعه می دھند و درست ھمچون اولیای شیطان و خلفای ابلیس عمل می کنند و اینان بمراتب از خود شیطان خطرناکتر و نافذترند و ابلیس بواسطه این شیاطین آدم نما بر جامعه بشری سلطه می یابد.

و این شیاطین انسی دارای انواع ھویت ھا و شخصیت ھا ھستند و در ھر لباسی حضور دارند در قلمرو علم و دین و فلسفه و ھنر تا اقتصاد و فن و سیاست و فرھنگ و تا خانواده و زناشوئی و روابط جنسی و رفاقت ھا و شراکتھا.

🔻و لطیف ترینش در لباس شریعت و طریقت و عرفان است که تمامیت دل و جان را تسخیر می کند. پس بدان که جز اولیای اصلی ابلیس مابقی آدمیان در رابطه با شیاطین انسی به ابلیس مبتلا می شوند.

و یکی از لطیف ترین و رایج ترین قلمروھای ابتلای مردم به این شیاطین انسی، عرصه بازی و لعب و لھو و طنز و ھجو و مسخرگیھا و شوخی با باورھا و معارف دینی و عرفانی است. و بعد از آن عرصه سیاست و قدرت است و سپس عرصه نژاد و سلطه جوئیھای نژادی خاصه زناشوئی!

و برای ھر یک از این عرصه ھا یک شیطان انسی برای ھر فرد یا خانواده ای وجود دارد.

و اما قلمروھای اصلی رسوخ شیاطین در جوامع مدرن عبارتند از بانک و بیمه ، لیبرالیزم و دموکراسی و رسانه ھا مخصوصاً تلویزیون و اینترنت!

و اما قلمروھای اصلی و لطیف فرھنگی و ایدئولوژیکی این دوران عبارتند از:
🔻برابری، فمینیزم، ملیت پرستی، انترناسیونالیزم اقتصادی- سیاسی (جھانی شدن ھا)، عشق غیرمتعھد و تشکیلات و سازمانھای ھنری و عرفانی و مذھبی و سیاسی و امثالھم.

و قرآن کریم شیاطین انسی را خناس نامیده است که صورت بشری شیاطینی است که در وضعیت رسوخ و تسخیر روان آدمی تبدیل به یک ملکه ذھنی- تصویری می شود که در ھمه امیال و احوال و احساساتش حضور و سلطه دارد که چنین خناسی گاه یکی از اعضای خانواده و نژاد است و یا یک دوست است و یا رئیس و رھبر و الگوی فکری و شغلی است که به صورت یک اله عمل می کند که اله شیطانی است که برخاسته از ناس است به مصداق سوره ناس!

در واقع خناسان جمله برخاسته از ناس (مردم) و مخلوق مردم پرستی و نژادپرستی ھستند. «اگر مردم را پیروی کنی گمراه می شوی زیرا اکثرشان جز توھمات خود را نمی پرستند.» قرآن- این توھمات ھمان خناسان و ملکه ھای شیطانی در ذھن می باشند.

🔻 و بدان که در عصر مدرن، نامرئی ترین و مھلکترین و ھمه جائی ترین شیاطین از طریق امواج ارتباطات الکترونیکی و ماھواره ای بر نفوس وارد می شوند که علی (ع) این شیطان آخرالزمان را شیطان آریل نامیده است که امروزه آریل در لاتین و عربی به معنای آنتن است.🔺

یعنی شیطانی که از طریق آنتن ھا بر خانه ھا و نفوس نازل می شود که شیاطین انسی ھستند!

امروزه شناخت شیاطین و راه مبارزه و نجات از آنھا از ھر امر دینی واجب تر است زیرا خدای یک انسان شیطان زده ھمان ابلیس است و خناسان درونیش که براستی به او الھام و وحی ھم می کنند و لذا امروزه اکثراً دعوی عرفانی دارند و کوس انالحق می زنند!

و اینست مبرم ترین مسئله قلمرو دین که علمای راستین بایستی برای بیداری و نجات مردم بپا خیزند و دست از روشھای ناکارآمد سنتی بردارند و قبل از ھر کسی خود را نجات دھند زیرا یکی از مرموزترین و مھلکترین شیاطین در قلمرو شریعت منھای طریقت و معرفت، فعالیت دارد که مستمراً در مردمان توسعه و ترویج می شود و قلمرو اشد نفاق است.

امروزه مذھب و آئینی که تحت الشعاع نور عرفان نفس نباشد لانه شیاطین است. و بدان که ھیچ مذھب و مکتب و آئینی بدون امام زنده ای بعنوان اسوه ھدایت نیست چه حق باشد و چه ناحق!

اشد گمراھیھا در سلوکھای فاقد امام زنده رخ می دھد که فرد مبتلای به ابلیس نفس خود می شود که از عمیق ترین و خودی ترین ضلالتھاست. زیرا تافته و بافته نفس است مثل کسانی که با خواندن کتابھا و اشعار عرفانی برای خودشان عارف می شوند و مرید نفس خودشان!

استاد علی اکبر خانجانی کتاب خضر نامه ص 21

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *