مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ظهور وجود:

880-همانطور که خداوند در ضدیت با خودش،ذاتش را به عرصه ظهور در جهان رسانید انسان هم در ضدیت با خودش به ظهور ذات الهی خود نائل می آید و به حق خودش که ظهور وجود است می رسد ،در اطاعت از امامش که ضد من اوست!

زیرا هسته مرکزی وجودالهی انسان،ضد خود است پس در ضدیت با این ضد خود می توان به ظهور خود رسید و ضد را ضدیت کرد ،یعنی نفی را نفی نمود و این تسبیحِ تسبیح است…

منبع:کتاب دیالکتیک دیالکتیک بند881صفحه130اثر استاد علی اکبر خانجانی

(توصیه میشود برای درک این مطلب کل کتاب را مطالعه فرمایید)

به یقین اعلان می کنم که هر کس که نور این کتاب را دریابد،هرگز گمراه نخواهد شد و به افراط و تفریط و ستم نخواهد گرائید،بشرط آنکه نورش را دریابد نه اینکه فرمول یا جمله ای را جهت سوداگریش برگزیند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *