مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عدالت و مساوات


۴۴۶- عدالت اینست که هر کسی خودش باشد و در خود آرام و قرار داشته باشد. این تعریف علوی عدالت است . پس هر آنچه که انسان را از خود بی خود نماید و بیقرار سازد طاغوت و دشمن عدل است. پس عدالت یعنی بی تائی افراد بشری . و این نیاز ذاتی هر انسانی است که خودش باشد و هر که مانع تحقق این امر شود ظالم است.

۴۴۷_و اما مساوات بمعنای همسان ساختن همه افراد جامعه از روی یک مدل از پیش تعیین و تعریف شده است. و این یک تولید صنعتی است و جریان صنعتی کردن جامعه . و این عین ظلم است زیرا به افراد جامعه امکان خود شدن و فرد و بی تا شدن را نمی دهد و همه را از خود بیخود می سازد و موجوداتی فتوکپی از نسخه ای واحد. و این جریان از خودبیگانگی انسان است که عین ظلم و ظلمت است.

۴۴۸- پس مساوات ضد عدالت است و عین ظلم. و این جریان ماشینی کردن انسان است و لذا شعار مربوط به جهان صنعتی است

۴۴۹ – مساوات را عدالت پنداشتن بزرگترین سوء تفاهم و فریب عصر جدید است.

۴۵۰- پس مساوات جریان نابودسازی هویت انسانی است و ظلمی بزرگتر از این نیست.

۴۵۱ – پس عدالت حاصل آزادی انتخاب سرنوشت و راه و روش زندگی خویشتن است . ولی مساوات منجر به خفقان و ستم و سلب آزادی انتخاب می شود.

از کتاب نامه های عرفانی ص 72

تألیف:« استاد علی اکبر خانجانی»

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *