مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مسئله چیست که آدمی اینقدر با خودش بیگانه و درباره خود جاهل و کور است؟

مسئله چیست که آدمی اینقدر با خودش بیگانه و درباره خود جاهل و کور است؟

زیرا منکر رضایت خویش است ،یعنی نمی خواهد ببیند و بفهمد که آنچه که هست حاصل خواسته قبلی خودش بوده است.

یعنی نمی خواهد مسئولیت امیال و اعمال خود را بپذیرد و ببیند آنچه که می خواسته اینک چنین حاصلی ببار آورده است.

یعنی نمی خواهد تصدیق کند که محصول خویشتن است.

یعنی نمی خواهد جهل آرزوها و امیال و اعمال خود را تصدیق کند و ببیند که در همه حال خداوند مرید خواسته هایش بوده است.

قسمتی از کتاب خداشناسی ربوبی،صفحه 33 ،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *