مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی کامل ترین کتاب

فهرست عناوین این کتاب :

دفتر اول : علم تأویل و تجلی

دفتر دوم : علم روح و بیان

دفتر سّوم : علم تسبیح و تنفیس

دفتر چھارم: علم نسخ و مسخ

دفتر پنجم: علم قائمیت و ظھور

دفتر ششم: آدمیت و الھیت

دفتر ھفتم: علم انیّت و ھویت

دفتر ھشتم: علم ھبوط و عروج

دفتر نھم: علم وجود و عدم (علم آفرینش)

دفتر دھم: علم عقل و عشق

دفتر یازدھم: علم روح و آخرالزمان

دفتر دوازدھم: علم روح و معانی

دفتر سیزدھم: علم روح و زندگی

دفتر چھاردھم: علم روح و نور (نورشناسی روحانی)

دفتر پانزدھم: علم روح الفباء

دفتر شانزدھم: علم تأویل روح و روح تأویلی

دفتر ھفدھم: علم روح زبان و قلم (خوانائی، گویائی، نویسائی)

دفتر ھجدھم: علم و روح کتاب

دفتر نوزدھم: روح القدس (روح الله)

دفتر بیستم: روح زمین (روح الارض)

دفتر بیست و یکم: روح حکمت آخرالزمانی
*********************************************

عنوان کتاب: نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان
(تنزیل ام الکتاب و تبیین دین واحد جھانی)
جھان شناسی، انسان شناسی، دوران شناسی و معادشناسی شیعی
تبیین ھفت وادی سیر و سلوک روح در عرفان امامیه
(علم تأویل و تجلی ، تسبیح و تنفیس، قرآن و بیان، نسخ و مسخ، قائمیت و آدمیّت) ) شرح و
تفسیری بر رسائل ام الکتاب” و “الھفت الشریف” منسوب به امامین باقر و صادق علیهم السلام
(شناسنامه روحانی من)
Descension & ascension of the spirit
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: ١٣٩٧ -١٣٩۴ ه.ش
تعداد صفحه :1127
بصورت مکتوب مطالعه نمایید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *