مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی با فهرست مطالب

******************عنوان کتاب: *********************** :
فلسفۀ وجودی مرد

Philosophy of masculinity

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1385

تعداد صفحه : 55

فهرست کتاب :
فصل اوّل(معنای وجود(
فصل دوّم (بدن مرد(
فصل سوّم (صفات مردانه(
فصل چهارم (حقوق دینی مردان (

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

**************عنوان کتاب: ************** ************ : فلسفه وجودی زن

The Philosophy of feminity

مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1379

تعداد صفحه :58

فهرست کتاب :

هویت زنانه
هویت مادرانه
هویت همسرانه
هویت جنسی
هویت عاشقانه
هویت شغلی
هویت روسپیگری
هویت هوویی
هویت حقوقی
هویت عشوه گری
هویت فکری
هویت جمالي
هویت وجودی
هویت انتخابی و انتخاب هویتی

 

********************عنوان کتاب: ********************** : فلسفه آدم و حوا

Philosophy of Adam & Eve

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387-1388

تعداد صفحه:56


فهرست مطالب

1-فلسفه ازدواج و زناشوئي

2-ديالكتيك زن و مرد

3-دين زنانه

4-من وحوا

5-فرشته شناسی زمینی

6-زیبائی و عشق

7-زن و عشق

8-عرفان زناشوئی

9-من و تو

 ********************عنوان کتاب: ********************** : مجموعه مقالات عرفانی

Theosophical ARTICLES

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1387

تعداد صفحه : 160

1-با – بی

2-با – بی (2(

3-انسان کامل یا انسان یگانه

4-در وادی فنا

5-شهید جمال

6-نان قلم

7-آیا قرآن کافیست

8-نظری انسانی بر انقلاب اسلامی

9-وفای رابطه

10-ذهن و مادّه

11-نظری بر تاریخ فکر بشری

12-مسئولیت بودن

13-وجود و ماهیت

14-ذهن چیست

15-حکمت صدیقین

16-افسانه روشنفکری ایرانی

17-من و او

18-عرفان شیطانی و عرفان رضوانی

19-تأویل خواب

20-غربت تن

21-فلسفه حلولیه

22-خودفروشی یا از خودگذشتگی

23-دیالکتیک قداست و خرقه

24-سرالأسرار شناخت شناسی مدرن

25-انتخاب هستی و انتخاب نیستی

26-دشمنان عرفان کیستند

27-خداشناسی جمالی

28-راز فلسفه مشاء و اشراق

29-خدا و بت

30-جهاد فی الله

31-هستی شناسی قرآنی

32-عالم اصغر

33-عرفان و مردم

34-من و تن

35-مسئولیت مدرن عرفانی

36-هنر به مثابه دجال عرفانی

37-داستان دل

و…
دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar


 

******************عنوان کتاب: ***********************: فريادِ زن

Womanly self-knowledge

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهريور 1392

تعداد صفحه: 22

 

******************عنوان کتاب: *********************** : هستی بایستی

Ought to be

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1380

تعداد صفحه:75

چگونه انسان همانست که باید باشد

خودشناسی عرفانی من

«حق آمدوباطل رفت .باطل قرار بود که برود»
خداوندتقدیم به خود خودم


تا ظن نبرم که خود پرستی پستم من عاشقِ ِ بر هر آنچه هستم ، هستم


… و آنگاه که دیگر نیست کسی …

 

******************عنوان کتاب: *********************** : خاطرات حواس

The memory of senses

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1381

تعداد صفحه:97

****************فهرست عناوین**********************

مقدّمه
فصل اوّل : اصول حواس
1- تجدید قدمت
2- صداها
3- بی معنائی
4- ذائقه
5- احساس گناه
فصل دوّم : خاطرات حواس

 

******************عنوان کتاب: *********************** : زندگینامه ماورای طبیعی من (نظری بر اسفار سبعۀ زندگانیم(

My metaphysical autobiography

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1386و
1393
تعداد صفحه:128


فهرست مطالب

مقدّمه
1- دورۀ قبل از تولّد من – اجداد من
2- به دنیا آمدنم- کودکی من- آغاز سیر خود در خود
3- اولین شفاعت من
4- آغاز مدرسه
5- آغاز انقلابیگری من- آغاز سیر در خلق با خود
6- هجرت به آمریکا
7- بازگشت به ایران – 1360
8- وقایع آلمان
9- من و آلمانیها
10- سرآغاز طبابت من
11- انقلابی در دازگاره
12- میعاد من در دازگاره – آغاز سیر در حق
13- حشر با انبیاء و اولیاء
14- چلّۀ گرسنگی
15- برخی دگر از مکاشفات
16- پایان دازگاره و آغاز هجرت به مشهد – هجرت از حق بسوی خلق
17- آغاز بیماری من
18- مکاشفات روحانی من در یک روستا
19- طبیعتِ من
20- غوّاصی من در طبیعت و مادون و ماورای آن
21- رسالت عرفانی من
22- من و مردم
23- من و خودم
24- من و خدای من
25- شناخت محبت بعنوان اساس شناخت خدا
26- کودکی و خدا
27- صورتها و سیرتها
28- چگونه از خود پاک شدم؟
29- باز هم دازگاره
30- چگونه شیطان را شناختم
31- قیامتی دگر
32- راز ارادت
33- خدای من چگونه است؟
34- مؤمن کیست؟
35- درباره طالبان حقیقت
36- آغاز ارتباط اینترنتی من
37- کشف انسان
38- طبیعت تنهائی
39- من و پول
40- من ونژاد
41- من و بشریت
42- خوابهای بیداری من
43- گذرگاههای انسانی من
بخش دوم
44- پایان سیر من در رجعت از حق در خلق
45- عصر بیان و عرفان امام
46- خلق جدید در آفاق و انفس
47- من و آدمهای زندگیم
48- سیر از خلق بسوی عرش قلب (ظهور حق از انسان(

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

 

******************عنوان کتاب: *********************** : ناگفته‌ها و ناشنیده های عصر ما

An interview about unspokens

گفتگوی خصوصی با استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : اردیبهشت 1387

تعداد صفحه : 63

 

******************عنوان کتاب: *********************** : ن والقلم

The secret of pen

مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387

تعداد صفحه :118

فهرست کتاب :

1- من و قلم

2- من و قرآن

3- من و قیامت

 

******************عنوان کتاب: *********************** : نظر بازی ما

The magical look

مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1387

تعداد صفحه : 34

فهرست کتاب :

1- نظر بازی ما
2- صلوة صدیقین
3- همسران بهشتی
4- نردبان ظهور
5- فلسفه شرع
6- راز آفرینش
7- مناجاتی کودکانه

 


******************عنوان کتاب: *********************** : سرگذشت روح من
فرستاده مردم بسوی خدا

The Life of My Soul

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :بهار 1388

تعداد صفحه:55

 


******************عنوان کتاب: *********************** : شهادت نامه
Eye Witness

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحه : 30

 ******************عنوان کتاب: *********************** : اشراقات دازگاره
( نزول و عروج روح (

Dazgareh Illuminations


مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 15 خرداد 1389

تعداد صفحه : 57

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: ***********************:

خضرنامه (اسرار رحمت مطلقه و ولایت قهری حق(
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: آبانماه 1392
تعداد صفحه: 23

 

******************عنوان کتاب: *********************** : رجعت شریعتی
(نظري بر هویت معنوي دکتر علی شریعتی(
About Dr.a.shariati

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1383 ه .ش

تعداد صفحه:103


فهرست مطالب


مقدمه

فصل ّاول:(«خودِ» شریعتی(
١ ـ نظری اجمالی
٢- اُمیّت
٣ ـ معبودھای شریعتی
۴ ـ تنھائی شریعتی

فصل ّدوم: (تزھا ، مکاشفات ، بدعت ھا(
١ ـ از خود ـ بیگانگی و خود ـ آگاھی
٢ ـ مذھب ضدّ مذھب
٣ ـ ایدئولوژی
۴ ـ شریعت عقلانی

فصل ّسوم :(شریعتی و انقلاب اسلامی ایران(
١ ـ زمینۀ جھانی انقلاب اسلامی
٢ ـتکنولوژیزم:ستون فقرات استکبار و قلب ابلیس
٣ ـ شریعتی و گروه ھای انقلابی
۴ ـ شریعتی و امام خمینی

فصل چھارم :(معّمای التقاط(
١ ـ تعریف التقاط
٢ ـ ماتریالیزم
٣ ـ مالکیّت دینی
۴ ـ میزان تشخیص
۵ ـ حکوت دینی
۶ ـ سکولاریزم
٧ ـ تأویل
٨ ـ تقلید
٩ ـ دروغ مصلحتی
١٠ـ حق شرک
١١ ـ تبدیل آیات
١٢ ـ و خلاصه

فصل پنجم: (اسلام منھای روحانیّت(
١ ـ سنّت وتقلید
٢ ـ شرک معیشتی

٣ ـ شرک معرفتی
۴ ـ ستون شرک
۵ ـ نتیجه

فصل ششم: (بی خودی شریعتی(

فصل ھفتم : (مرگ شریعتی(

فصل ھشتم: (شریعتی چه کرده است(

فصل نھم: (شریعتی ، شریعتی است(

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : انسان کامل – جلد اول ( سرگذشت عليين(
The Complete Man
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :1387 -1388 ه.ش
تعداد صفحه:226

فهرست مطالب

انسان کامل

شجره ممنوعه

یک تذکر

فصل اول : سلوک روحی انبیای الھی

1 .آدم شناسی

2 .سیره حضرت نوح(ع(

3 .ادریس(ع( شناسی

4 .زردتشت( ع( شناسی

5 .ابراھیم (ع( و ھاجر شناسی

6 .موسی (ع( شناسی

7 .یوسف( ع( شناسی

8 .دردنامه (سیره ایوب نبی(

9 .سیره سلیمان نبی
(صورتی از جامعه امام زمانی(

10.سیره حضرت لوط (آخرالزمان کفر مردان(

11.سیره جرجیس نبی (ع(


12.سلوک روحی عیسی بن مریم (ع(


فصل دوم : سلوک روحی چھارده معصوم
1 .محمد( ص( شناسی
2 .علی (ع( شناسی
3 .فاطمه( س( شناسی

4 .احوال و سیره امام حسن مجتبی (ع(
5 .حسین (ع( شناسی
6 .امام زین العابدین( ع(
7 .سیره امام مح ّمد باقر( ع(
8 .نظری بھ شخصیت امام جعفر صادق( ع (
9 .سیره امام موسی کاظم (ع(
10.سیره امام رضا (ع(
11.سیره امام جواد( ع (
12.سیره امام ھادی (ع(
13.سیره امام حسن عسگری( ع(
14 .معنای وجودی مھدی موعود (عج(

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

 

******************عنوان کتاب: *********************** : انسان کامل (جلد 2(
سلوک روحی اولیاء ، عرفا و صدیقین

The Complete Man
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :1387 ه .ش
تعداد صفحه : 285

فهرست مطالب

١-سلوک عرفانی بودا (ع(
٢-خضر شناسی
٣-سیره سقراط حکیم
۴-اولین پیامبر نفاق : افلاطون
۵-سلوک روحی لائوتزو
۶-مانی و مزدک
٧-مریم مجدلیه
٨-سلمان شناسی
٩-از زیبائی مردن
١٠-حلاج شناسی
١١ -سلوک عرفانی عین القضاةھمدانی
١٢ -سلوک روحی شیخ الرئیس ابو علی سینا
١٣-حکیم ابوالقاسم فردوسی
١۴ -سیره حسن صبّاح
١۵-من و ابن عربی
١۶-مولوی شناسی
١٧-سلوک روحی روزبھان بقلی شیرازی
١٨ -سیرو سلوک عرفانی خواجه حافظ شیرازی
١٩ -سلوک روحی شیخ عطار نیشابوری
٢٠-سلوک روحی ملاصدرا شیرازی
٢١-مارکس شناسی
٢٢-خداپرست کافر (سلوک روحی فردریک نیچه(
٢٣-مھاتما گاندی
٢۴-سلوک روحی طاھره قرةالعین
٢۵-میرزا آقا خان کرمانی
٢۶ -میرزا کوچک خان جنگلی
٢٧-سلوک روحی صادق ھدایت
٢٨-محمد حنیف نژاد
٢٩-استاد محمد تقی شریعتی
٣٠-یکبار دگر شریعتی
٣١-آرتور رمبو
٣٢ -سلوک روحی آلبرت انیشتن
٣٣-ھانری کوربن
٣۴-فیدل کاسترو و چه گوارا

 

******************عنوان کتاب: *********************** : یکبار دگر محمد (ص(
هنر عشق ورزی عارفانه

Mohammad once again
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحه : 41


فهرست

1- عشق محمدی

2- عقل محمدی

3- تصوف محمدی

4- زن محمدی

5- دموکراسی محمدی

6- آزادی محمدی

7- طب محمدی

 

******************عنوان کتاب: *********************** : اَبَر انسان

The Ultra Man

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :1382
تعداد صفحه:76

فهرست مطالب

مقدّمه
۱ – بازیگران
۲ – منتظران
۳ – خویشاوندان
۴ – والدین
۵ – گنھکاران
۶ -واقع گرایان
٧ -پیروان آرمانشھرھا
٨ – پیروان اصالت وجود
۹ – زنان
۱۰ – دیوانگان
۱۱ – دانشمندان
١٢ -روسپی ھا
۱۳ – جوانان
۱۴ – دولتمردان
١۵ -عبادت کنندگان
۱۶ – آزادیخواھان
۱۷ – بخیلان
١٨ – سوسیالیست ھا
١٩ -رسولان ابلیس
٢٠ -اھالی تمدّن
٢١ -ساکنان وادی اندوه
٢٢ -طالبان پیشرفت
۲۳ – بیماران
۲۴ – میھمانان
٢۵ -گوشه گیران
٢۶ -اھل ایثار
٢٧ -اھل مدرسه
٢٨ -اھل حساب
٢٩ -اصالت گرایان
٣٠ -پیروان تجربه گرائی
۳۱ – روانکاوان
٣٢ -توبه گرایان
٣٣ -خود- شکنان
٣۴ -وظیفه شناسان
٣۵ -طالبان معرفت
٣۶ -اھل راز
٣٧ -به بن بست رسیدگان کبیر
٣٨ -اھل قلم
٣٩ -اھل ناز
۴٠ -شکنجه گران
۴۱ – انقلابیون
۴۲ – ظالمان
۴٣ -اھالی اعتیاد
۴۴ – آزارگران
۴۵ -با اھالی مذھب
۴۷ – دشمنانم
۴٧ -اھل تقلید
۴٨ -روشنفکران دینی
۴٩ -علّت پرستان
۵٠ -جویندگان عدالت
۵١ -اھل فلسفه
۵۲- آبرو پرستان
۵٣ُ -مرده گان
۵۴ -اھل محبّت
۵۵ – روستائیان
۵۶ – ناجیان
۵٧ -اھل تفکر
۵٨ -اھل موسیقی
۵۹ – یاران
۶٠ -اشتغال پرستان
۶۱ – ملایان
۶۲ – گدایان
۶٣ -فرصت طلبان
۶۴ – دزدان
۶۵ -نیھیلیست ھا
۶۶ – مریدانم
۶٧ -ھمجنس گرایان
۶۸ – جاسوسان
۶۹ – احمقان
۷۰ – تو

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : مبانی خودشناسی عرفانی
ارکان عمومی معرفت نفس
اصول حکمت خالده
The Basic Theosophical self-knowledge

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1386

تعداد صفحه:42

فهرست

سه قلمرو وجود انسان
فصل اول وجود بیرونی (جلال(
الف – انسان در مکان (طبیعت(
1- انسان هوائی – هوئی عدمی
2- انسان نوری
ابلیس کیست؟
3- انسان خاکی
4- انسان آبی
5- انسان جذبی – روحی
ب- انسان در زمان
فصل دوم
وجود مرزی – جمال
بدن آدمی
سر وصورت
تن آدمی
دست های انسان
پاهای انسان
عورت
فصل سوم
وجود درونی (کمال(
1- حواس (نفس لامسه
الف: حس شنوایی
ب: حس بینایی
ج: حس چشایی و گویایی (زبان(
د: حس بویایی(بینی(
ه: حس بوسایی (عبودیت(
2-غرایز (نفس اماره(
الف: گرسنگی و تشنگی (بلعیدن(
ب: شهوت جنسی
ج: بازیگری
د: مالکیت
ه: عافیت :
3- حالات و احساسات(دل شناسی(
نفس ملهمه
دل چیست
الف:جان
ب: اراده
ج: وجدان
د: یقین (ایمان(
ه: حکمت
4- ذهنیت – نفس ناطقه
(روان(
الف: درک (تشخیص(
ب: حافظه – یاد
ج: تأمد (تخیل(
د: تفکر
ه: تعقل (نفس لوامه و توابه(.
(اراده نوری در عالم خاک(
و: ذات (نفس واحده(
مقدمه ای بر سیر و سلوک عرفانی
(جمالی – جلالی – کمالی (

 

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه غرایز (بوده شدگی انسان(
Philosophy of Instincts
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :1379 ه.ش
تعداد صفحه:82

فھرست مطالب

مقدّمه

فصل اول : « جبر بدن »
نفس کشیدن
خوردن
جماع
خوابیدن
بازی و کار

فصل دوم : « جبر روان
عشق
اندیشه
ایمان
خویشتن داری
سلطه گری

فصل سوم : « جبر جھان »
خانواده
طبیعت
آموزش
اقتصاد
حکومت

 

******************عنوان کتاب: *********************** : خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت(
New creation

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1376

تعداد صفحه:50

فهرست مطالب


1- برزخ
2- خلقت و معرفت
3- قانون چیست ؟
4- حضرت مورچه و حضرت سلیمان
5- خدا در جستجوی خویشتن
6- افسانۀ زناشوئی
7- مقصود خلقت
8- معرفت و سرنوشت
9- معرفت و اراده
10- انسان و آتش
11- تبعیض و عدالت
12- اصول سلامتی
13- بازی، کار و خلاقیّت
14- راه دل
15- بودن و نبودن
16- سودای خود – شناسی
17- خود – شناسی های کذائی
18- نشانه های خود – شناسی
19- اینست بشر
20- عذاب و معرفت
21- ستّاری و معرفت
22- معرفت و نفاق
23- شرق و غرب
24- معرفت و امامت
25- حقیقت و معرفت
26- معرفت و رضایت
27- زن و معرفت
28- معرفت و زمان
29- معرفت و قیامت
30- معرفت و ریا
31- معرفت و پرستش
32- معرفت و عمل

 

******************عنوان کتاب: *********************** : ماهی سیاه کوچولو

مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1360

تعداد صفحه :10

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : آیا است، است؟( نجوایی با خویشتن(

Is is is ?
مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1360

تعداد صفحه : 21

 

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه اندیشه گري بشر (خودآگاهی(

Philosophy of thinking
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387 ه .ش

تعداد صفحه:34

فهرست کتاب :

عقل چیست؟

فلسفه اندیشه گری بشر

 

******************عنوان کتاب: *********************** : حقِّ بودن

The right of being

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387 ه .ش

تعداد صفحه:137

فهرست مطالب
1ّ -حق بودن
2ّ -حق دل
3ّ -حق اندیشیدن
4ّ -حق پوچ شدن
5ّ -حق ایرانی بودن
6ّ -حق بیماری
7ّ -حق زناشوئی
8ّ -حق ستم
9ّ -حق روسپی گری
10ّ -حق حسد
11-نظریه رشد( ّحق شدن(
12ّ -حق اراده(دنیا و آخرت(
13ّ -حق علّیّت
14ّ -حق آشنائی(بارھستی(
15ّ -حق قلم
16 – مستضعفین
17-جمال و وصال
18-برآستانه حضور
19ّ -حق عیش
20ّ -حق اخلاص
21-درجستجوی حال
22-مسئله چیست؟
23-استحقاق ھا ( حقِّ حق(
24-فلسفھ تنھائی آدم
25-خداشناسی منطقی
26ّ -حق ماشین(فلسفه تکنولوژی(
27ّ -حق آبرو(آبروی خدا(
28ّ -حق حساب(سمت و سوی بی حسابی(
29-عشق ھاھوھی
30ّ -حق حماقت
31ّ -حق جمال(فلسفه زیبائی شناسی(
32ّ -حق ھمنشینی(راز محفل اُنس(
33-سوی بی سوئی(وجه الله(
34-براھماکاری(زناشوئی عرفانی(
35-فلسفه روزمره گی
36-یک معمای قرآنی

 

******************عنوان کتاب: *********************** : عرفان چشم و گوش و زبان

Theosophy of Ear, Eye & Tongue
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1388 ه .ش
تعداد صفحات : 68

فهرست مطالب

فصل ّاول : پدیده شناسی نگاه ( چشم شناسی عرفانی(

فصل ّدوم : پدیده شناسی صدا ( گوش شناسی عرفانی(

فصل سوم : پدیده شناسی بیان ( زبان شناسی عرفانی(

 

******************عنوان کتاب: ***********************: فقط خود خودت را بپرست
که این است راه راست

Just pray yourself

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: مرداد 1392

تعداد صفحه: 22

 

******************عنوان کتاب: ***********************: بود و نبود (هستی شناسی امامیّه(

Emamieh ontology

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: اربعین 1392 ه.ش

تعداد صفحه: 144

 

******************عنوان کتاب: *********************** : درد خدا

انسان همان است که باید باشد…..

The agony of god

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1381 ه.ش

تعداد صفحه : 74

فهرست مطالب


فصل ّاول : “جادوی درد
١ -درد بی دردی (سلامتی(
٢ -علت درونی بیماری ھا
٣ -انواع دردھا و علل بیرونی
الف : فقر
ب : سنّت
ج : تبعیض
٤ -درد بی درمان
٥ ِ -درد خود خواسته (تمارض(
٦ -علل علمی امراض
٧ -اخلاق و بیماری
٨ -درد خود ـ شناسی
٩ -درد نان
١٠ -درد رابطه

فصل ّدوم: “دردمندان و دردشناسان بزرگ
۱ – مادران
۲ – پیامبران
٣ -كافران حق جو
٤ -تباه شدگان
٥ -علی(ع(

 

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی طبیعی
( سیر پیدایش خدا در انسان(

Natural theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1382ه.ش

تعداد صفحه:118


فهرست مطالب

فصل اول : ایدۀ خدا

خداشناسی نظری
شک به خدا
بنی اسرائیل و ایدۀ « خدا»
مرگ ایدۀ « خدا »
تکامل ایدۀ خدا
خدای تمدّن ھا
بُت شناسی
راز جمال : بت پرستی
فلسفه ھای خداشناسی

فصل ّدوم :
تجلّی خدا
آسمان

فصل ّسوم : وجود خدا « توحید »

1 -خدا به عنوان قلمرو « بایستی »
2 -خدای قلمرو « ھستی»
3 -مسئله یگانگی و وحدت
4 -علل گرایش انسان به وحدت وجود
5 -خود شناسی
6 ّ -نبوت و امامت
7 -معرفت نفس در وادی عمل
8 -توحید صفات و کردار آدمی
9 -توحید ذات
10 -قیامت و معاد
11 -یکی بودن خدا
12 -چون و چراھائی دربارۀ امام

 

******************عنوان کتاب: *********************** : شبی با خدا(گفتگوئی خود بخودي(

A self conversation

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : زمستان 1387 ه.ش

تعداد صفحه:64


فهرست

١ -در وادی انتخاب
٢ -حکمت ناری
٣ -رھائی از روزمره گی
۴ -مردم شناسی
۵ -عورت شناسی
۶ -در وادی مالیخولیا
٧ -افسانه مرید و مراد
٨ -شبی با خدا
٩ -ذات ھاھوھی
١٠ -شناخت شناسی عرفانی
١١ -حکمتھای قرآنی

 

******************عنوان کتاب: *********************** : شطحیات ( تأویل عشق هاهوهی (

Overwhelming

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : تیر ماه 1389 ه .ش

تعداد صفحه : 47


فهرست مطالب


فصل اول : شطح عشق
فصل دوم : شطح ھوش
فصل سوم : شطح شریعت
فصل چھارم : شطح لاھوتی
فصل پنجم : شطح توحید
فصل ششم : شطح امامت
فصل ھفتم : شطح وجود

 

******************عنوان کتاب: *********************** : چنین گوید پیر مغان

Thus speaks magus master

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1389شمسی

تعداد صفحه : 57

فهرست

1 -مغ مغانه
2 -ملت مغانه
3 -حکمت مغانه
4 -اخلاق مغانه
5 -راز مغانه
6 -عشق مغانه
7 -حقوق مغانه

 

******************عنوان کتاب: *********************** : خداشناسی عرفانی
توحید در آئینه امام
Theosophical Theology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1386

تعداد صفحه:56

فهرست مطالب

1- فصل اول
2- فصل دوم: مراد و مرید
3- فصل سوم: خدای عشق
4- فصل چهارم:از خود تا خدا
5- فصل پنجم: تاریخ خدا
6- فصل ششم: فلسفه امامیه
7- فصل هفتم: حق رابطه
8- فصل هشتم: حق ربوبیت
9- فصل نهم: حق خدمت
10-فصل دهم: حق عبودیت
11-فصل یازدهم: حق علی
12-فصل دوازدهم: مسئولیت ارادت
13- فصل سیزدهم: خداشناسی حسی
14-فصل چهاردهم: خداشناسی توحیدی
15-فصل پانزدهم: برای چه زندگی می کنیم؟(مصاحبه با استاد خانجانی(

 

******************عنوان کتاب: *********************** :زمینه مردم شناسی عرفانی
«جامعه شناسی قرآنی»
Basic Theosophical Sociology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : فروردین1390

تعداد صفحه : 77

 دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** :مباني روانشناسي عرفانی
«روانكاوي قرآنی»
Basic Theosophical Psychology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : فروردین1390

تعداد صفحه : 69

فهرست

1- روان چيست؟(روانشناسي(
2- خود چيست؟(خودشناسي(
3- دل چيست؟(دل شناسي(
4- حواس چيست؟(حس شناسي(
5- غرايز چيست؟(غريزه شناسي(
6- حالات و صفات
7- ذهن(ظن(
8- افعال
9- ابعاد
10- امراض

 

******************عنوان کتاب: *********************** :آفرینش عرفانی
«خلق جدید»
Theosophical Recreation

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : اردیبهشت1390

تعداد صفحه : 31

 

تقدیم به کسانی که می خواهند انسان شوند .

******************عنوان کتاب: *********************** :اخلاق عرفانی
«رساله عملیه عرفانی»
Theosophical Ethics

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : خرداد 1390

تعداد صفحه : 100

فهرست مطالب :

مقدمه : سير و سلوك عرفاني
فصل اول : اخلاق عرفاني
1-باب نصيحت
2-باب خدمت
3-باب عبادت
4- باب معيشت
5-باب محبت
6-باب عدل
7-باب راست و دروغ
8-باب وظيفه شناسي
9-باب شكر
10-باب ازدواج و زناشوئي
11-باب فرزند
12-باب شغل
13-باب دوستي
14-باب صبر
15-باب نيكي و بدي
16-باب حيا
17-باب صدق
18-باب غيرت
19-باب ايثار
20-باب سخن
21-باب جماع
22-باب تغذيه
23-باب مشورت
24-باب معاشرت و مجامعت
25-باب تقليد
26-باب نظافت و نظم
27-باب نياز
28-باب حسد
29-باب رياست و سلطه
30-باب عزت
31-باب قرض
32-باب بلايا
33-باب ترس
34-باب خشم
35-باب سخاوت
36-باب توبه
37-باب توقعات
38-باب عصمت
39-باب ادب
40-باب اخلاق
فصل دوم:ايدئولوژي اخلاق عرفاني
فصل سوم: عصر تقيه
فصل چهارم:پير طريقت
فصل پنجم:جهاد في الله
فصل ششم:هفت هزار سال تنهائي
فصل هفتم:اخلاق الله
فصل هشتم:حجت هاي حق در ميان خلق
فصل نهم:عرفان بيماري
فصل دهم: عرفان زن
فصل يازدهم:نماز عرفاني
فصل دوازدهم:اخلاق روزمره گي
فصل سيزدهم:مبارزان اجتماعي
فصل چهاردهم:اوقات فراغت عرفاني
فصل پانزدهم:عرش عرفاني اخلاق

 

******************عنوان کتاب: *********************** : خداشناسی ربوبی

Creational theosophy
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مهر ماه 1387

تعداد صفحه:57

****************فهرست عناوین**********************

1- فلسفه حمد
2- فلسفه کون فیکون
3- فلسفه نبوت
4- مالیخولیائی بنام مریدی
5- ارزش زیستن
6- راز حضور و ظهور
7- گفتگوئی بین کفر و ایمان
8- در وادی طلب
9- انسان کامل
10- فلسفه شایعات
11- نکاتی در خودشناسی
12- خرابات نامه
13- وراثت و تربیت

 

******************عنوان کتاب: ***********************: از خود تا خودآ
(خلاصه مجموعه آثار (

Me & myself
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: اسفند ماه 1391

تعداد صفحه:106

 

******************عنوان کتاب: *********************** : حکمت ازلی
و فلسفه آخر الزّمان
(کشف حجابی از تاریخ تمدّن (

Eternal wisdom

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1383

تعداد صفحه:185

فهرست

1- فلسفه چیست
2- ارکان فلسفه ایلیائی و ظهور فلسفه ضدّ فلسفه در یونان
3- حکمت توحیدی در چین باستان
4- حکمت توحیدی در هند باستان
بودا بعنوان تجسم روح آئین ودا
5- حکمت توحیدی در ایران باستان
6- حکمت توحیدی در جهان میانه (نژاد سامی(
7- حکمت زمان
فلسفه آخرالزّمان
8- پیدایش مدنیّت از بطن حکمت
9- پیدایش نابودی از بطن مدنیت
10- حکمت توحیدی امامیه
11- پیدایش تباهی پیرامون حکمت توحیدی
12- نظری اجمالی بر هفت هزار سال تمدّن
13- سیر پیدایش حکیم
14- رجعت فلسفی و فلسفه رجعت
15- حکمت مابعد آخرالزّمان یا حکمت حوائی
16- حکمت ِ کتاب
17- حکمت شجره و شجره حکمت
18- حکمت آدم
19- حکمت فرقه ها
20- حکمت شریعت
21- حکیم آخرالزّمان
22- حکمت ِ حکمت
23- حکمت نور
نتیجه

 

******************عنوان کتاب: ***********************: جانشین خدا

Instead of God

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1376ه.ش

تعداد صفحه: 138

******************عنوان کتاب: *********************** : گزارش آخرین وضعیّت بشري
( از دیدگاه معرفت نفس(

A report about the last situation

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1371 ه . ش

تعداد صفحه : 211

تقدیم به انسانھای انگشت شماری که ھنوز ھم می توانند خدا را به یاد آورند.


از سخنان ربوبی مولای موحدان ، اکمل عاشقان ، افضل عارفان ، اعلم عالمان ، سرور مجاھدان ، انسان کامل و
:
صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ع

به تحقیق که خود شناسی خداشناسی است.

زیرک واقعی آنکسی است که خویش را شناخت و اعمالش را خالص نمود .

در شگفتم از کسی که گمشده ای را می جوید در حالیکه خود را گم کرده ولی نمی جوید .

ھر که از شناخت خود اکراه دارد در گمراھی افتاده است .

عارف کسی است که خود را شناخت .
کمال علم ھمان خودشناسی است .
کسی که خود را نشناخت ھیچ چیز را نشناخت .
ھر کس خود را شناخت مشکلش برطرف شد .

سرچشمۀ جھل ھمان جھل
نسبت به خویشتن است .

ھر کس خود را شناخت ھمه چیز را شناخت .
در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد چگونه خدا را می شناسد . خودشناسی سودمندترین علم است .

ھر کس موفق به شناخت خویش شد به بزرگترین پیروزی نائل آمده است .

ھر کس که نسبت به خویش جاھل است نسبت به غیر خویش جاھلتر است .

در معرفت شخص ھمین کافی که خود را می شناسد و در نادانی شخص ھمین کافی که خود را نمی شناسد .

آنکه خود را شناخت آزاد شد و آنکه خود را نشناخت نابود گردید.»

بسم الله الرحمن الرحیم

******************عنوان کتاب: *********************** : متافیزیک زندگی
Metaphysic of Life

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1388

تعداد صفحات : 60


فهرست مطالب

1-كتاب متافيزيك زندگي
2-كتاب بشر به كجا مي رود

******************عنوان کتاب: *********************** : افسانه پسامدرنیزم

The Myth of Post-modernism

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1382ه.ش

تعداد صفحه:35


فهرست مطالب


١ -راز سنّت
٢ -سنّت سازان و سنّت شکنان
٣ -ماده و معنای مدرنیزم
۴ -پیشگامان اندیشۀ مدرنیزم
۵ -پیشگامان اندیشۀ پست مدرن

کارل مارکس
فردریک نیچه
زیگموند فروید
ادموند ھوسرل
آلبرت انیشتن

۶ -اسلام و پست مدرنیزم

******************عنوان کتاب: *********************** : آخرالزّمان شناسی عرفانی
( رساله نجات(

Theosophy of Apocalypse

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تألیف تاریخ :1388

تعداد صفحه : 68

****************فهرست عناوین**********************


فصل ّاول : معنای تکنولوژی (دوزخ شناسی(

١ -معنای ھرمنوتیکی (تأویلی( تکنولوژی
٢ -معنای تاریخی تکنولوژی
٣ -معنای بشری تکنولوژی
۴ -معنای دینی تکنولوژی

فصل ّدوم : وجود و عشق

فصل ّسوم : فلسفۀ تاریخ در قرآن یا فلسفۀ فلک زدگی

فصل چھارم : فلسفۀ مھلت ھا و فرصت ھا

فصل پنجم : انواع و درجات عبودیّت

فصل ششم : زمان شناسی عرفانی

فصل ھفتم : عمر چیست ؟

فصل ھشتم : زمان تنھائی

فصل نھم : منطق آخرالزمان

فصل دھم : آخرالزمان خانواده

فصل یازدھم : آخرالزمان حکومت ھا

فصل دوازدھم : شریعت آخرالزماني

فصل سیزدھم : رزق آخرالزمانی

فصل چھاردھم : حرکت جوھری یا زمان محمدی

فصل پانزدھم : تنھائی آخرالزمان

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : قرآن السّاعه

تفسیر و تعیّن و تأویل موضوعی قرآن از منظر امامت
(خودشناسی قرآنی(

Quran now

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1375

تعداد صفحه:362

فهرست مطالب


مقدّمه
حمد
الله
انسان
احدیّت
نظر
صمد
ولایت
کرم
معرفت
رحمت
سهویّت
شکر
نبوّت
قیامت
شریعت
اسلام
قرآن
ایمان
صدق
صبر
صلوٰة
صدقه
صلح
رزق
شفاعت
فنّ
حکمت
شرک
قلب
فقه
روح
صورت
درجات
اجل
عدل
السّاعة
ابلیس
تشابه
مغفرت
ناس
وراثت
اطاعت
سرمد
عذاب
تفکّر
حبّ
ربّ
نفس
حیات
عدد
عبودیّت
وحی
احکام
خیر
طهارت
حسد
ذکر
تسبیح
نساء
توبه
اسفل السّافلین
زوج
عجله
شعور
تقوی
عفو
ملک
عقل
ظنّ
نزول
رجعت
قلم
سجود
حجّت
کبر
دنیا
لطیف
سِحر
لَعب و لَهو
دین
کفر
مشیّت
عصر
مرض
وجود
امر به معروف
جنّت
جهنّم
استهزاء
جهاد
ربا
اخلاص
امتحان
صراط المستقیم
نور
نعمت
عمل
آخرت
ظلم
منافقین
خبر
دعا
سکران
اصحاب کهف
اصحاب اعراف
انتحار
تبعیض
ضعف
غرور
غیب
قتال
حق
هو
علی

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: ***********************: کلمة اللَّه هی العلیا

(تعیّن کلمه اللَّه در آخرالزمان(

The word of allah

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: رمضان 1392 شمسی

تعداد صفحه: 68

«آنکه بدي کرد واژگون شد.»
«سوره نمل – 92»

******************عنوان کتاب: ***********************: قیامت نامه ( اسرار واژگون سالاری بشر(

The secrets of human versality

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: بهار 1392 ه .ش

تعداد صفحه: 133

******************عنوان کتاب: ***********************: معاد (وعده خدا با خلق(
Resurrection

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور 1392

تعداد صفحه :14

۱۶۵_آخرالزمان_خانواده_تمدن_بچه_ننه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

******************عنوان کتاب: ***********************: آخرالزمان خانواده
“تمدن بچه ننه”
The apocalipse of family

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف:اردیبهشت 1394

تعداد صفحه: 45

۱۱_عین_الیقین_تفسیر_عینی_آیات_محکمات

******************عنوان کتاب: *********************** : عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن حکیم(

The eye witness certainty

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تالیف:1376 ه .ش

تعداد صفحه:216

*****************فهرست عناوین***********
١-سوره حمد

٢-سوره علق

٣ -سوره اخلاص – توحید

۴ -سوره تکاثر

۵ -سوره عصر

۶ -سوره القارعة

٧ -سوره ناس

٨ -سوره تین

٩ -سوره انفطار

١٠ -سوره کافرون

١١ -سوره فلق

١٢ -سوره ماعون

١٣ -سوره بقره

06:19

******************عنوان کتاب: *********************** : قرآن فارسی ” مناجات ایرانی ” ( ترجمه و تشعیر محکمات قرآن به نظم قرآنی (

Persian Quran

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388 – 1387

تعداد صفحه : 245

فهرست کتاب

مقدمه

1-سپاس(حمد(

2-یگانگی(توحید(

3-مردم(ناس(

4-ظهور(فلق(

5-نهر نور (کوثر(

6-منکران (کافرون(

7-دشمن دوست(لهب(

8-زمان (عصر(

9-مال مردم(ماعون(

10-تنوع طلبی(تکاثر(

11-متلک(همزه(

12-مرغ فیل کش(فیل(

13-قبیله(قریش(

14-درهم کوبنده(قارعه(

15-تندروان(عادیات(

16-سرنوشت(قدر(

17-انجیر(تین(

18-گشایش(انشراح(

19-تابش(ضحی(

20-شب(لیل(

21-شهر(بلد(

22-طلوع(فجر

23-غش(غاشیه(

24-فراسو(اعلی(

25 -شکفتن(انشقاق(

26-انقلاب(تکویر(

27-اخم(عبس(

28-خبردار(نبأ(

29-پیام آوران(مرسلات(

0-رستاخیز(قیامت(

31-سردرگریبان(مزمّل(

32-عشق(علق(

33-ماه(قمر(

34-طوفان(ذاریات(

35-هستی بخش(رحمان(

36 -یاري(نصر(

37 -لرز(زلزله(

38-آفتاب(شمس(

39-تفکیک(فصلّت(

40-راهنماي شب(طارق(

41-کهکشان(بروج(

42-بازگشت بخویشتن خویش(انفطار(

43-دزدان روز(مطففین(

44-جدال بزرگ(نازعات(

45-انسانهاي نامرئی(جنّ(

46-نوحه گر(نوح(

47-سفر به آسمانها(معارج(

48-علم لدّنی(قلم(

49-دل – باور(مؤمن(

50-وصال(سجده(

51-تشخیص(فرقان(

52 -مشاوره(شورا(

53-واقعیت(واقعه(

54-دیداریار(نجم(

55-در خود نهان(مدثّر(

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: ***********************: پدیده شناسی قرآنی

(اشراق قرآنی- مبانی پدیده شناسی قرآنی- کتاب آزادی- دوزخ شناسی(

Quranic Phenomenology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1387-1388 ه.ش

تعداد صفحه: 125

فھرست مطالب

١-اشراق قرآني

مقدمه

اشراق ّاول: آفرینش

اشراق ّدوم: ابلیس

اشراق ّسوم: حوا

اشراق چھارم: دنیا و آخرت

اشراق پنجم: انبیای الھی

اشراق ششم: قیامت

اشراق ھفتم: توحید

٢ -مباني پدیده شناسي قرآني

٣ -كتاب آزادي

۴ -دوزخ شناسي

06:28

فلسفه بسم الله الرحمن الرحيم  

******************عنوان کتاب: *********************** : معناي «بسم االله الرحمن الرحیم»

( تفسیر و تأویل و تعیّن و تأخیر و تصدیق(

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1389 ه .ش

تعداد صفحه : 59

عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ(  

******************عنوان کتاب: *********************** :عرفان تاریخ ( فلسفه قرآنی تاریخ(

Theosophy of History

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1390

تعداد صفحه : 120

06:33

زمینه متافیزیک قرآنی

******************عنوان کتاب: ***********************: متافیزیک قرآنی

(متافیزیک به زبان ساده (

Quranic metaphysic

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: تیر1390 ه.ش

تعداد صفحه: 64

قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی(  

******************عنوان کتاب: ***********************: معرفت شناسی قرآنی «قلم خدا»

Quranic epistemology
«the pen of god»

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: عید غدیر 1392 شمسی

تعداد صفحه: 8

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم(

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه: 193

فھرست مطالب

جلد ّاول:
مقدمه

فصل ١ : حضرت کلمة الله

فصل ٢ : حضرت بسم الله الرحمن الرحیم

فصل ٣ :حضرت الھیّت

فصل ٤ :حضرت علویّت و علیّت

فصل ٥ :حضرت ربوبیّت

فصل ٦ :حضرت حقیقت

فصل ٧ :حضرت احدیّت

فصل ٨ :حضرت حیات

فصل ٩ :حضرت اراده

فصل ١٠ :حضرت خلقت

******************عنوان کتاب ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم( جلد 2

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه: 176

فھرست مطالب

فصل ١١ :حضرت علم
فصل ١٢ :حضرت قدرت
فصل ١٣ :حضرت حمد
فصل ١٤ :حضرت انشاء
فصل ١٥ :حضرت مساوات
فصل ١٦ :حضرت کبریائی
فصل ١٧ :حضرت ذات
فصل ١٨ :حضرت لطف
فصل ١٩ :حضرت صبر و فراغ
فصل ٢٠ :حضرت وجود
فصل ٢١ :حضرت ّعزت
فصل ٢٢ :حضرت توبه
فصل ٢٣ :حضرت اختیار و خیر
فصل ٢٤ :حضرت اول و آخر
فصل ٢٥ :حضرت تکوین
فصل ٢٦ :حضرت تصویر (خدا(
فصل ٢٧ :حضرت الآن (ال ّ ان(
فصل ٢٨ :حضرت صمدیّت
فصل ٢٩ :حضرت محبّت
فصل ٣٠ :حضرت کرامت
فصل ٣١ :حضرت انتاناھو
فصل ٣٢ :حضرت خلافت
فصل ٣٣ :حضرت قلم
فصل ٣٤ :حضرت ذکر
فصل ٣٥ :حضرت بلی
فصل ٣٦ :حضرت نظر
فصل ٣٧ :حضرت ُحسن و وجاھت
فصل ٣٨ :حضرت منزلت
فصل ٣٩ :حضرت ولایت
فصل ٤٠ :حضرت مکر
فصل ٤١ :حضرت شفاعت
فصل ٤٢ :حضرت قدوس
فصل ٤٣ :حضرت سلامت
فصل ٤٤ :حضرت کفایت
فصل ٤٥ :حضرت برکت
فصل ٤٦ :حضرت معنا
فصل ٤٧ :حضرت فعلیّت
فصل ٤٨ :حضرت ّسر
فصل ٤٩ :حضرت قسم
فصل ٥٠ :حضرت غفران
فصل ٥١ :حضرت عذاب و مطران
فصل ٥٢ :حضرت رضوان

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم( جلد 3

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه:173

فھرست مطالب

فصل ٥٣ :حضرت عبودیّت
فصل ٥٤ :حضرت انتقام
فصل ٥٥ :حضرت عدل و قسط
فصل ٥٦ :حضرت اُنس
فصل ٥٧ :حضرت رشد
فصل ٥٨ :حضرت ھدایت
فصل ٥٩ :حضرت رزق (بسط و قبض(
فصل ٦٠ :حضرت جعلیّت
فصل ٦١ :حضرت قلب
فصل ٦٢ :حضرت متانت
فصل ٦٣ :حضرت وراثت و اتراک
فصل ٦٤ :حضرت سرعت
فصل ٦٥ :حضرت امر
فصل ٦٦ :حضرت شکران
فصل ٦٧ :حضرت نصرت
فصل ٦٨ :حضرت حکمت
فصل ٦٩ :حضرت اذن و فتوا
فصل ٧٠ :حضرت میعاد
فصل ٧١ :حضرت سیر و سیرت
فصل ٧٢ :حضرت طھارت و زکات
فصل ٧٣ :حضرت قیمومیت
فصل ٧٤ :حضرت کشف و ستر
فصل ٧٥ :حضرت توسعه
فصل ٧٦ :حضرت شھادت
فصل ٧٧ :حضرت کبر
فصل ٧٨ :حضرت مراقبت
فصل ٧٩ :حضرت ّقوه
فصل ٨٠ :حضرت فضیلت
فصل ٨١ :حضرت تسمیّه
فصل ٨٢ :حضرت امیّت
فصل ٨٣ :حضرت تأیید
فصل ٨٤ :حضرت وکالت
فصل ٨٥ :حضرت بعثت
فصل ٨٦ :حضرت فصلت و وصلت
فصل ٨٧ :حضرت انشراح
فصل ٨٨ :حضرت رفعت
فصل ٨٩ :حضرت ُسماع
فصل ٩٠ :حضرت بصیرت
فصل ٩١ :حضرت موھبت
فصل ٩٢ :حضرت ذوالعرش
فصل ٩٣ :حضرت ّسقاء
فصل ٩٤ :حضرت بیان
فصل ٩٥ :حضرت قول
فصل ٩٦ :حضرت تدبیر
فصل ٩٧ :حضرت دعوت
فصل ٩٨ :حضرت حفاظت
فصل ٩٩ :حضرت جمعیت و فردیت
فصل ١٠٠ :حضرت نورانیت
فصل ١٠١ :حضرت وحی

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم( جلد 4

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه:175

فھرست مطالب

فصل ١٠٢ : حضرت نعمت و خیلت
فصل ١٠٣ : حضرت لعنت
فصل ١٠٤ : حضرت ُملک و مالکیت
فصل ١٠٥ : حضرت لقاء
فصل ١٠٦ : حضرت ایمان
فصل ١٠٧ : حضرت مؤدّت
فصل ١٠٨ : حضرت احصاء
فصل ١٠٩ : حضرت حساب
فصل ١١٠ : حضرت قرب
فصل ١١١ : حضرت فطرت
فصل ١١٢ : حضرت بدعت
فصل ١١٣ : حضرت تجّلی
فصل ١١٤ : حضرت مؤاخذه
فصل ١١٥ : حضرت وحدت
فصل ١١٦ :حضرت علائیت
فصل ١١٧ : حضرت عندیّت
فصل ١١٨ : حضرت معیّت
فصل ١١٩ : حضرت فی الله
فصل ١٢٠ : حضرت ھویّت
فصل ١٢١ : حضرت أنت الله
فصل ١٢٢ : حضرت أنا الله
فصل ١٢٣ : حضرت احاطه
فصل ١٢٤ : حضرت سبحان
فصل ١٢٥ : حضرت اجابت
فصل ١٢٦ : حضرت شدّت
فصل ١٢٧ : حضرت عظمت
فصل ١٢٨ : حضرت حلم
فصل ١٢٩ : حضرت خبر
فصل ١٣٠ : حضرت جبروت
فصل ١٣١ : حضرت باری
فصل ١٣٢ : حضرت ھیمنه
فصل ١٣٣ : حضرت عفّو
فصل ١٣٤ : حضرت خفض
فصل ١٣٥ : حضرت رأفت
فصل ١٣٦ : حضرت شفاء
فصل ١٣٧ : حضرت قدمت و آخرت
فصل ١٣٨ : حضرت منع
فصل ١٣٩ : حضرت قوت (روزی(
فصل ١٤٠ : حضرت مضّرت
فصل ١٤١ : حضرت غنی
فصل ١٤٢ : حضرت مجد
فصل ١٤٣ : حضرت حیات و ممات
فصل ١٤٤ : حضرت وفا
فصل ١٤٥ : حضرت صدق
فصل ١٤٦ : حضرت تعالی
فصل ١٤٧ : حضرت تسخیر
فصل ١٤٨ : حضرت ُسخره
فصل ١٤٩ :حضرت فتح
فصل ١٥٠ : حضرت ادراک
فصل ١٥١ : حضرت صلاح
فصل ١٥٢ :حضرت اثبات
فصل ١٥٣ : حضرت غیرت
فصل ١٥٤ : حضرت قضا
فصل ١٥٥ : حضرت اخلاص
فصل ١٥٦ : حضرت قھر

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم( جلد5

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه:161

فھرست مطالب

فصل ١٥٧ : حضرت منفعت
فصل ١٥٨ : حضرت ضلالت
فصل ١٥٩ : حضرت رکس- کبت- ّکب- دمر
فصل ١٦٠ : حضرت مشتری
فصل ١٦١ : حضرت امحاء
فصل ١٦٢ : حضرت نفخه
فصل ١٦٣ : حضرت تعلیم و تفھیم
فصل ١٦٤ : حضرت تحقق
فصل ١٦٥ : حضرت اتمام- اکمال- اسباغ
فصل ١٦٦ : حضرت مذلّت
فصل ١٦٧ : حضرت قتال
فصل ١٦٨ : حضرت درجه
فصل ١٦٩ : حضرت اصطفی و اجتباء
فصل ١٧٠ : حضرت عطیّه و عرض
فصل ١٧١ : حضرت اَتیه
فصل ١٧٢ : حضرت استعانت
فصل ١٧٣ : حضرت حلال و حرام
فصل ١٧٤ : حضرت اجر و جزا
فصل ١٧٥ : حضرت کتابت
فصل ١٧٦ : حضرت کلمه
فصل ١٧٧ : حضرت عصمت
فصل ١٧٨ : حضرت الفت
فصل ١٧٩ : حضرت مذھب و شریعت
فصل ١٨٠ : حضرت رسالت
فصل ١٨١ : حضرت کفران
فصل ١٨٢ :حضرت اطعام
فصل ١٨٣ : حضرت زراعت
فصل ١٨٤ : حضرت اسکان
فصل ١٨٥ : حضرت بطش
فصل ١٨٦ : حضرت حال
فصل ١٨٧ : حضرت ضارب الامثال
فصل ١٨٨ : حضرت نجات
فصل ١٨٩ : حضرت مھلک- ّدمار- قاصم
فصل ١٩٠ : حضرت ّخلاق
فصل ١٩١ : حضرت بقاء
فصل ١٩٢ : حضرت حفی و حنی
فصل ١٩٣ : حضرت دلالت
فصل ١٩٤ : حضرت صناعت
فصل ١٩٥ : حضرت ایقان
فصل ١٩٦ : حضرت اتقان
فصل ١٩٧ : حضرت اقناء
فصل ١٩٨: حضرت هون
فصل ١٩٩ : حضرت اَمل
فصل ٢٠٠ : حضرت فلق
فصل ٢٠١ : حضرت برھان
فصل ٢٠٢ : حضرت نفس
فصل ٢٠٣ : حضرت جمال
فصل ٢٠٤ : حضرت قرآن

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد 6
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم(

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه :173

فھرست مطالب

فصل ٢٠٥ : حضرت سرمدیّت
فصل ٢٠٦ : حضرت مسئلت
فصل ٢٠٧ : حضرت ضحک و بکاء
فصل ٢٠٨ : حضرت ذرّ
فصل ٢٠٩ : حضرت مبادله و فدا
فصل ٢١٠ : حضرت غلبه و سلطنت
فصل ٢١١ : حضرت کفالت
فصل ٢١٢ : حضرت دخل و خرج
فصل ٢١٣ : حضرت صلوة
فصل ٢١٤ : حضرت اقبال
فصل ٢١٥ : حضرت خوف
فصل ٢١٦ : حضرت بشارت و نذارت
فصل ٢١٧ : حضرت امکان
فصل ٢١٨ : حضرت ظاھر و باطن
فصل ٢١٩ : حضرت عرفان
فصل ٢٢٠ : حضرت عسی
فصل ٢٢١ : حضرت طبع و ختم
فصل ٢٢٢ : حضرت آلاء- آل الله
فصل ٢٢٣ : حضرت رجعت
فصل ٢٢٤ : حضرت ذوق
فصل ٢٢٥ : حضرت حبط
فصل ٢٢٦ : حضرت ابرام
فصل ٢٢٧ : حضرت تخفیف
فصل ٢٢٨ : حضرت مأوی
فصل ٢٢٩ : حضرت یاء (ی(
فصل ٢٣٠ : حضرت وصایت و وعظ
فصل ٢٣١ : حضرت باء (ب(
فصل ٢٣٢ : حضرت احداث
فصل ٢٣٣ : حضرت لام (ل(
فصل ٢٣٤ : حضرت رؤیت
فصل ٢٣٥ : حضرت واو (و(
فصل ٢٣٦ : حضرت ضعف- وھن- عیب- مرض
فصل ٢٣٧ : حضرت اختصاص
فصل ٢٣٨ : حضرت نون (ن(
فصل ٢٣٩ : حضرت وفاق و زوجیّت
فصل ٢٤٠ : حضرت میم (م(
فصل ٢٤١ : حضرت نبوت و طلعت
فصل ٢٤٢ : حضرت غضب
فصل ٢٤٣ : حضرت نسیان
فصل ٢٤٤ : حضرت امتحان
فصل ٢٤٥ : حضرت ولجان و تکویر
فصل ٢٤٦ : حضرت فریضه
فصل ٢٤٧ : حضرت ابلاغ
فصل ٢٤٨ : حضرت زیادت
فصل ٢٤٩ : حضرت صبّاغ
فصل ٢٥٠ : حضرت الف ( آ (
فصل ٢٥١ : حضرت ھاء (ھـ(
فصل ٢٥٢ : حضرت فاء (ف(
فصل ٢٥٣ : حضرت قاف (ق(
فصل ٢٥٤ : حضرت فرقان- انقطاع- زوال- میزان
فصل ٢٥٥ : حضرت صاد (ص(
فصل ٢٥٦ : حضرت فساحت

******************عنوان کتاب: ***********************: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم( جلد 7

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي

Quranic theosophy

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1393 ه .ش

تعداد صفحه :137

فھرست مطالب

فصل ٢٥٧ : حضرت طاء (ط(
فصل ٢٥٨ : حضرت خسوف و غرق
فصل ٢٥٩ : حضرت عین (ع(
فصل ٢٦٠ : حضرت طماس- تحریف
فصل ٢٦١ : حضرت نقطه (.(
فصل ٢٦٢ : حضرت حاء (ح(
فصل ٢٦٣ : حضرت دفاع
فصل ٢٦٤ : حضرت تکلیف
فصل ٢٦٥ : حضرت امداد
فصل ٢٦٦ : حضرت ازاغ
فصل ٢٦٧ : حضرت برائت
فصل ٢٦٨ : حضرت نسخ
فصل ٢٦٩ : حضرت مسخ
فصل ٢٧٠ : حضرت محص- محض
فصل ٢٧١ : حضرت دال (د(
فصل ٢٧٢ : حضرت تأویل
فصل ٢٧٣ : حضرت تأخیر
فصل ٢٧٤ : حضرت امساک و عباء
فصل ٢٧٥ : حضرت راء (ر(
فصل ٢٧٦ : حضرت زینت
فصل ٢٧٧ : حضرت صواب و اصابت
فصل٢٧٨ : حضرت انتھاء
فصل ٢٧٩ : حضرت اِعراب
فصل ٢٨٠ : حضرت سین (س(
فصل ٢٨١ : حضرت تاء (ت(
فصل ٢٨٢ : حضرت تلاوت
فصل ٢٨٣ : حضرت صبب- ّصب
فصل ٢٨٤ : حضرت الھام و ندا
فصل ٢٨٥ : حضرت جیم (ج(
فصل ٢٨٦ : حضرت خاء (خ(
فصل ٢٨٧ : حضرت تقوا
فصل ٢٨٨ : حضرت کراھت
فصل ٢٨٩ : حضرت تعلّل
فصل ٢٩٠ : حضرت ذال (ذ(
فصل ٢٩١ : حضرت زاء (ز(
فصل ٢٩٢ : حضرت شین (ش(
فصل ٢٩٣ : حضرت ثاء (ث(
فصل ٢٩٤ : حضرت ثواب
فصل ٢٩٥ : حضرت سیاق
فصل ٢٩٦ : حضرت خزان
فصل ٢٩٧ : حضرت تحذیر
فصل ٢٩٨ : حضرت ضاد (ض(
فصل ٢٩٩ : حضرت غین (غ(
فصل ٣٠٠ : حضرت صرافت
فصل ٣٠١ : حضرت بنیان
فصل ٣٠٢ : حضرت سلوک
فصل ٣٠٣ : حضرت عداوت
فصل ٣٠٤ : حضرت ظفر و غرا
فصل ٣٠٥ : حضرت قصاص
فصل ٣٠٦ : حضرت الزام
قذ – نبّاذ- رامی ّ
فصل ٣٠٧ : حضرت قذاف
فصل ٣٠٨ : حضرت کاف (ک(
فصل ٣٠٩ : حضرت طحی
فصل ٣١٠ : حضرت اطفاء
فصل ٣١١ : حضرت انتشار
فصل ٣١٢ : حضرت نبات- شقاق- قفا
فصل ٣١٣ : حضرت واقعیت و وضعیت
ضمیمه: دعای ظھور امام زمان (عج( براساس دوھزار اسماء الله

*کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد.*

*تقدیم به روح ملکوتی سقراط حکیم نخستین پیام آور و شهید علم دیالکتیک*

******************عنوان کتاب: ***********************: دیالکتیکِ دیالکتیک (مذهب رندان(

(علم العلم- عقل محض- علم آفرینش- علم عشق- علم تسبیح- علم خلافت- علم تقوا- علم فرقان- علم تضاد- علم عروج- علم عصمت-
دیالکتیک شناسی- علم امامت- علم بداعت- علم صدق- عبادت صدیقین-
علم تأویل- علم الدرجات- بی تاشناسی- علم خودشناسی- علم اخلاق الله- خرد آخرالزمان- علم وحدت- علم اسرار- علم عدالت- علم آزادی- علم توحید- علم شیطان شناسی- شناخت شناسی- عرش معرفت- لب لباب(
***
Dialecticology


مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: پائیز1393 ه .ش

تعداد صفحه: 562

دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان(  

******************عنوان کتاب: ***********************: دائرة المشارق و المغارب ربوبی (دیالکتیکهاي قرآنی(

Quranic Dialectics

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: اسفند ماه 1393 ه .ش
تعداد صفحه: 118

علم رحمت مطلقه خلقت  

******************عنوان کتاب: *********************** : علم رحمت مطلقه
(خلقت رحمانی و خلقت رجمانی(

The absolute merciful science

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : اردیبهشت 1394 ه .ش
تعداد صفحه : 69

******************عنوان کتاب: *********************** : غزل عشق

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1365تا 1375

تعداد صفحه : 100

بسم الله الرحمن الرحیم

******************عنوان کتاب: *********************** : غزل هستی

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1360تا 1364

تعداد صفحه:63

دفتر اوّل

1- درد دلی با هیچکس
2- پرتگاه لحظات
3- بارش آفتاب
4- توت فرنگی ، زن ، زندگی ، خدا
5- نقاشی تاریخ ِتوده ها
6- تولّد جاودانۀ خدا
7- حضور ذهن
8- فرشتۀ عشق
9- رقص آفتاب
10- تفسیر عشق
11- مرگِ واژۀ عشق
12- پیش بینی یک اتفاق
13- کابوس تن – بی صبری جان
14- آه ه … یعنی که خداا …
15- صفیر عشق
16- ای همپارۀ آواره
17- نیم نگاهی از نخستین روزنه
18- اندیشۀ عشق
19- سرّخلقت ، سرّ عشق ، معنای انسان
20- آنگاه ….
21- ره توشه
22- انبساط حضور
23- انبساط موی
24- انبساط نقطه
25- حضوری انسانی
26- سفر عشق
27- لوح سرنوشت


دفتر دوّم

1- الماس سیاه جاودان
2- وضوی دل
3- میزبانی ِ دل
4- فصول جان
5- آن دگر نیمۀ جان
6- عشق ورزی با عشق
7- سیمای شهر ما
8- از پشت ِ دیوار لحظات
9- راز حیات
10- زندانی به نام انسان
11- خدای دو پا
12- شیطان عاشق پیشه
13- در جستجوی یک نگاه
14- سه سوره
15- نماز در هر دم
16- ال لا شو – ال لا شو
17- شورش اهالی کندوان
18- شبگردی ِ آفتاب
19- آخرین پیام عقل

دفتر سوّم
1- تاریخ عشق ( بر ویرانۀ لحظات (
2- قاموس ِ عشق
3- پایان شب نشینی

بسم الله الرحمن الرحیم

******************عنوان کتاب: *********************** : چهلچراغ معرفت
مثنوی بود ونبود
Dialectic of Being & None

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : نوروز1388

تعداد صفحه:141

فهرست مطالب
1-مولانا
2-آئینه
3- عصمت
4-ناز
5- زن و مرد
6- خدمت
7- علی
8- علم
9- تاریخ
10-خیال
11- نژاد
12- خرابات
13- مادر
14-دوست
15-تنهائی
16-فراق
17-تضاد
18-احمق
19-دلق
20-رندی
21-پیر
22-عبادت
23-برابری
24-روح و تن
25-تربیت
26-خماری
27-بیماری
28-مالکیت
29-قلم
30-مرید
31-معنا
32-شیطان
33-خودشیفته
34-جبر و اختیار
35-دین
36-رزق
37-ذکر
38-هفت وادی
39-آخرزمان
40-بیداری

من و تو
ترجمه اثري از مارتین بوبر

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** :من و تو
ترجمه اثري از مارتین بوبر
Martin buber

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1378 ه .ش

تعداد صفحه:23

ني من منم و ني تو توئي ني تو مني
ھم من منم و ھم تو توئي ھم تو منــي
من با تو چنــــــانم اي نـــگار ُختنــــي
كاندر عجبــــم كه من منـــم یا تو مني
«مولوي»

******************عنوان کتاب: *********************** : غزلی ز دگر سو
برگزیده اشعار ادگار آلن پو
Edgar Alan Poe

مؤلف : ادگار آلن پو

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ ترجمه :1377

تعداد صفحه:59

فهرست مطالب

1 – مقدمۀ مترجم
2 – کلاغ سیاه
3 – اِلدورادو (ورای زر خیز(
4 – به …
5 – برای «آنّی» (annie(
6 – خوابی اندر خواب ِ دیگر
7 – به …ف
8 – به …ف – س
9 – به : رودخانه
10 – دنباله روی
11 – قصر افسون شده
12 – وادی رؤیاها
13 – به …
14 – سکوت
15 – نیایش
16 – خواب – آلوده
17 – تنها
18 – دریاچه : تقدیم به …
19 – آنابل لی
20 – کِرم فاتح
21 – اولالوم(ulalum(
22 – به مادرم
23 – ستارۀ شب
24 – به …
25 – رؤیاها
26 – زنگوله ها
27 – به کسی در بهشت
28 – خوشترین روز – خوشترین لحظات
29 – غزل وصال
30 – اسرافیل
31 – لنور
32 – غزل عروسی
33 – یک رؤیا
34 – وادی اضطراب
35 – ارواح مرده گان
36 – به هلن

******************عنوان کتاب: *********************** : حضور و فناناپذیری
ترجمه اثری از گابریل مارسل
Presence & immortality

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1377

تعداد صفحه:12

پایان_فلسفه_فائق_آمدن_بر_ماوراء_طبیعت_مارتین_هایدگر_

******************عنوان کتاب: *********************** : پایان فلسفه
فائق آمدن بر ماورای طبیعت
مارتین هایدگر

The End of Philosophy
Martin Heidegger

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1378

تعداد صفحه:21

******************عنوان کتاب: *********************** :تراژدی کافی نیست
ترجمه اثری از کارل یاسپرس
فیلسوف معاصر آلمان

Tragedy Is Not Enough
Karl Jaspers

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ ترجمه :1379

تعداد صفحه:44

فهرست :
مقدمه مترجم

فصل اول
آگاهی تراژیک
1- مذهب
2- هنرهای زیبا
3- شعر
4- شناخت تراژیک: بصیرت حاصل از تراژدی
5- زمینه تاریخی
6- معرفت تراژیک درباره هستی – و ایمنی ضد تراژیک
7- شناخت تراژیک در حماسه و داستان نویسی
8- تراژدی از بطن تفسیر فلسفی جهان واز بطن مذاهب تعالی می یابد

فصل دوم
خصائل بنیادین تراژدی
1- راههای تفسیر شناخت تراژیک
2- تراژدی به مثابه دورنمایه شعر
3- فضای تراژیک
4- جنگ و فروپاشی
5- فردیت و جهانیت
6- تصادم راههای زندگی
7- انسانها برعلیه خدایان
8- نبرد خدایان برعلیه یکدیگر
9- پیروزی و شکست
10- خطا (گناه(
11- عظمت انسان در شکست

فصل سوم
مسئله حقیقت
ادیپ
هاملت

فصل چهارم
“ذهنیت تراژدی”
1- تصور زایمان
2- تراژدی و زایش
3- زایش در بطن تراژدی
4- زایش از بطن تراژدی
5- تراژدی یونانی
6-تراژدی مسیحی
7- تراژدی فلسفی
8- از کار افتاده گی تراژدی در اصالت زیبایی شناسی

فصل پنجم
“تفاسیر بنیادی درباره تراژدی
1- تفسیر اسطوره ای
2- تفاسیرفلسفی
3- محدودیت های تفسیر
4-مسخ معرفت تراژیکی به جهان بینی تراژیکی

فصل ششم
بی کفایتی معرفت تراژیکی
1- ریشه حقیقت درفلسفه
2- راه و حرکت

بسم الله الرحمن الرحیم

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی ایمان
Dynamism of Faith
مؤلف : پل تیلیخ (عارف معاصر آلمان(

مترجم : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ ترجمه :1377

تعداد صفحه:54

فهرست مطالب :

مقدمۀ مترجم
مقدمۀ مؤلّف

فصل اول: ایمان چیست ؟
1- ایمان تعهّد مطلق
2 – ایمان به مثابۀ مرکزیّت واقعه
3 – سرچشمۀ ایمان
4 – ایمان و قداست
5 – ایمان و شکّ
6 – ایمان و اجتماع

فصل دوم : آنچه ایمان نیست ؟
1 – مسخ روشنفکرانۀ معنای ایمان
2 – مسخ عمدی معنای ایمان
3 – مسخ احساسی معنای ایمان

فصل سوم : نشانه های ایمان
1 – معنای نشانه (سمبل(
2 – سمبل های دینی
3 – سمبل و اسطوره ها

فصل چهارم: انواع ایمان
1 – عناصر ایمان و تحوّلاتشان
2 – ایمان هستی شناسانه
3 – ایمان اخلاقی
4 – همبستگی انواع ایمان

فصل پنجم: حقیقت ایمان
1 – ایمان و استدلال
2 – حقیقت ایمان و حقیقت علمی
3 – حقیقت ایمان و حقیقت تاریخی
4 – حقیقت ایمان و حقیقت فلسفی
5 – حقیقت ایمان و محک آن

فصل ششم: حیات ایمان
1 – ایمان و شجاعت
2 – ایمان و انسجام شخصیّت
3 – ایمان ، عشق و عمل
4 – ارتباطات ایمان و ظهور و بروزهای آن
5 – تقابل ایمان با ایمان

نتیجه گیری

پدیده_شناسی_توحیدي_وحدت_وجود_–_توحید_عملی_–_علم_توحید_–_توحید_مطلق

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی توحیدی
( وحدت وجود – توحید عملی – علم توحید – توحید مطلق (
Phenomenology of Oneness

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحه : 121

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه جهانی دین
Universal Philosophy of Religion

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1384

تعداد صفحه:215

****************فهرست عناوین**********************

1- تأویل هرمنوتیک فلسفه جهانی دین
2- آیا خدا وجود دارد؟
3- اصول سه گانه دین
4- کفر و ایمان
5- علوم و فنون نابوده گی
6- ارکان برزخ وجود انسان
7- تن آدمی
8- عشق
9- فسق
10- آزادی
11- شریعت
12- کیهان شناسی
13- فلسفه تاریخ دین
14- فلسفه مدنیّت
15- فلسفه تکنولوژِی
16- فلسفه قیامت
17- فلسفه ابلیس
18- فلسفه حکومت و رهبری
19- فلسفه قلب
20- فلسفه رنج
21- فلسفه عبادات
22- فلسفه شایعات
23- فلسفه زن
24- فلسفه تقلید
25- فلسفه کلمه
26- فلسفه عصمت
27- فلسفه هستی
28- فلسفه طلاق
29- فلسفه من
30- فلسفه روشنفکری
31- فلسفه بیماری
32- فلسفه شهوت جنسی
33- فلسفه پول
34- فلسفه صبر
35- فلسفه دوستی
36- فلسفه رقص
37- فلسفه خودکشی
38- فلسفه نیهیلیزم
39- فلسفه تنهائی
40- فلسفه مؤلف

******************عنوان کتاب: *********************** : امامیه و مذهب اسماعیلیه
كندوكاوی در بنیاد فرقه‌های‌ امامیه ‌: اثنیٰ‌عشریه‌ ، باطنیه‌ ، صباحیه‌ ، اسماعیلیه‌ و فرقه‌های‌ صوفیه‌
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تقدیم‌ به‌:
روح‌ شهید شاهد دكتر علی شریعتی


تاریخ تألیف : 1383

تعداد صفحه:95

فهرست‌ مطالب‌

مقدمه‌
1ـ ظهور مُرتاضی‌ مُسلّح‌
2ـ رسول‌ عقل‌ و رسول‌ قیامت‌
3ـ یگانگی‌ مهر و قهر : توحید معانی‌
4ـ یگانگی‌ صداقت‌ و سیاست‌
5ـ فائق‌ آمدن‌ بر دیالكتیك‌ (ثنویت‌(
6ـ نبوّت‌ و امامت‌
7ـ ظاهر و باطن‌ دین‌
8ـ نخستین‌ تفرقه‌ ها در صدر اسلام‌
9ـ نخستین‌ جامعۀ‌ امامیه‌
10ـ شیعه‌ و سُنّی‌
11ـ جدائی امامت‌ و حكومت‌: سرِّ غیبت‌ امام‌
12ـ پیدایش‌ فرقه ‌های‌ امامیه‌
الف‌ ـ مُرجئه‌
ب‌ ـ جبریه‌ و قدریه‌
ج‌ ـ شیعۀ‌ علی‌ (ع(
د ـ فرقۀ‌ غالیه‌ (غلاة شیعه‌(
13 ـ ظهور تشیّع‌ انقلابی
14 ـ ظهور اسماعیلیه‌
منابع‌ تاریخی‌ دربارۀ اسماعیلیه‌
ماهیت‌ اسماعیلیه‌
نخستین‌ بانیان‌ عرفان‌ انقلابی‌ و انقلاب‌ عرفانی‌
تاریخچه‌ای‌ از نخستین‌ داعیان‌ اسماعیلیه‌
15 ـ پیدایش‌ قرامطه‌
16 ـ حكومت‌ فاطمیان‌
17 ـ نهضت‌ حسن‌ صباح :
افسانۀ‌ فدائیان‌
قیامت‌ الموت‌
18 ـ اسماعیلیه‌ پس‌ از حمله‌ مغول‌
19 ـ فرقه‌های‌ صوفیه‌ و اسماعیلیه‌
20 ـ عرفان‌ اسماعیلیه‌ و ماتریالیزم‌
21 ـ اسلام‌ انقلابی‌ (ظهور مجدّد اسماعیلیۀ‌ صبّاحی‌(
22 ـ معمای‌ شجره‌ و نژاد
23 ـ حماسۀ‌ عشق‌ عرفانی‌
كلام‌ آخر

کتاب_چیزها_فلسفه_وجودي_اسلام_The_book_of_things

******************عنوان کتاب: *********************** : کتاب چیزها
فلسفه وجودی اسلام

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1370

تعداد صفحه:25

فهرست مطالب :


1 ـ باب اوّل
2 ـ باب دوّم
3 ـ باب سوّم
4 ـ باب چهارّم
5 ـ باب پنجم
6 ـ باب ششم
7 ـ باب هفتم
8 ـ باب هشتم
9 ـ باب نهم
10 ـ باب دهم
11 ـ باب یازدهم
12 ـ باب دوازدهم
13 ـ باب سیزدهم
14 ـ باب چهاردهم
15 ـ باب پانزدهم
16 ـ باب شانزدهم
17 ـ باب هفدهم
18 ـ باب هجدهم
19 ـ باب نوزدهم
20 ـ باب بیستم
21-باب بیست و یکم

06:16

******************عنوان کتاب: *********************** : شیعه شناسی
Shialogy

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1387

تعداد صفحه:99


فهرست مطالب


1- فصل اوّل : نعل وارونه
2- فصل دوم : تشیّع علوی و تشیّع عربی
3- فصل سوّم : حدیث ثقلین
4-فصل چهارم : شیعه شناسی
1- پدیده شناسی خرافات
2- پدیده شناسی عزاداری حسینی
3- پدیده شناسی تشیع
4- پدیده شناسی عرفان شیعی
5- پدیده شناسی زناشوئی عارفان و امامان
6- پدیده شناسی جوانمردی در تشیع
7- پدیده شناسی شیعه ــ سنّی
8- فطرت شیعی و تشیع فطری
9- شیعۀ ضد شیعه
10- تشیع یعنی چه ؟
11- علی شناسی
12- شریعت شیعی
13- رابطۀ امام و مأموم
14- تشیّع و خاتمیّت
15- تشیّع و تصوّف
16- حجّ شیعی
17- امامت چیست (1(
18-امامت چیست (2(

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه زمان
(درجستجوي زمان از دست رفته(


Philosophy of Time

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1379 ه .ش

تعداد صفحه:76


«من دو سال از خدا کوچکترم.» – علی(ع(
«زمان چشم زخم ابلیس به انسان است.»- یک عارف ایرانی
«دورانی بود در زمان که انسان ھیچ چیزی را به یاد نمی آورد.»- قرآن
«من زمان ھستم.» – پیامبر اسلام
«قسم به زمان که انسان در خسران است.» – قرآن


****************فهرست عناوین**********************

مقدمه
فصل اول- زمان و خدا
فصل ّدوم- زمان و دوستی
فصل ّسوم- زمان و شناخت
فصل چھارم- زمان واخلاق
فصل پنجم- زمان وزنان
فصل ششم- زمان و خواب
فصل ھفتم – زمان واراده
فصل ھشتم – زمان وازدواج
فصل نھم – زمان وتکنولوژی
فصل دھم – زمان تغذیه
فصل یازدھم- زمان وحکومت
فصل دوازدھم – زمان وبازی
فصل سیزدھم – زمان وحافظه
فصل چھاردھم – زمان وماده
فصل پانزدھم – زمان وقلم
فصل شانزدھم – زمان وموسیقی
فصل ھفدھم – زمان وسینما
فصل ھجدھم – زمان وگذشت زمان
فصل نوزدھم – زمان وجان
فصل بیستم – زمان وجنگ
فصل بیست ویکم – زمان واسطوره
فصل بیست ودّوم – زمان وتقدیر
فصل بیست وسّوم – زمان وبیماری
فصل بیست و چھارم – زمان ومالکیّت
فصل بیست وپنجم – زمان وروابط اجتماعی
فصل بیست و ششم – زمان وناجی
فصل بیست وھفتم – زمان وتناسخ
فصل بیست و ھشتم – زمان ّ ونبوت
فصل بیست ونھم – زمان وآزادی
فصل سی ام – زمانِ من

حقیقت_چیست؟_نظري_از_فراسوي_بود_و_نبود

******************عنوان کتاب: *********************** : حقیقت چیست؟
نظري از فراسوي بود و نبود

*

What Is the Truth?

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1379ه.ش

تعداد صفحه:24

******************عنوان کتاب: *********************** : الحاقّه (کند و کاوي در حقوق( “حق ابطال”


Reversalism

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1380 ه.ش

تعداد صفحه:150


********************فهرست عناوین:*********************

١ -حقِ حق
٢ -حق قدرت
٣ -حق زن
۴ -حق ّ مالکیت
۵ -حق قضاوت
۶ -حق وظیفه
٧ -حق لذّت
٨ -حق صحبت
٩ -حق قتال
١٠ -حق ھمخوابگی
١١ -حق کار
١٢ -حق رابطه
١٣ -حق شھرت
١۴ -حق واقعیت
١۵ -حق نیاز
١۶ -حق ریا
١٧ -حق برابری
١٨ -حق آزادی
١٩ -حق درد
٢٠ -حق تلویزیون
٢١ -حق تصّوف
٢٢ -حق وجود
٢٣ -حق دیالکتیک
٢۴ -حق شرارت
٢۵ -حق زندگی
٢۶ -حق «من»

محاق

******************عنوان کتاب: *********************** : محاق
و انسان همانست که باید باشد
Dark Side of the Moon

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1380

تعداد صفحه:132

هر چيزي‌ تا مطلقاً نفي‌ نگردد اثبات‌ نمي‌شود ازجمله‌ خود خدا.
و اصلاً خود وجود خدا منشأ چنين‌ وضعيتي‌ است‌يعني‌ لااله‌ الاالله:
نيست‌ خدائي‌ مگر اينكه‌ نبودش‌ كاملاً ثابت‌ شود ونبودش‌ همان‌ انسان‌ است‌ كه‌ جانشين‌ اوست‌.
مؤلف

«زين‌ پس‌ رهروان‌ وادي‌ خودشناسي‌ هستند كه‌ به‌حقايق‌ دين‌ من‌ نائل‌ آمده‌ و آن‌ را تصديق‌ مي‌كنند».
حضرت‌ رسول‌اكرم‌(ص(

«به‌ راستي‌ هر كس‌ كه‌ خود را شناخت‌ خدا راشناخت‌ و همه‌ چيز را شناخت‌، مشكلش‌ حل‌ شد ورستگار گرديد».
امام‌ علي‌(ع(

«به‌ راستي‌ صراط‌المستقيم‌ همان‌ خودشناسي‌است‌».
امام‌ جعفرصادق‌(ع(

******************عنوان کتاب: *********************** : معماي آزادي
The paradox of freedom

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1379 ه.ش

تعداد صفحه: 30

آزادی” یک احساس است ، احساسی محض که ھر نوع دخل وتصرفی از اندیشه و اعتقاد و قضاوت
و آرمان و فلسفه و مذھب موجب انقلاب در آن و انحراف آن و تناسخ…

******************عنوان کتاب: *********************** : فرهنگ خان جانی
نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1383

تعداد صفحه:68

******************عنوان کتاب: *********************** : کندوکاوي در اصول ( پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن( جلد 1


The Principle of Principles

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1377 ه .ش

تعداد صفحات : 126

********************فهرست عناوین:*********************

1 – نیھیلیزم
2 -شناخت شناسی
3 -سنّت
4 -ماھیّت اندیشه
5 -جبر و اختیار
6 – ابلیس
7 – شریعت
8 – ھنر
9 -برنامه ریزی
10 – بیان
11 – فلسفه
12 – حکومت
13 – خواب
14 – موسیقی
15 – علم
16 – تکنولوژی
17 -بنی اسرائیل
18 – پزشکی
19 – نیستی
20 – آسمان
21 – وراثت
22 -خود شناسی
23 -کتب آسمانی
24 -مسیحیّت
25 -اسطوره ھا

******************عنوان کتاب: *********************** :کندوکاوی در اصول ( جلد دوّم (
(پدیده شناسی عناصر فرهنگ وتمدن(
The Principle of Principles

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1377

تعداد صفحات :139


********************فهرست عناوین:*********************

مقدمه مؤلّف

1 – رابطه
2 – تن
3 – کثرت
4 – ذھن
5 – ریا
6 – خرافات
7 – آزادی
8 – تضاد
9 – عشق
10 – اعتیاد
11 – رازھا
12 – تروریسم
13 – تاریخ
14 – خودکشی
15 – دانائی
16 – انقلاب
17-رابطۀ جنسی
18 – برابری
19 – قھر
20 – خدا
21-روان شناسی
22-فحشای جنسی
23-مذاھب مدرن
24 – یقین
25 – خیانت
26 – بیگانگی
27 – ترحم
28 – زناشوئی
29 – ایثار
30 – سرنوشت
31 – متافیزیک

******************عنوان کتاب: *********************** : کندوکاوی در اصول (جلد سوم(
The Principle of Principles

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1377

تعداد صفحات : 99

****************فهرست عناوین**********************

فروع
مو
لااله الاّالله
تنھائی
خط ّسوم
دموکراسی
تراژدی
مردم پرستی
سرمایه داری
مکاشفه
عبث
شاھکارھا
بیماری
ھمجنس بازی
دگماتیزم
رقص
منطق
ھدیه
حج
تسلیحات
عیش
جھان
زندگی
ناجی
قانون
روش
غیر

نام کتاب : کندوکاوي در اصول ( جلد چهارم (
The Principle of Principles

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1377 ه.ش

تعداد صفحات : 94

****************فهرست عناوین**********************

آرزو
ترانه سرائی
فلسطین
دکتر علی شریعتی
نژاد پرستی
حجاب
گرایشات عرفانی
آتش
فرقه ھای مذھبی
اقتصاد
التقاطی گری
صدق
محبت
اندیشه ھای ظلم ستیز
امید
رشد اخلاقی
ذات علوم بشری
انقلابیگری
سینمای سیاسی
عرفان نظری
سوسیالیزم
احساس مسئولیت
شکست
مبارزات رھائی بخش
فلسفۀ ملاصدرا
دوستی
علم تأویل یا ھرمنوتیک

08:04

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی عرفانی

Theosophical phenomenology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388 ه .ش

تعداد صفحه : 232

فهرست مطالب
١ -پدیده شناسی جامعه روحانیت
٢ -پدیده شناسی علم
٣ -پدیده شناسی وحی
۴ -پدیده شناسی ھنر(فلسفه خلاقیت(
۵ -پدیده شناسی اقتصادی(عرفان اقتصادی(
۶ -طب عرفانی(پدیده شناسی قرآنی بیماری(
٧ -پدیده شناسی جنسیت(عرفان جنسی(
٨ -پدیده شناسی استبداد عقیدتی
٩ -پدیده شناسی رھبری
١٠ -پدیده شناسی بت پرستی
١١ -پدیده شناسی زندگی
١٢ -پدیده شناسی طلاق
١٣ -پدیده شناسی موسیقی
١۴ -پدیده شناسی نیک و بد(فلسفه دیالکتیک(
١۵ -پدیده شناسی تروریزم
١۶ -پدیده شناسی مدرسه
١٧ -پدیده شناسی نفاق
١٨ -پدیده شناسی ازدواج موقت (متعه(
١٩ -پدیده شناسی ایمان
٢٠ -پدیده شناسی بھشت
٢١ -پدیده شناسی پدیدآر(پدیده شناسی پدیده شناسی(
٢٢ -پدیده شناسی قیامت(الّساعه(
٢٣ -پدیده شناسی کفر
٢۴ -پدیده شناسی من (تعیّن الله اکبر(
٢۵ -پدیده شناسی انقلاب
٢۶ -پدیده شناسی ترس
٢٧ -پدیده شناسی جمال
٢٨ -پدیده شناسی چیزھا(ھمتائی و بی تائی(
٢٩ -پدیده شناسی روشنفکری
٣٠ -پدیده شناسی شرک
٣١ -پدیده شناسی عدم
٣٢ -پدیده شناسی علیت(واجب الوجود(
٣٣ -پدیده شناسی واژه

۱۰۰- پدیده شناسی گناه-

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی گناه
Phenomenology of Sin

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحات : 53

فهرست مطالب

فصل اول : دروغگوئی ( ریا (
فصل دوم : زنا
فصل سوم : تکاثر ( استکبار ( – ربا
فصل چھارم : ترس
فصل پنجم : دزدی
فصل ششم : نسخ شریعت ( فسق (
فصل ھفتم : گناه شناسی
فصل ھشتم : معنای توبة
فصل نھم : معنای شیطان
فصل دھم : بی گناھی ( عصمت و عشق (

چه_باید_کرد_دستورالعملی_در_آداب_بهزیستی_و_هدایت_آخرالزمان_

******************عنوان کتاب: *********************** : چه باید کرد
“دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان”

What should be done?

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1379 ه.ش

تعداد صفحه:83

****************فهرست عناوین**********************

مقدمة

فصل ّاول : معیشت

١ -شغل و درآمد اقتصادی
۲ – تغذیه
۳ – سکونت
۴ – استراحت و تفریحات


فصل ّدوم : زناشوئی و خانواده

۱ – ازدواج
٢ -مسائل جنسی
٣ -مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشوئی
۴- طلاق

فصل ّسوم : تعلیم و تربیت

فصل چھارم : بھداشت و درمان

فصل پنجم : جامعه و سیاست

فصل ششم : عبادات و تزکیۀ نفس

فصل ھفتم : آداب مخلصین

شرایط مراد و مرشد و وظایف مرید و شاگرد

فصل ھشتم : ھفت وادی انسانیّت

١ – وادی جھالت و غرایز
٢ -وادی ّحجت ھای غیبی و متا فیزیکی دین
٣ -وادی توبه و طلب و اطاعت
۴ -وادی محبّت و اخلاص
۵ – وادی فراق و خلقت نوین
۶ -وادی توحید و امامت
٧ -وادی فقر و فنا و خلافت

فصل نھم : نظر اجمالی بر ّکل راه و برخی پدیده ھای روحانی

فصل دھم:گفتگوئی در باب فقاھت

******************عنوان کتاب: *********************** : اسرار صلوة
(فلسفه نیایش(
The secrets of worship

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387

تعداد صفحه:19

فهرست کتاب

۱ – فلسفۀ عمومی نیایش
٢ – اسرار اذان و اقامه
٣ – سورۀ فاتحة (حمد(
۴ – سورۀ توحید (اخلاص(
۵ – تکبیرة الاحرام
۶ – رکوع و سجود
٧ – قنوت (دعای دست(
٨ – تسبیحات اربعه
٩ – تشھّد و سلام
١٠ -نماز فارسی

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

۸۹- عبادت صدّیقین

******************عنوان کتاب: *********************** : عبادت صدّیقین
( اقامه صلوة آخرالزمان (
Truthful Worship

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحات : 45

******************عنوان کتاب: *********************** :
من – تو – او ( مادۀ وجود دو (
خـودآمـوز تربيّت‌ عرفـانی‌
زمينه‌ای‌ بر خداشناسی‌ اجتماعی
Social theosophy

تألیف : دکتر علی اکبرخانجانی

تاریخ تأیف : 1382

تعداد صفحات : 70

«زين‌ پس‌ فقط‌ رهروان‌ خودـ شناسي‌ به‌ حقايق‌ دين‌من‌ نائل‌ مي‌آيند و آن‌ را تصديق‌ مي‌كنند»
(حضرت‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌((
فھرست مطالب

مقدّمه
فصل ّاول: تاریخچه معناي رشد

سه تعریف كلّي از رشد

معناي رشد از دیدگاه بشر مدرن

مبناي تاریخ “تئوری رشِد مادي

معناي زیست شناسانه رشد

معناي منطقي ریاضی رشد

رشد از منظر روانشناسي جدید

اگزیستانسیالیزم و مكتب اصالت رابطة

تعریف شخصیت و رشد در ُعرف و فطرت دیني

تناقض تربیت و آزادي

خط ّسوم

فصل ّدوم: اركان وجود ِي ھویّت
١ـ مثلث “مـن توـ او

ازواج ثلاثة در قرآن كریم

تثلیث رابطۀ در سنت انبیاء و اولیاء

انواع مثلثھاي وجودي و معرفتي

٢ـ سیر اندیشۀ من توـ او در فلسفۀ جدید اروپا

٣ـ سیر پیدایش من – توـ او

ھویّت

من – تو

من- توـ او

فھم این قانون ازلي

اختیار انسان

مسئولیت چیست؟

ذات من- توـ او (جایگاه فرد در مثلث(

ھویّت جھان ھستي

“من، تو، او” به عنوان اركان وجود در ھر فردي

فلسفه نگاه

٤ـ ناز: راز انحطاط من ـ تو در زناشوئي

اَشكال بروز ناز در زن

عاقبت ناز

ولایت مرد در قبال زن

ناز بعنوان كارخانه ابزاري شدن “من” و “تو

طلاق به عنوان آخرین ناز و فرو پاشي ناز

فصل سوم: تناقض تربیت و وراثت

مسئله جبر و اختیار در امر رشد و تربیت

تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

اصلاح یا انقلاب

تربیت نژادي و تربیت نزادي

فصل چھارم:انسان كامل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

******************عنوان کتاب: ***********************: مباني عرفان عملي
Principles of practical theosophy
(مجموعه مقالات(

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: بهمن 1392

تعداد صفحه:170

فهرست مطالب

مقدمه
١ -دوست دوست
۲ – حق
٣ -قبض و بسط رزق (حلال و حرام(
٤ -آسیب شناسي عرفاني امراض (طب اسلامي(
٥ -نظري به فرھنگ
٦ -راز آفرینش
٧ّ -ام المظالم (نژاد پرستي(
٨ -از وجه نظر (عصمت عملي(
٩ -ولي شناسي ( ّسر غیبت امام زمان(
١٠ -در باب اجتھاد
١١ -در باب اقتصاد اسلامي
١٢ -وجود و ماھیت (ھستي و چیستي(
١٣ -دیني براي خدا و دیني براي خلق (راز اطاعت بي چون و چرا(
١٤ -شیطان شناسي عملي
١٥ -عبادت و عبودیت
١٦ -حال كجاست؟
١٧ -زندگاني عرفاني
١٨ -در باب توبه
١٩ -راز دل گفتن ( ِّسر ّسر(
٢٠ -صبر و تسلیم و رضا و عشق
٢١ -بدخواھي و خیرخواھي (در باب بخل(
٢٢ -امام شناسي عملي
٢٣ -حالات و مقامات
٢٤ -در باب تقوا و عقل
٢٥ -در باب زناشوئي و ازدواج
٢٦ -در باب دروغ و كفر
٢٧ -در باب وسواس ھا
٢٨ -مدرسه آخرالزمان

******************عنوان کتاب: ***********************: شیطان شناسی
(بر مبناي قرآن و معرفت نفس(

Satanology

مؤلف: علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور1394

تعداد صفحه: 78

فھرست مطالب

عناوین صفحه
مقدمة :
فصل ١ فلسفه وجودی شیطان
فصل ٢ شیطان قلمرو ادراک بشری
فصل ٣ شیطان قلمرو ظھور و بروز بشری
فصل ٤ شیطان قلمرو روابط اجتماعی
فصل ٥ شیطان قلمرو خانواده
فصل ٦ شیطان قلمرو اعتقادات مذھبی و توحید
فصل ٧ شیطان قلمرو عرفان و وحدت وجود
فصل ٨ شیطان قلمرو فرھنگ و ھنر
فصل ٩ شیطان قلمرو اقتصاد و معیشت
فصل ١٠شیطان در قلمرو عشق بشری
فصل ١١ شیطان قلمرو مکاتب و ایدئولوژیھا
فصل ١٢ شیطان قلمرو تعلیم و تربیت
فصل ١٣ شیطان قلمرو مذھب امامیّه
فصل ١٤ شیطان در قلمرو شریعت
فصل ١٥ شیطان قلمرو حکومت و سیاست
فصل ١٦ شیطان قلمرو بھداشت و درمان
فصل ١٧ شیطان قلمرو متافیزیک و رؤیا
فصل ١٨ شیطان پرستی

پایان تاریخ دروغ مبارکباد !

تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغھای بشر است .

دروغی بنام تمدن ، دروغی بنام فلسفه ، دروغی بنام علم ، دروغی بنام تکنولوژی ، دروغی بنام رفاه و پیشرفت ، دروغی بنام آزادی و دموکراسی و برابری ، دروغی بنام سوسیالیزم و فمینیزم ، دروغی بنام حقوق بشر ، دروغی بنام انترناسیونالیزم ، دروغی بنام ناسیونالیزم و … و دروغھائی ھولناکتر از این دروغی بنام مسیحیت که از عداوت با مسیح برخاسته بود ، دروغی بنام صھیونیزم که از عداوت با موسی برخاسته بود و دروغی بنام اسلام که از عداوت با محمد (ص( و علی (ع( برخاسته بود و … و دروغی لطیف تر و شیطانی تر از ھمۀ اینھا دروغی بنام عشق و ایثار که اشد آدمخواری بود . و نیز دروغی عظیم بنام تاریخ . و بشمارید صدھا دروغ دیگر را :

تعلیم و تربیت ، صلح جھانی ، استقلال ، فضیلت ، تقوا و زھد ، روحانیت و قداست و دروغی بنام بھداشت و درمان ، و دروغی دگر بنام تروریزم ، و دروغی دگر بنام مبارزه با تروریزم ، و دروغ مدرن دیگری بنام انقلاب و پدر ھمۀ دروغھا یعنی مدرنیزم . و دروغھای مکتبی مثل اصالت وجود ، اصالت انسان ، اصالت زن ، اصالت دل و اصالت ھنر ، رومانیزم ، اکسپرسیونیزم ، ھیپی گری ، درویشی گری ، بھائی گری ، انرژی درمانی ، احضار روح ، و دروغھای به اصطلاح علمی : روانشناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی ، انسان شناسی ، روح شناسی و…. .

و در ھزارۀ سوم شاھد رسوائی و فروپاشی تاریخ دروغھای بشری ھستیم که خود بدست خود رسوا شده و به خود براندازی مبتلا گردیده است و بھمراه نظامھای جھانی خود در خود می شکند .

ھزارۀسوم ھزارۀ بحران است : بحران لایۀ اوزون ، بحران ایدز ، بحران اعتیاد ، بحران خودکشی ، بحران تروریزم ، بحران مالی ، بحران لیبرالیزم ، بحران انرژی ، بحران نان ، بحران پزشکی ، بحران زناشوئی ، بحران جنسی ، بحران امنیت ، بحران عشق ، بحران آنفولانزا ، بحران آب ، بحران اخلاق، بحران سونامی، بحران زلزله ھا و… و اینھا یعنی بحران علم و تکنولوژی و تمدن بشری و بحران تاریخ : پایان تاریخ : آخرالزمان !

در دورانی ھستیم که براستی جز خدا پناه و یاوری نیست . ولی نه آن خدائی که خود دروغ اکبر و جھانی ترین دروغ بشر بود و ھر فرد و گروھی خودش را بنام خدا می پرستید . بلکه خدائی در ھیبت انسانی . ھموئی که ناجی موعود نامیده می شود .در حقیقت ظھور این خدای انسانی و انسان خدائی است که ھمۀ دروغھا را رسوا کرده و دروغگویان را افشاء نموده است و دروغشان را برسرشان شکسته است .ظھور انسان راستین است که انسان دروغین را با خودش به بن بست و خودبراندازی کشانیده است .
ظھور انسان بر انسانیت مبارکباد !

از کتاب ” دائرة المعارف عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 64

******************عنوان کتاب: *********************** : معماهای عرفانی
…یادآوری سئوالهای از یاد رفته…
Theosophical paradoxes

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1381

تعداد صفحه: 65

«… دورانی‌ بس‌ طولانی‌ بر بشر گذشت‌ كه‌ در آن‌ هيچ‌چيزی‌ را به‌ ياد نمی‌آورد…»
قرآن‌ حكيم‌

«ای‌ رسول‌ ما به‌ همه‌ بگو كه‌ خير و شر همه‌ ازخداست‌» .
قرآن‌ حكيم‌

«تو خودت‌ كتاب‌ نَفْس‌ خويش‌ را بخوان‌ كه‌ خودبخودكافی‌ هستی‌» .
قرآن‌ حكيم‌

فهرست مطالب

فصل ّاول: “سئوالھای بزرگ
ممكن
دروغ
شاھد
خوِد خودم
پاسخ
معنا
بیسوراخ
ارزش
شانس
زندگی
الھام

فصل ّدوم: “سئوال كنندهگان بزرگ
آدم (ع(
ابلیس
پیامبر
فیلسوف
شاعر
دانشمند
قاضی
مبلّغ مذھبی
انقلابی
كودك
خدا

******************عنوان کتاب: *********************** : عشق شناسي
Theosophy of Love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تعداد صفحه:134

فهرست مطالب

1-راز مگوي عشق
2-عشق عرفانی
3-عشق شناسی

حقوق عرفانی

******************عنوان کتاب: *********************** : حقوق عرفانی
Theosophical Rights

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :بهار 1388

تعداد صفحه:58

فهرست مطالب

1 -حق شک
2 -حق حیا
3 -حق حیرت
4 -حق گناه
5 -حق عرفان
6 -حق خدا
7 -حق بن بست
8 -حق دوست
9 -حق وجود
10-حق صبر
11-حق زیبائی
12-حق ّ نبوت
13-حق عشق
14-حق رابطه
15-حق زمان (راھی بسوی ھستی(

******************عنوان کتاب: *********************** : مراد و مرید
( مصاحبه با استاد خانجانی (
About Disciples

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 17 آذر 1388

تعداد صفحه : 17

******************عنوان کتاب: *********************** : محبّت نامه
The letter of love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تعداد صفحه : 39

فهرست کتاب :
درس محبت
آخرالزمان محبت

******************عنوان کتاب: *********************** : نامه هاي عرفانی (کلیات سه دفتر(
Theosophical letters

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: دي ماه 1388 ه.ش

تعداد صفحه: 295


تذکر: این مقالات كوتاه در حقیقت پاسخ به دریائي از سئوالاتي است كه از مردم دریافت كرده ام و یكجا به پاسخ ھمه
آنھا پرداخته ام .

علی اکبر خانجانی


فھرست مطالب
نامه اول : ّسر عبودیت
نامه دوم : شقاوت
نامه سوم : توکل
نامه چھارم : راز شب
نامه پنجم : خودشناسی
نامه ششم : ناجی موعود
نامه ھفتم : دوست داشتن
نامه ھشتم : تلاوت ، تأویل و تنزیل قرآن
نامه نھم : معمای روزمره گی
نامه دھم : جادوی عرف و شرع
نامه یازدھم : جادوی آبرو
نامه دوازدھم : راز کتابخوانی و قلم
نامه سیزدھم : دیدار یار در غربت
نامه چھاردھم : فلسفه گناه
نامه پانزدھم :محبت زنانه
نامه شانزدھم : محرم و نامحرم
نامه ھفدھم : اخلاق آخرالزمان
نامه ھجدھم : وجودیابی
نامه نوزدھم : آزادی ضد آزادی
نامه بیستم : ایمان و خرافه
نامه بیست و یکم : ّسر زندگانی عارفان
نامه بیست و دوم : عرفانھای دوزخی
نامه بیست و سوم : دل و ھوای نفس
نامه بیست و چھارم : آخرالزمان کجاست ؟
نام بیست و پنجم : معمای آرام و قرار
نامه بیست و ششم : عدالت و مساوات
نامه بیست و ھفتم : معمای پیشرفت
نامه بیست و ھشتم : ابن عربی کیست ؟
نامه بیست و نھم : شریعت و طریقت
نامه سی ام : علّت علت
نامه سی و یکم : جادوی حجاب
نامه سی و دوم : جادوی نفس (من(
نامه سی و سوم : خود – دیوانه سازی عرفانی
نامه سی و چھارم : راز زندگانی و غیبت امام مھدی(ع(
نامه سی و پنجم : رفتن و ماندن
نامه سی و ششم : آزادی و شریعت
نامه سی و ھفتم : راز حزن دل
نامه سی و ھشتم : تعلیم و تربیت عرفانی
نامه سی و نھم : اشاراتی در باب زن و مرد
نامه چھلم : افسانه روشنفکران دینی
نامه چھل و یکم : آزادی فھم قرآن
نامه چھل و دوم : رسالت روحانی من
نامه چھل و سوم : عدالت و مساوات
نامه چھل و چھارم : عشق چیست ؟
نامه چھل و پنجم : مکتب اصالت معرفت
نامه چھل و ششم : راز تقوا
نامه چھل و ھفتم : سوداھای عرفانی
نامه چھل و ھشتم : نظافت و عصمت
نامه چھل و نھم : من کیستم ؟
نامه پنجاھم : ایمان چیست ؟
نامه پنجاه و یکم : چگونه می توان به خدا رسید ؟
نامه پنجاه و دوم : شکر چیست ؟
نامه پنجاه و سوم : دین کدامست؟
نامه پنجاه و چھارم : زبان خدا و مترجمین خدا
نامه پنجاه و پنجم : ارکان عملی کفر و دین
نامه پنجاه و ششم : انسان حقیر
نامه پنجاه و ھفتم : معنای نجات
نامه پنجاه و ھشتم : چگونه می توان خوب شد
نامه پنجاه و نھم : دوزخ در بھشت و بھشت در دوزخ
نامه شصتم : رسالتی در دوزخ
نامه شصت و یکم : راز آزادی بیان و عقیده
نامه شصت و دوم : روش فھم قرآن
نامه شصت و سوم : در باب وفا
نامه شصت و چھارم : احوال امام در غیبت و غربت
نامه شصت و پنجم : معمای راست و دروغ
نامه شصت و ششم : مؤمن در سیطره حاکمیت ظلم

نامه شصت و ھفتم : دانائی و فھمائی
نامه شصت و ھشتم : ولایت زناشوئی
نامه شصت و نھم : تنھا راه نجات ملت ایران
نامه ھفتادم : مفسدین کیانند ؟
نامه ھفتاد و یکم : ارکان تقوا
نامه ھفتاد و دوم : شریعت و معرفت
نامه ھفتاد و سوم : معمای شکر
نامه ھفتاد و چھارم : علوم دینی و علوم دنیوی
نامه ھفتاد و پنجم : آیا ھمه جاسوسیم ؟
نامه ھفتاد و ششم : از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
نامه ھفتاد و ھفتم : نشانه مؤمن چیست ؟
نامه ھفتاد و ھشتم : کیستم من ؟
نامه ھفتاد و نھم : بسوی عدالت
نامه ھشتادم : اخلاق مقربین و مخلصین
نامه ھشتاد و یکم : محبّت ناپذیری ( کفر قلبی (
نامه ھشتاد و دوم : دوست داشتن چیست ؟
نامه ھشتاد و سوم : محفل انس و اعجازش
نامه ھشتاد و چھارم : راز حرمسراھای اسلامی !؟؟
نامه ھشتاد و پنجم : آیا کسی خواھان بھشت است ؟
نامه ھشتاد و ششم : دین رابطه
نامه ھشتاد و ھفتم : درجات عبادت
نامه ھشتاد و ھشتم : تجلي چیست
نامه ھشتاد و نھم :جبر و اختیار
نامه نودم : پیامبران محبت
نامه نود و یکم : مسئله وحدت مسلمین
نامه نود و دوم : محنت و محبت
نامه نود و سوم : مالیخولیاي شدن
نامه نود و چھارم : شكر من
نامه نود و پنجم : معناي زیبائي
نامه نود و ششم : محبت و معرفت در نگاه ابن عربي
نامه نود و ھفتم : مفاسد دیني
نامه نود و ھشتم : تعیین صلوات محمدي
نامه نود و نھم : توشه آخرت
نامه صدم : صراط المستقیم اجابت
نامه صد و یکم : معضله برابري زن و مرد
نامه صد و دوم : رسالت خضروي من
نامه صد و سوم : دعویھاي عرفاني عصر ما
نامه صد و چھارم : میزان چیست
نامه صد و پنجم : نكاتي در باب نماز
نامه صد و ششم : نشانه عارف حق
نامه صد و ھفتم : افشاي اسرار
و…

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : سیر و سلوک عرفانی
احوال – مراحل – مقامات
Theosophical Movement

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تعداد صفحه:221

فهرست مطالب


1 -راهنماي سیر و سلوك عرفانی
2 -فلسفه وجود
3 -معراج نامه
4 -مرگ سفید
5 -در وادي تنهائی
6 -در وادي عشق
7 -در وادي عبودیت
8 -در وادي فنا
9 -خداشناسی وجودي
10 -الفباي تعلیم و تربیت
11 -راز ناز و نیاز
12 -شاید تو باشی

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

مذهب_اصالت_عشق_اسرار_عشق_قرآنی_جلد_چهارم_

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

06:45

۱۳۱- مذهب اصالت عشق جلد پنجم

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

مذهب_اصالت_عشق_اسرار_عشق_قرآنی_جلد_ششم

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

******************عنوان کتاب: *********************** :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن(
Principle of pure love

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1390 تا
شهریور 1391

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

زندگی عرفانی

فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است:

زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!

همه می دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یکبار با او روبرو می شوند ولی اکثراً به روی خود نمی آورند و روی بر می گردانند و خود را می فریبند.

همین و بس!

استاد علی اکبر خانجانی
کتاب سرگذشت روح من

🌹هدایتگر انسان آخرالزمان🌹

فلسفه ارتباطات
(وجود سوّم(
 

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه ارتباطات
( وجود سوّم(
Philosophy of Communication

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1379ه .ش

تعداد صفحه:23

******************عنوان کتاب: *********************** : تاریخچه انقلاب ایرانی در عصر جدید
A brief history of Iranian revolution

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1386 ه .ش

تعداد صفحه:31

فهرست کتاب

۱ – مشروطه (ما قبل و ما بعد آن(
باب که بود ؟
طاھره قرة العین که بود ؟
عاقبت نھضت باب
ماجرای میرزا تقی خان امیر کبیر
نتیجه
نھضت سیّد جمال الدّین اسد آبادی و میرزا آقا خان کرمانی
نھضت میرزا کوچک خان جنگلی

٢ -پنجاه سال حکومت پھلوی
جریانات انقلابی عصر پھلوی

٣ -عصر انقلاب و سرنگونی شاه
وضعیّت نیروھای انقلابی در آستانۀ انقلاب

۴ -پیروزی انقلاب و مابعد آن
جنگ ایران و عراق – جنگ ایران و ایران
انقلاب انقلاب
معّمای ولایت فقیه
یک خاطرۀ عبرت انگیز
معّمای نبرد با دکتر شریعتی
و ّ اما چند اگر
نتیجه
یک خاطرۀ عبرت انگیز
معنای تاریخ

۵ -مبانی حکومت اسلامی
زمینۀ حکومت دیکتاتوری
حکومت اسلامی
فلسفۀ اکثریّت و اقلیّت
ماھیّت حکومت دینی
مسئلۀ تدوین ایدئولوژی

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه انقلاب
Philosophy of Revolution

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387 ه .ش

تعداد صفحه : 19

1 -فلسفه انقلاب (نگاهی به انقلابات عصر جدید(
2 -فلسفه سرنوشت
3 -فلسفه پیروزي
4-مسائل و مشکلات دینی ما

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه اعتیاد
Philosophy of addiction

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : تیر1387 ه .ش

تعداد صفحه:12

در آنروز همه مردمان را دود فرا می گیرد و در آن غوطه ورند (دخان(

۲- «روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشة الکبری( دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد همین امروز است و یا لااقل سرآغاز چنین روزی است: «در آنروز همه مردمان را دود فرا می گیرد و در آن غوطه ورند که این سخت عذابی است و مردمان با خود می گویند: پروردگارا این چه عذابیست از ما دفع کن، ایمان می آوریم.

ولی این بیداری و اقرار دیگر سودی ندارد زیرا برایشان رسولی روشنگر آمد و روی گردانیدند و گفتند او دیوانه ای بیش نیست و لذا ما با غیرت شدید یا بطش کبیر خود شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» دخان ۱۶-۱۰- پس می بینیم که این شدت از غیرت خداوند در قبال انکار و تهمت و عداوت با رسولان است و همچنین نسبت به مؤمنان …

۵- … و دخان آخرالزمان، ظهور عذاب ناشی از غیرت کبیر خداست که شهرها را در دود و سموم مرگبار غرق نموده است و به همراه طوفانهای خاک سرخ کل منطقه خاورمیانه یعنی جهان اسلام را فرا گرفته است که قلمرو تحریف دین آخرالزمان است و ظهور هزاران دجال حافظ قرآن و مدعی اسلام!

از کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم تألیف استاد علی اکبر خانجانی

امام زمان کیست؟

******************عنوان کتاب: *********************** : امام زمان (عج( کیست؟
Who is messiah

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387 ه.ش

تعداد صفحه:7

******************عنوان کتاب: *********************** : مدینه فاضله اسلامی

تصویري از جامعه امام زمانی

Islamic Utopia

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :خرداد 1388 ه .ش

تعداد صفحه:34

فهرست مطالب

فصل اول : آیا مدینه فاضله ممکن است ؟
فصل دوم: حرکت بسوي مدینه فاضله
1-خودآگاهی و بیداري
2-رهبري و امامت
3-حکومت و دولت
4-دیپلماسی و امنیت جهانی
5-اقتصاد و معیشت
6-بهداشت و درمان
7-تعلیم و تربیت
فصل سوم : معشوق عرفانی (هسته هاي مدینه فاضله(
نتیجه گیري

******************عنوان کتاب: *********************** : علي نامه
(خطبه هاي نادره امام علي ع(
(هو شناسی در قرآن(
خطبه غدير- خطبه العيدين
(خطبه امام علي ع در روز عيد غدير(-
خطبه نورانيه- خطبه تطنجيه
خطبه طارق بن شهاب-
خطبه افتخار- خطبه بيان

The Testament of Ali

گردآوري: استاد علي اكبر خانجاني

تاریخ تألیف : عيد فطر سال 1391 هجري شمسي

تعداد صفحه : 119

فهرست

1-مقدمه

2 -خطبه غدیر
3-خطبه العیدین(خطبه امام علی ع در روز عید غدیر(
4 -خطبه نورانیه
5 -خطبه تطنجیه
6 -خطبه طارق بن شهاب
7 -خطبه افتخار
8 -خطبه بیان

******************عنوان کتاب: *********************** : مهدي نامه
(دعاي غيبت و ظهور امام زمان عج(
( سباسب(
با مقدمه ای در فلسفه غیبت و ظهور
Thetestamentofmahdi

مؤلف :استاد علي اكبر خانجاني

تاریخ تألیف : شهريور 1391

تعداد صفحه : 27

فهرست

1- مقدمة
2-ترجمه دعاي سباسب

راز دهر ( حکمت امامیه(  

******************عنوان کتاب: ***********************: راز دهر
(حكمت اماميه(
Secret of the time

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: اسفند 1392

تعداد صفحه: 46

******************عنوان کتاب: ***********************: ارض ملکوت و فرج امام زمان
Earthy paradise

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: خرداد ماه 1394 ه.ش
تعداد صفحه: 62

20:56

******************عنوان کتاب: ***********************: مبانی عرفان امامیه
(نصوص الأعراف(
اسرار چهارده معصوم

Principles of Islamic theosophy

مؤلف: علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: تابستان 1394 ه .ش

تعداد صفحه: 117

********************فهرست عناوین:*********************

مقدمه – معنای امامت
ّ نص ّاول- عرفان حمیدی

ّ نص ّدوم- عرفان علوی

ّ نص ّسوم- عرفان فطری

ّ نص چھارم- عرفان ُحسنی

ّ نص پنجم- عرفان شھودی

ّ نص ششم- عرفان صلاة

ّ نص ھفتم- عرفان تأویلی

ّ نص ھشتم- عرفان صدق

ّ نص نھم- عرفان صبر

ّ نص دھم- عرفان رضوی

ّ نص یازدھم- عرفان برکت و جود

ّ نص دوازدھم- عرفان ھدایت

ّ نص سیزدھم- عرفان تزکیه و تنویر

ّ نص چھاردھم- عرفان حي و قیومی

ناجی موعود

هر انسان اهل معرفتی در اعماق وجدان و ذات خویشتن حضور کسی را درک میکند که به مثابه کمال مطلق خویشتن است و همان است که باید باشد.

او همان امام غایب است ، همان ناجی موعود اوست ، ابرانسان است.

آدمی به میزانی که با ذات خود در گفتگوست به تدریج او نیز از اعماق ذات لب به سخن میگشاید ، و این از معجزات معرفت نفس است : هر که خود را شناخت ، خدایش را شناخت.

او با من سخن بسیار گفت و مرا در ظلمات به نور رهنمون گردید و آنگاه برای سایر گروههای بشری نیز پیامی فرستاد که من پیامرسان او در این رساله هستم.

بشنوید او خود خود شماست که با شما سخن می‌گوید ، او انسانیت شماست ، حق شماست ، همویی که در انتظارش به سر میبرید که از ذات شما آشکار شود.

علی اکبر خانجانی
مقدمه کتاب ابرانسان

******************عنوان کتاب: *********************** : علم ، فلسفه ، عرفان ، هرمنوتیک
(از منظرمعرفت شیعی(
Science- philosophy- theosophy-
hermeneutics

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1385

تعداد صفحه : 43

******************فهرست عناوین*****************

١ -فصل اول : فلسفۀ علم از منظر معرفت اسلامی

٢ -فصل ّدوم : فلسفۀ فلسفه

١ -تعریف فلسفه

٢ -نیچه و ھایدگر

٣ -طلاق سوفیا از فیلو

۴ -معنای فلسفی رنسانس

۵ -جنگ ارسطو و افلاطون

۶ -حکمت توحیدی الئا

٧ -نظری بر فلاسفۀ اسلامی

٨ -فلسفه : امامت ، عدالت ، قضاوت ، فقاھت و رھبری

٩ -فلسفه و خدا

١٠ -فلسفۀ واژه

٣ -فصل ّسوم : معّمای عرفان در آخرالزمان

مقدّمه
١ -عرفان نظری

٢ -عرفان عملی

٣ -عرفان توحیدی

۴ -ولایت عرفانی

۵ -سیر پیدایش و استمرار عرفان

۴ -فصل چھارم : زمینه ای در ھرمنوتیک شیعی ( علم تأویل (

******************عنوان کتاب: *********************** : فلسفه عرفان درمانی
Theosophy Therapy

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1386

تعداد صفحه:10

فهرست مطالب

تعریف عرفان درمانی
عرفان چیست ؟
درمان چیست؟
بیماری چیست ؟
انواع از خود بیگانگی و انواع امراض
اشیاء
عشق ھا
ھراس ھا
تبلیغات و وسوسه ھا و شایعات
بخود ـ آئی به عنوان تنھا راه درمان
معنای پیر
چند نمونه از عرفان درمانی

******************عنوان کتاب: *********************** : حق الیقین
2000حکمت
The right of certainty

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1372

تعداد صفحه:89

هر کسی هر جا که هست آنجا خوش است
آهو در قحط ، ماهی در دریا خوش است

******************عنوان کتاب: *********************** : هزار لبّ لباب (قاموس شیعه(
سخنان قصار سلطان عارفان
مولاناعلی ع

گلچینی از کتابهای :
(الغدیر – نهج البلاغه – اصول کافی – کلیّات حدیث قدسی – غُررالحکم و دُررالکلم (

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1377

تعداد صفحه:43

********************فهرست عناوین:*********************

به ترتیب الفباء

مقدمه
ایمان
اسلام
اخلاص، عشق ،کمال
ایثار ،سخاوت
اطاعت
آرزو،ھوس،آتیه
احکام، فرامین،نصایح
امید،یأس
انسان
بخل ،حسد
بازی ،شوخی ،ابتذال
پیروزی
پاکدامنی ،حیاء
توحید ،وحدت ،یگانگی
تفکر
تقوی
توکل
تھمت
تبھکاری
توبه
ترس
جھل
جھان
حکومت، سیاست، ریاست
حقیقت
حیرت ،اسرار
حکمت
خدا
خیر، نیکوکاری
دعا ، طلب ، نیاز
دوستی ،ولایت ، رابطه
دین
دل
دنیا
ذکر، یاد خدا ریا ، مکر،نفاق رحمت ، مغفرت
رزق
زن
سخن
سلامتی
شرک
شکست ، بطالت ،ناکامی
شکر ، رضا صدق ، دروغگوئی
صبر
صلح ، آرامش
ظلم
عقل
عبادت
عمل
عادات
عذاب ، زجر ، رنج
عدل
عاقبت ، غایت ، آخرت
علم
غرور ، کبر،خودپسندی
فقر ،قناعت ،گرسنگی
قرآن
قیامت
کفر
گناه
گمراھی ،فریب
مردم،جامعه ، بشریت
مرگ
معرفت نفس ، خود – شناسی
نیّت ،باطن
ھدایت ،رستگاری ،نجات
یقین
(ع( درباره امام علی (ص( سخنان پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

******************عنوان کتاب: *********************** : یگانه
منطق توحیدی
777راز توحیدی
The One

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1383

تعداد صفحه:83

*حق آمد و باطل رفت و باطل قرار بود که برود *

خداوند

******************عنوان کتاب: *********************** : مالیخولیاي پزشکی
(فلسفه طب(

Melancholy of Medicine

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1384ه.ش

تعداد صفحه: 82

این رساله را به محضر كاملترین طبیب تاریخ بشر حضرت خاتم النبيين محمد مصطفی (ص( تقدیم میكنم .“ھـر كـه خـود را شناخت مشكلش حل شد”
امام علی (ع(

فھرست مطالب

١ـ تاریخچۀ علم طب
٢ـ منشأ وجودی امراض
٣ـ سیر تکوین امراض در تاریخ
٤ـ ترس، لرز، بیماری تا مرگ
٥ـ اندیشۀ روان درمانی
٦ـ دین درمانی
٧ـ تناقضات ذاتی علم پزشكی
٨ ـ خدمات دانش پزشكی
٩ ـ اركان طب مدرن
١٠ ـ روشھای درمان مدرن
١١ـ معنای امراض لاعلاج و معنای اتوایمییون
١٢ ـ بازی با بیمار و بیماری
١٣ ـ فلسفۀ زمان و صنعت پزشكی (فلسفه طب(
١٤ـ فلسفۀ بیماری
١٥ـ مسئله بھداشت
١٦ـ مسئله تغذیه
١٧ـ امراض ُمسری
١٨ـ مرض و تمارض
١٩ـ روان پزشكی
٢٠ـ امراض مادرزادی
٢١ـ معضلة اطرافیان بیمار
٢٢ـ درمانھای پُست مدرن
٢٣ـ ارزش زنده بودن در دانش پزشكی (فلسفۀ جان(
٢٤ـ معنا درمانی (لوگوتراپی(
٢٥ـ حقوق و معنای سلامتی
٢٦ـ فلسفۀ درد و تسكین
٢٧ـ بیماری كودكان
٢٨ـ كارنامۀ دانش پزشكی
٢٩ـ شفای مسیحائی
٣٠ـ بررسی چند پروندۀ نمادین پزشكی در شفای مسیحائی

******************عنوان کتاب: *********************** : حق و باطل
True & false

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1378 ه.ش

تعداد صفحه:84

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : بارانداز حکمت
The Terminal of Wisdom

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحات : 105

****************فهرست عناوین**********************

1 -زندگی آرمانی ( بھشت زمینی (
2 -مقدمه ای بر فلسفۀ تاریخ اسلامی
3 -ناب گرائی در تئوری و عمل
4 -عشق ورزی خدا
5 -روانکاوی آخوند
6 -خوشبختی یعنی چه ؟
7 -شھامت بودن
8 -نظری به اقتصاد اسلامی
9 -یکبار دگر حسین (ع(
١٠ -راز غریزۀ جنسی
١١ -فراق و وصال
١٢ -دربارۀ فرقۀ غالية
١٣ -در وادی بیماری
١۴ -توشۀ آخرت
١۵ -استحالۀ یک انقلاب عرفانی (بھائی گری(
١۶ -عرفان و ستّاری
١٨ -معنای انقلاب
١٩ -روبرو
٢٠ -راز مدرسه
٢١ -ضرورت و امکان
٢٢ -حدیث عشق
٢٣ -حکمت چیست ؟
٢۴ -اشارات قرآنی
٢۵ -روش شناسی عرفانی
٢۶ -ایمان شناسی
٢٧ -راز فروپاشی زناشوئی
٢٨ -فضائل اخلاقی
٢٩ -شرح حال
٣٠ -معنای فساد
٣١ -چرا خدا ھست ؟
٣٢ -راز ِ دوستی
٣٣ -قیامت واژه
٣۴ -انسان در جستجوی صورت راستین خویشتن خویش
٣۵ -حقیقت و رسانه
٣۶ -افسانۀ ھوما و عشق فرزند
٣٧ -انسان ققنوسی

******************عنوان کتاب: *********************** : انوار حکمت نبوی
( سخنان قصار سرور انبیاء محمد مصطفی ص (

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1389 شمسی

تعداد صفحه : 18

******************عنوان کتاب: *********************** : حکمت نوری (اشراق(
تأویل نوری
Elightening Wisdom

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387

تعداد صفحه:235

فهرست مطالب

١-حکمت نوری (اشراق(
٢-از خود تا خدا
٣-زن شناسی
۴-فلسفهٔ حجاب
۵-مرگ سفید
۶-مقدمه ای بر قرآن شناسی
٧-فلسفهٔ عدالت
٨-گرایشات عرفانی و ضد عرفانی عصر ما
٩-عرفان بدن
١٠-فلسفهٔ کمونیزم
١١-فلسفهٔ ناز
١٢-شجره ممنوعه
١٣-آداب المریدین
١۴-مقدمه ای بر وحدت وجود
١۵ّ -سر سکوت
١۶-فلسفهٔ اخلاق عملی
١٧-در وادی عصمت
١٨-روانشناسی نژادپرستی
١٩-فلسفهٔ بلا
٢٠-ھستی شناسی عرفانی
٢١-معنای وجود
٢٢-نقدی بر ادبیات عرفانی
٢٣-ساقی نامه
٢۴-الفبای خودفریبی بشر
٢۵-بھشت در دوزخ
٢۶-فلسفهٔ جبر و اختیار
٢٧-راز جاویدان
٢٨-عشق بازاری
٢٩-فلسفهٔ عشق الھی
٣٠-مثلث عشق
٣١-وادی ھفتم
٣٢-جادوی ھیکل نوری
٣٣-توبه نامه
٣۴-فلسفهٔ امپریالیزم

******************عنوان کتاب: *********************** : حکمت امامیّه

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1389

تعداد صفحه : 78

فهرست مطالب

فصل اول : خدای من
فصل دوم : دو ِست دوست « ّسر عشق »
فصل سوم : انواع عبادات و درجات عبودیّت
فصل چھارم : حق امامت
فصل پنجم : بار ھستی
فصل ششم : عرفان ، عشق ، عدالت ، ّعزت
فصل ھفتم : علم جمال
فصل ھشتم : دیالکتیک نژاد و نزاد
فصل نھم : معنای محبّت
فصل دھم : راز اختیار آدمی
فصل یازدھم : راز قدمت
فصل دوازدھم : استضعاف و استخلاف ( بقای در فنا (
فصل سیزدھم : حق آزادی
فصل چھاردھم : راز وفا
فصل پانزدھم : در وادی اخلاص « توحید نفس »
فصل شانزدھم : تسبیح اسمای الھی
فصل ھفدھم : عبودیّت و ربوبیّت
فصل ھجدھم : عدالت و تقوا
فصل نوزدھم : مسئله مھدویّت
فصل بیستم : سودای نیستی ( در جستجوی ذات (
فصل بیست و یکم : حکمت عمل و حکمت نظر

******************عنوان کتاب: ***********************: عقل الهی
Divine wisdom

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: شهریور 1392

تعداد صفحه:92

******************عنوان کتاب: ***********************: سرّ ایمان
(وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر(
The secret of faith

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: مهرماه 1392

تعداد صفحه:51

۱۶۰_حدیث_وجود_حکمت_واقعه،حکمت_خلاق،حکمت

*تقدیم به محضر اعلائی بانی عرفان کامله و حکمت بالغه سلطان عارفان و احکم حکیمان و مولای موحدان علی مرتضی(ع(*

******************عنوان کتاب: ***********************: حدیث وجود
(مبانی حکمت قرآنی(
(حکمت واقعه- حکمت خلّاق-حکمت صدیقین- حکمت ارحم الراحمین(
Principles of quranic wisdom

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف:شهریور 1393

تعداد صفحه: 258

در جستجوي عقل

******************عنوان کتاب: ***********************: در جستجوی عقل
در جستجوی معنا
“شناخت شناسی امامیه”
The concept of conception

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: خرداد ماه 1394

تعداد صفحه: 103

فهرست کتاب

در جستجوی عقل
در جستجوی معنا

******************عنوان کتاب: ***********************: فطرت خدا و فطرت بشر
“زمینه ای برعلم تأویل و تجلّی”
“فطرت الله الّتی فطرالنّاس علیها”
Divinity of man

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: مهر 1394

تعداد صفحه: 76

******************عنوان کتاب: *********************** : حکمت حکومت
«حاکمیت عرفانی»
The wisdom of government

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1392

تعداد صفحه : 63

معنای پیر

پیر روحانی یا امام ھدایت کسی است که این قدرت روحانی را داشته باشد تا تو را از اسارت این
ھمه شیاطین و ّدجالھا برھاند و اراده ھزار پاره تو را از دست آنھا بگیرد و به تو بازگرداند و تو را خودت نماید تا در خود قرار گیری و صاحب وجود خود باشی تا بتوانی اینهمه اجنّه و شیاطین و ویروس ھا و وسوسه ھا و دروغھائی را که شبانه روز به جان و دل تو حمله ورند از خودت دفع نمائی تا برای بیرون راندن این دزدان وجود از جان و تن خود مجبور به شیمی درمانی و رادیو اکتیودرمانی و اشعه‌ درمانی و آنتی بیوتیک درمانی و روان گردان درمانی که خود به مثابه دیو ھائی ھولناکترند ، نباشی .
تا برای راست کردن چشم خود محتاج به در آوردن چشم خود از
حدقه نباشی .

پیر کسی است که نفس تو را از وسوسه اشیای جنّی و تبلیغات جنونی و ھراسھای جنائی و عشق
ھای شیطانی پاک می سازد نه با ورد و فوت و دعا و مراسم و جن پرانی و … که خود جنون و
امراض لاعلاج تر بر تو وارد می سازند بلکه از طریق به خود آوردن تو به واسطه معرفت بخشیدن به تو دربارۀ امراض و علل بدبختی ھای تو . بيگانگان را از خانه دل و اندیشه ھات می زداید و بیرون می ریزد و تو را مقیم و صاحب وجودت می سازد .
و اینست عرفان درمانی

استاد علی اکبر خانجانی
📚 کتاب فلسفه عرفان درمانی
ص8

******************عنوان کتاب: *********************** : اینست انسان
فلسفه اراده
هنر از میان برخاستن

This is the man
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1378

تعداد صفحه:175

مقدمه :از میان برخاستن
یاری
اعمال
احساسات
اندیشه
سخن
حواس
قدرت
روزم ّره گی
جمعیّت – اخلاق
سیاست – مدیریت
صنعت
ھنر
اعتیاد
تعلیم و تربیت
دوستی
شناخت
بیماری و مرگ
خانواده
دولت
مفاسد بشری
انسانیّت
انسان برخاسته از میان
اراده
گناه
من و تو
خداشناسی
عشق

******************عنوان کتاب: *********************** : کاتاچوو
بازی کودکانه
پدیده شناسی بازیهای روانی بشر
آخرین یاد بقصد فراموشی ابدی
Childish play

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1377

تعداد صفحه:35


« بدانید که زندگانی دنیا بازی و بازیچه ای بیش نیست » . قرآن
« هر جنگی از یک بازی شروع شده است » . علی (ع(

******************عنوان کتاب: ***********************: مادیت آدمی
The matterness of Man

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف:1376 ه.ش

تعداد صفحه: 33

فهرست مطالب
١ -مادیت آدمی
٢ـ خدا و مادّه
٣ـ خود و مادّه
۴ـ گزارشی از آخرین وضعیّت بشر
۵ـ گزارشھایی از برزخ
۶ـ خصلتھا،سلیقه ھا و نق ھا
٧ـ معرفت بر معرفت نفس
٨ـ در وادی رضا
٩ـ شاھد و مشھود
١٠ـ مادّه و رنج
١١ـ مادّه و حافظه
١٢ــ مادّه و صورت
١٣ـ مادّه و قلم
١۴ـ واحد و کثیر

******************عنوان کتاب: *********************** : من – تو – او
جان – جامعه – خدا

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1381

تعداد صفحه:61

فھرست مطالب

دفتر ّاول : حکمت جان “من”
حق جان
جلوه ھای جان

دفتر ّدوم : حکمت جامعه “تو”
دفتر ّسوم : حکمت ّحق “او”
راز مگو
کلام الله
زمان
خشوع
مصاحبه
شیطان
قدرت
راستی
اطاعت
اختیار
ایمان
معیشت
ایثار
علم
آخر ّالزمان
جنگ
گناه
خود – شناسی
کمال
حکومت
جامع الاسرار

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی هویت انسانی
Phenomenology of Human Identity
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحات : 140

“فھرست مطالب”
فصل اول : پدیده شناسی “خود” (من کیستم من(

فصل دوم : پدیده شناسی بی خودی (عشق یعنی چه (

فصل سوم : پدیده شناسی مالیخولیا (معنای خرافه (

فصل چھارم : دروغ شناسی

فصل پنجم : فلسفۀ دموکراسی (معنای مردم سالاری(

فصل ششم : فلسفه ای در تاریخ

فصل ھفتم : نظری به تاریخ قلم

فصل ھشتم : عورت شناسی (حس ششم(

فصل نھم : عصای موسی (ع(

فصل دھم : “فھمیدن یا نفھمیدن” مسئله اینست!

فصل یازدھم : ماندنی ھا و رفتنی ھا

فصل دوازدھم : حشر و نشر

فصل سیزدھم : نوع دگر فھمیدن

فصل چھاردھم : پدیده شناسی بو (بینی شناسی(

فصل پانزدھم : یکبار دگر قرآن

فصل شانزدھم : در باب مدیریت و رھبری

فصل ھفدھم : گریز از ھستی

فصل ھجدھم : صور اسرافیل در خفقان

فصل نوزدھم : شجاعت فھمیدن

فصل بیستم : ھویت ھستی و جمال ھویت

فصل بیست و یکم : ھویت و بی ھویتی

فصل بیست و دوم : ھویت جنسی

فصل بیست و سوم : پدیده شناسی تضاد و تشابه (ھویت شناسی(

فصل بیست و چھارم : ارکان شخصیت بشری (ھفت نوع انسان(

فصل بیست و پنجم : ھویت جمعی

⚜ من: پروردگارا درست ترین روش درک تو برای انسان چگونه ممکن است ؟

⚜ او: اینکه انسان مرا مقیم در چشمانش و گوشهایش و سائر حواسّ خود بیابد و نیز مقیم در دلش که منشأ احساسات و ارادۀ اوست .
واین همان روش خودشناسی است که صراط المستقیم شناخت من است و کوتاهترین راه هدایت است و سعادت .

علی اکبر خانجانی
📚 کتاب من-تو-او ( جان – جامعه – خدا(
جامع الاسرار ص 81

******************عنوان کتاب: *********************** : الممنوع
امّ الکتاب
تأویل قرآن در اسماء و صفات

The forBiden

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تالیف:۱۳۷۲

تعداد صفحه:47

۴۸_دعای_عرفه_آخر_الزّمان_از_آثار

******************عنوان کتاب: *********************** : دعای عرفه آخر الزمان

تألیف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1383

تعداد صفحه : 15

فھرست مطالب

١ ـ دعای عرفۀ آخرالزمان
٢ ـ دعای عرفۀ زن آخرالزمان
٣ ـ دعای عرفۀ تنھائی آخرالزمان
۴ ـ دعای عرفۀ صبر آخرالزمان
۵ ـ دعای عرفۀ ّ شک آخرالزمان
۶ ـ دعای عرفۀ ظھور ناجی آخرالزمان

******************عنوان کتاب: *********************** : مصاحبه ای با آدمها
An interview with the people

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تعداد صفحه:30

******************عنوان کتاب: *********************** : سرّ واژه
امّ الکتاب
زمینه ای در علم هرمنوتیک عرفانی
کندوکاوی از ذات زبان بشری
The Secret of Word

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1383

تعداد صفحه:145

****************فهرست عناوین**********************

کلمۀ «خدا»
منشأ بشری کلمات
نخستین واژۀ بشری
اھمیّت واژه ھا در سرنوشت
جھان به مثابۀ مخلوق واژه ھا
جادوی واژه ھا
رابطۀ امام و کلمۀ خدا
سه واژۀ بنیادین
معنای ّسر واژه
کارخانۀ واژه
اسرار الفاظ
چگونه لفظی دارای معنا می شود
چگونه واژه ای واقع می شود
تلقین واژه ھا
ذات دیالکتیکی واژه ھا
ذات الفباء
فلسفۀ دھان
انواع واژه ھا و مادرشان
اخلاق واژه ای
واژه ھای اخلاقی
شعر واژه ھا
مادّه و معنا
پیدایش واژه در رابطۀ آدم و حوا
آموزش زبان
خود و خدا
انقلاب واژه ھا
در محضر حضرت واژۀ الله
واژه ھای سرنوشت و سرنوشت واژه
ّسر واژۀ « عشق »
صورت الفباء و کلمات
ّسر نقطة
ّسر قلم یا ّسر « ن » و ّسر نی
تأملی در صدای حیوانات
صدای عدم
سیری در تمدّن واژه ھا
واژۀ « ّسر»
َسر ّسر
ّسر سرّ
ّسر گفتگو
ّسر حرف « م »
راز یگانگی اصوات الفبائی
ّحق واژه ھا و واژۀ « حق »
ّسر واژۀ « ُمغ »
یگانگی جھانی معنای الفاظ
ّسر لفظ « ز »
ّسر لفظ « ی »
مصاحبت قلوب و ظھور واژۀ الله
ّسر ھوا
ّسر بینی
ّسر دست
ّسر جوارح
ّسر سر تا پا
ّسر بدن
ّسر لفظ « و »
ّسر لفظ « ت »
زبان خدا
ّسر واژه

******************عنوان کتاب: *********************** : شوکران حقیقت
هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت
هفت ع وجود

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1382

تعداد صفحه:60

خداوندا، خودم را آزمودم
بدیدم معنی بود و نبودم

عجب دیدم درین سودای هستی
همه «بود»م تو بودی من «نبود»م

علی اکبر خانجانی

فهرست مطالب :

مقدمه

١ ـ جام ّاول (عشق(

٢ ـ جام ّدوم (عقل(

٣ ـ جام ّسوم(علم(

۴ ـ جام چھارم (عصمت(

۵ ـ جام پنجم (عذاب(

۶ ـ جام ششم (عرف(

٧ ـ جام ھفتم(عرفان(

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

******************عنوان کتاب: *********************** : مبانی ریاضیات عرفانی
Principle of theosophical mathematics

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1371 ه . ش

تعداد صفحه:13

******************عنوان کتاب: *********************** : تأویل ترجمه فارسی دعاي سحر از امام محمد باقر علیه السلام

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : مرداد 1389 ه.ش

تعداد صفحه : 10

******************عنوان کتاب: *********************** :جوشن کبیر
«ترجمه و تفسیر عرفانی»
(نور و نار(
The great armor worship

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : رمضان 1390

تعداد صفحه : 29

******************عنوان کتاب: *********************** : سرّ الاسرار
The Secret of Secrets

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1387 ه .ش

تعداد صفحه:64


فهرست مطالب
١ -کندوکاوی در ذات
٢ -افسانه غربت آدمی
٣ -بودِ نبود
۴ -اکنونیّت ، معرفت ، واقعیّت
۵ -آداب حضور قلبی
۶ -شرح لقاء
٧ -در وادی انتخاب
٨ -فلسفه سخن
٩ّ -سر چیست؟
١٠ -معّمای انسان مدرن
١١ -در وادی جذبه
١٢ّ -سر زناشوئی
١٣-سّر مسلمانی
١۴ -سر ھدایت و ضلالت
١۵ -سّر معرفت
١۶ّ -سر بلا – نعره خدا
١٧ّ -سر خداشناسی
١٨ّ -سر دیالکتیک
١٩ -آسمان وجود
٢٠ -فلسفه بدعت
٢١ -چرا دین اینقدر سخت است؟

******************عنوان کتاب: *********************** : اسمای الهی
( فلسفة تسبیح (
The Names of God

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: رمضان 1389 شمسی

تعداد صفحه : 40
توجه: این رساله از روی نوار صوتی پیاده شده است.

******************عنوان کتاب: *********************** : ذكر
(روش شناسي قرآن در خلق جديد انسان(

Eternal Now

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : تير ماه 1392

تعداد صفحه : 67

******************عنوان کتاب: *********************** : شناخت شناسی
زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت
کنکاشی در عناصر ذاتی معرفت
Epistemology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1379

تعداد صفحه: 121
تقدیم به فردریک نیچه ، بخاطر رنجی که برای « فهمیدن » کشید .

فهرست مطالب


1 -شناختن برای چه؟
2 -یعنی چه یعنی چه ؟
3 – شک
4 -نفھمیدن چیست؟
5 – تضاد
6 -شناخت عرفی
7 -جبر و آزادی شناخت
8 -شناخت و شناسنده
9 -ھستی شناسی
10-روشھای شناخت
11-شناخت محض
12-معّما شناسی
13-واقعه شناختن
14-عشق به شناخت
15-اخلاق شناخت
16-شناخت ابزاری
17-مرگ شناخت
18-شناخت زنانه
19-شناخت ارادی
20-گناه شناخت
21-عاطفه شناخت
22-شناخت جنسی
23-شناخت مذھبی
24-شناخت واژه ای
25-شناخت ریایی
26-شناخت تساھلی
27-شناخت عاشقانه
28-شناخت اخباری
29-شناخت جاودانه
30-شناخت سیاسی
31-شناخت تناسخی
32-شناخت زناشوئی
33-شناخت تخدیری
34-شناخت قیاسی
35-شناخت امپریالیستی
36-شناخت طبی
37-شناخت شرطی
38-شناخت متافیزیکی
39-شناخت دوستانه
40-شناخت مدرن
41-شناخت جمالی

******************عنوان کتاب: *********************** : معنا شناسی
علم تأویل- معنای معنا
Logology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1387

تعداد صفحه :17

******************عنوان کتاب: *********************** : چشم خدا
( هستی شناسی شهودی (
God’s Eye

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحه : 12

******************عنوان کتاب: *********************** : پدیده شناسی ذهن (شناخت شناسی شیعی(
Phenomenology of mind

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1387 ه.ش

تعداد صفحه:53

فهرست

١-ذات ذھن

٢-صفات و ارکان ذھن
١ -اراده به فھمیدن
۲-علیت
۳-تحدید
۴-حافظه
۵-نطق
۶-خود-گریزی یا گریز از مرکز ذھن
۷-دیالکتیک
٨-تداوم و استمرار

٣-افعال ارادی ذھن
١-ادراک حسی
٢-فکر و ذکر
٣-شعور و تشعیر
۴-عقل یا اراده عملی ذھن
۵ – علم
۶-حکمت و معرفت
٧-کشف و شھود

۴-مقامات و موقعیت ھای ذھن
١-ایمان و یقین
٢-قیامت و عدالت
٣-قرآن و کتاب وجود
۴-استغراق و نبوغ
۵-روشنائی و اتحاد
۶-تسبیح و اطلاق
٧-قبض و بسط ذھن

۵-ذھن و واقعیت

۶-ذھن و دل

٧-روان ذھن

٨-انسان کیست

٩-اعجاز شناخت ذھن

١٠-ذھن و اخلاق

١١-ذھن و خدا

١٣-غذای ذھن

١٣-ذھن محض

١۴-امراض ذھن

******************عنوان کتاب: *********************** : مباني هستي شناسي عرفاني
تبيين جهان بيني قرآني و ايدئولوژي آخرالزماني
بزبان ساده
Principles of Theosophical Ontology

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : ارديبهشت 1389

تعداد صفحه : 146

فهرست

1-مقدمه
2 -مکان(آسمان(
3-اجرام(عالم ارض-ماده(
4- انسان
5-زمان(دهر-عصر(
6-عرفان(معرفت نفس-ذکر(
7-تاریخ(خلقت تشریعی-خلق جدید(
8-مدنیت(جامعه – ناس(
9-هستی شناسی تکنولوژیک
10-تعلیم و تربیت هستی شناسانه
11-هستی آخرالزمانی
12-زمان قهقرائی و رجعت ذاتی
13-دین و معنویت آخرالزمانی
14-انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی
15-هستی شناسی جمالی
16-هستی شناسی روحانی
17-آزادي عرفانی و اراده به ظهور

کتابنامه منابع

1- الکافی، کلینی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1365.
2- الامالی، شیخ صدوق، انتشارات کتابخانه اسلامی، 1362هـ ش.
3- عوالی اللالی، ابن ابی جمهور احسائی ، انتشارات سید الشهداء، قم ، 1405.
4- تمهید القواعد، ابن ترکه،انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى‏، چاپ: تهران – 1360
5- ناسخ التواریخ، محمد تقی سپهر، لسان الملک.
6- الخرائج، راوندی، قطب ، قم، چاپ موسسه امام مهدی ، 1409ق.
7- بحار الانوار، مجلسی، مؤسسه الوفاء بیروت، 1404.
8- شرح فصوص قیصری،انتشارات علمی و فرهنگی.
9- البلد الامین، ابراهیم بن علی کفعمی، چاپ سنگی.
10- غرر الحکم و درر الکلم،انتشارات دفتر تبلیغات، قم ، 1366.
11- نهج البلاغه، انتشارات دار الهجره
12- نهج الفصاحه، انتشارات لؤلؤ و مرجان.
13- تفسیر صراط المستقیم، سید حسن.
14- الصحیفة السجادیة، نشر فقیه.
15- الغیبة النعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، مکتبة الصدوق، تهران، 1404.
16- الفصول المهمه، شیخ مفید، چاپ کنگره شیخ مفید.
17- صحیح مسلم، المکتبه الکامله.
18- الغیبة، شیخ طوسی، ‏موسسه معارف اسلامی، قم، 1411.
19- رجال الکشی، محمد بن عمر کشی، انتشارات دانشگاه تهران، 1348 ش.
20- الفتوحات المکیه، ابن عربی، محی الدین، دار صادر، بیروت.
21- المهجة البیضاء، فیض کاشانی، موسسه انتشارات اسلامی، قم،چ چهارم، 1417.

******************عنوان کتاب: *********************** : نيستي شناسي
( فلسفة فلسفه (
Theosophy of None

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1389 شمسی

تعداد صفحه : 57

******************عنوان کتاب: *********************** : نقد اندیشه مطلق
( ذهن الهی (
Critic of Absolute Mind

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1388

تعداد صفحات : 30

******************عنوان کتاب: *********************** :توحید عملی
(پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید(
ایدئولوژی وحدت وجود
Practical Oneness

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : 1389

تعداد صفحه : 154

کتابنامه منابع

1- غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1386.
2- عوالی اللالی، ابن ابی جمهور احسائی، قم: انتشارت سید الشهداء ، 1405.
3- مستدرک الوسائل، محدث نوری، قم: موسسة آل البیت، 1408.
4- الفصول المختارة، شیخ مفید، قم: چاپ کنگره شیخ مفید، 1413.
5- الکافی، ثقة الاسلام الکلینی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1365.
6- التوحید، شیخ صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1398.
7- بحار الانوار، مجلسی، بیروت- لبنان: موسسة الوفاء، 1404.
8- نهج البلاغه، قم: دار الهجرة.
9- جامع الاسرار و منبع الانوار، آملی، سید حیدر، انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالى‏، چاپ اول 1368.
10- شرح فصوص، قیصری، شركت انتشارات علمى و فرهنگى‏، چاپ اول – 1375.
11- الامالی، شیخ صدوق، انتشارت کتابخانه اسلامیة، 1312.
12- معجم احادیث الامام المهدی.
13- رجال الکشی، محمد بن عمر کشی، انتشارت دانشگاه مشهد، 1348.
14- نهج الفصاحة – مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ص‏، انتشارات دنیای دانش.
15- المحجه البیضاء، ملا محسن فیض کاشانی،قم: مؤسسه انتشارات اسلامى جامعه مدرسين ، چاپ چهارم 1417.
16- مکارم الاخلاق، رضی الدین حسن بن فضل طبری، قم: انتشارات شریف رضی، 1412.
17- من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413.
18- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، قم: موسسة آل البیت، 1409.
19- الغیبة النعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، تهران: مکتبة الصدوق، 1397.
20- المقدمات من نص النصوص، – آملی، سید حیدر،انتشارات توس‏، چاپ دوم 1367.
21- تحریر المواعظ العددیة، انتشارات الهادی.
22روضة الواعضین،- فتال نیشابوری، انتشارات گنجینه.
23 احیاء علوم الدین، ابوحامد غزالی، ابو حامد غزالى‏، بیروت- لبنان: دار الکتب العربی.
24- جامع الاخبار، تاج الدین شعیری، قم: انتشارت رضی،1313.
25- تحف العقول- ترجمه جعفری، انتشارات اسلامیة.
26- اللهوف على قتلى الطفوف‏، سید بن طاوس، انتشارات جهان.
27. فصوص الحکم، محی الدین ابن عربی، انتشارات الزهراء (س(، چاپ دوم 1370.

******************عنوان کتاب: ***********************: نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان

(تنزیل ام الکتاب و تبیین دین واحد جھانی(
جھان شناسی، انسان شناسی، دوران شناسی و معادشناسی شیعی

تبیین ھفت وادی سیر و سلوک روح در عرفان امامیه

(علم تأویل و تجلی ، تسبیح و تنفیس، قرآن و بیان، نسخ و مسخ، قائمیت و آدمیّت( ( شرح و

تفسیری بر رسائل ام الکتاب” و “الھفت الشریف” منسوب به امامین باقر و صادق علیهم السلام

(شناسنامه روحانی من(

Descension & ascension of the spirit

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: ١٣٩٧ -١٣٩۴ ه.ش

تعداد صفحه :1127

********************فهرست عناوین:********************* جلد اول

دفتر اول : علم تأویل و تجلی

دفتر دوم : علم روح و بیان

دفتر سّوم : علم تسبیح و تنفیس

دفتر چھارم: علم نسخ و مسخ

دفتر پنجم: علم قائمیت و ظھور

دفتر ششم: آدمیت و الھیت

دفتر ھفتم: علم انیّت و ھویت

دفتر ھشتم: علم ھبوط و عروج

دفتر نھم: علم وجود و عدم (علم آفرینش(

دفتر دھم: علم عقل و عشق

دفتر یازدھم: علم روح و آخرالزمان

دفتر دوازدھم: علم روح و معانی

دفتر سیزدھم: علم روح و زندگی

دفتر چھاردھم: علم روح و نور (نورشناسی روحانی(

دفتر پانزدھم: علم روح الفباء

دفتر شانزدھم: علم تأویل روح و روح تأویلی

دفتر ھفدھم: علم روح زبان و قلم (خوانائی، گویائی، نویسائی(

دفتر ھجدھم: علم و روح کتاب

دفتر نوزدھم: روح القدس (روح الله(

دفتر بیستم: روح زمین (روح الارض(

دفتر بیست و یکم: روح حکمت آخرالزمانی


دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar


***********************************

# اولین دائرةالمعارف عرفانی در جهان
# شاهراه خودشناسی و عرفان عملی
# تبیین و تعیّن آخرالزمانی قرآن ، اسلام و تشیع
# أمّي کردن حکمت و عرفان
# عرفانی کردن عرف و شرع
# عینیت بخشیدن به معارف قرآنی
# قرآنی کردن جهان مدرن
# آمادگی عرفانی برای ظهور ناجی موعود
# تبیین قرآن عرفانی
# تبیین و تفسیر عرفانی قرآن در مکتب اهل بیت علیهم السلام

عنوان : دائرة المعارف عرفاني   
Theosophical encyclopedia

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی 

تاریخ تألیف :1384-1386
(6جلد(

📝 جلد اول

فصل اول 
فلسفه آدم و حوا
(خودشناسی جنسی(
(مجموعه مقالات(

فصل دوم
فلسفه تعلیم و تربیت
خودشناسی اخلاقی
(مجموعه مقالات(

فصل سوم
فلسفه ارتباطات
خودشناسی ارتباطی
(مجموعه مقالات(

فصل چهارم
فلسفه بهداشت و درمان
خودشناسی طبی
(مجموعه مقالات(

📝 جلد دوم

فصل اوّل
فلسفۀ قیامت و آخرالزمان
خودشناسی آخرالزمانی
(مجموعه مقالات(

فصل دوّم
فلسفۀ دین
خودشناسی دینی
(مجموعه مقالات(

فصل سوّم
فلسفۀ شریعت
خودشناسی شرعی
(مجموعه مقالات(

فصل چهارم
فلسفۀ تشیّع
خودشناسی شیعی
(مجموعه مقالات(

فصل پنجم
فلسفۀ قرآنی
خودشناسی قرآنی 
(مجموعه مقالات(

📝 جلد سوم

فصل اوّل
حکایات عرفانی
خودشناسی تمثیلی
(مجموعه مقالات(

فصل دوّم
حکمت جاوید(جملات قصار(
خودشناسی جاوید
(مجموعه مقالات(

فصل سوّم
فلسفه هرمنوتیک(اسرار واژه ها(
خودشناسی کلامی
(مجموعه مقالات(

فصل چهارم
فلسفه هنر و ادبیات
خودشناسی هنری
(مجموعه مقالات(

فصل پنجم
فلسفه شخصیتها
(مجموعه مقالات(

فصل اول
درباره ما
رب شناسی
(مجموعه مقالات(

فصل دوم
فلسفه شناخت
«پدیده شناسی»
(مجموعه مقالات(

فصل سوم
فلسفه خودشناسی وخداشناسی
خودشناسی عرفانی
(مجموعه مقالات(

📝 جلد چهارم

فصل اول
درباره ما
رب شناسی
(مجموعه مقالات(

فصل دوم
فلسفه شناخت
«پدیده شناسی»
(مجموعه مقالات(

فصل سوم
فلسفه خودشناسی وخداشناسی
خودشناسی عرفانی
(مجموعه مقالات(

📝 جلد پنجم

فصل اول
فلسفه اقتصاد
خودشناسی اقتصادی
(مجموعه مقالات(

فصل دوم
فلسفه تاریخ
خودشناسی تاریخی 
(مجموعه مقالات(

فصل سوم
فلسفه سیاسی
خودشناسی سیاسی
(مجموعه مقالات(

فصل چهارم
فلسفه علوم و فنون 
خودشناسی مدرن
(مجموعه مقالات(

فصل پنجم
فلسفه فرهنگ و جامعه
خودشناسی فرهنگی
(مجموعه مقالات(

📝 جلد ششم

فصل اول
فلسفه مکاتب 
خودشناسی ایدئولوژیکی
(مجموعه مقالات(

فصل دوم
فلسفه عرفان
درباره خودشناسی
(مجموعه مقالات(

فصل سوم
فلسفه عشق و ارادت
خودشناسی قلبی
(مجموعه مقالات(

******************عنوان کتاب: ***********************: مجموعه مقالات آخرالزمانی

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف:1401-1400

تعداد صفحات:81صفحه

فهرست مقالات:

 عنوان مقالهشماره صفحه
1انواع دین داری4
2كرونا6
3فلسفه وجودی سلفی گری11
4حکمت های آخرالزمانی13
5خرافه چیست؟!16
6خود را بشناسیم17
7افسانه حمله اعراب به ایران21
8شفاعت و راز واژگونی تشیع23
9بزرگترین مانع دموکراسی در جوامع اسلامی25
10پدیده ای بنام غیرت26
11همذات پنداری و تقلید28
12یکبار دگر علی (ع)32
13ا ستبداد38
14آیا تکنولوژی خوب است یا بد؟42
15گناهی نابود کننده43
16شرک44
17اندیشیدن در ذات اندیشه46
18معنای امر بمعروف و نهی از منکر49
19ابلیسی بنام تفسير علمی – فلسفی قرآن50
20جنگ با رحمت54
21معنای خوشبختی و بدبختی56
22قدر انسان57
23غذا و دوای آخرالزمانی59
24خودشناسی به چکار می آید!60
25در باب امّ الکتاب63
26معنای صلوات66
27خنّاس: شیطان در صورت بشری68
28یوم الدین چیست؟76
29کارخانه مسخ انسان79
30غریب در وطن80
31آخرین ندا81

دانلود رایگان تمامی کتابهای استاد علی اکبر خانجانی:

یا لینک دانلود مستقیم یکجای تمامی کتابهای استاد خانجانی:

لینک شماره 1:

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2023/02/book.rar

لینک شماره2 :

https://erfanalavi.site/wp-content/uploads/2024/01/book.rar

پایان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *