مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی کتاب تأویل ترجمه فارسی دعاي سحر 

بسم ربّ العالمین

برای ما شیعیان ماه مبارک رمضان که ماه تمرین و تمنای صمدیت ذات پروردگار است ( زیرا غذا نخوردن از بی نیازی ذات حق است)  بدون دعای سحر که منسوب به امام رضا (ع)و امام محمد باقر و امام سجاد (ع) است تقریبا فاقد روح است .

بخصوص که این دعا برای این بنده حقیر به مثابه دعای سرنوشت است چرا که به برکت و اجابت این دعا در سن پنج سالگی که از زبان مادرم در شب قدر رمضان جاری بود خداوند جمالش را در خواب بر من نمود که حدود سی و پنج سال بعد ھمان جمال به نور تجلی و کمال در بیداری بر من عیان گشت به اجابت این بخش از دعا که : اللهم انی اسئلک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل اللهم انی اسئلک بجمالک کله .

لذا توجه بنده به این دعا توجهی خارق العاده و سرنوشت ساز بوده است . به ھمین لحاظ بناگاه متوجه شدم که این دعا اصلاً دعا نیست بلکه یک سوگندنامه بنده ای به درگاه خداوند است که سراسر خدای را قسم می دھد و از او درخواست می کند بی آنکه چیزی درخواست کند .

و گوئی دعائی برزخی است که دعا کننده اش صورت مسئله دعایش را فراموش کرده است . زیرا در این دعا آدمی خداوند را به بها و جمال و کمال و رحمت و قدرت و … سوگند می دھد و ھمین .

درست به ھمین دلیل حاشیه نویسان و مفسران این دعا از جمله جناب شیخ عباس قمی در پایان این دعا اضافه می کند که : « پس از ختم دعا اینک درخواست خود را از خداوند بخواھید …» اگر این دعا به فارسی می بود حتما


تاکنون ھوش ایرانی متوجه این معما و معضله و نقصان عجیب شده بود و پاسخی به آن داده بود . ولی از آنجا که خدای ما ایرانیان فارسی بلد نیست و باید با او عربی سخن گفت لذا ھرگز دعائی از ما بدرگاه او نمی رسد و اجابتی ھم طبعا نمی شود و اگر ھم برسد و اجابت شود ما متوجه آن نمی شویم زیرا نمی دانیم که از او چه خواسته ایم . بگذریم از این درد بی درمان !

این دعا با دھها سوگند ادامه می یابد و نهایتا به یک دعای بی موضوع پایان می یابد که خلاصه اش اینست : خدایا از جمال تو ، از کمال تو ، از قدرت تو ، از رحمت تو و … می خواھم کھ دعایم را اجابت کنی !!! عین ترجمه بخشی از این دعا را به ترجمه استاد الهی قمشه ای رؤیت می کنیم : « بارخدایا من از تو خواھم به تابشت که روشن ترین است و ھمه تابش تو پر روشنی است بارخدایا ھمانا من از تو خواھم به تابشت ھمه آن . بارخدایا من از تو خواھم به جمال تو جمیل ترین آن و ھمه جمالت جمیل است خدایا من از تو خواھم به جمالت یکسر . بارخدایا من از تو خواھم به جلالت که اجلّ است و ھمه جلال تو جلیل است خدایا من از تو خواھم به جلالت یکسر . بارخدایا من از تو خواھم به عظمت تو که عظیم و ھمه عظمت تو عظیم است . بارخدایا من از تو خواھم به ھمه عظمت تو … . بارخدایا من از تو خواھم به رحمت تو وسیعترین آن و ھمه رحمت تو وسیع است خدایا من از تو خواھم به ھمه رحمتت و … . بارخدایا من از تو خواھم بدانچه اجابتم کنی چون خواھش کنم از تو پس اجابتم کن ای خدا .»

آیا براستی شما از این دعا چه می فهمید ؟ این تازه یکی از بهترین ترجمه ھای آن است بواسطه یک عالم عارف و شاعر که مقتدرترین مترجم قرآن در دوران ما ھم ھست . آیا بقول معروف این یک دعای سرکاری و برزخی نیست که دعاکننده اش یادش رفته که از خدا چه بخواھد ؟ آیا چه رمز و رازی در این دعاست ؟ بنده سالها در این امر اندیشه کردم و ھیچ راز و رمزی در محتوای آن نیافتم الا در مترجمین آن . و آن اینکه مترجمین این دعا شهامت این را نداشته اند که از خداوند خود خودش را بخواھند .

ھمانطور که در ترجمه این آیه از قرآن ھم چنین نسیان و تحریفی آشکار رخ داده است : ادعونی استجب لکم . یعنی مرا بخواھید ( دعوت کنید ) تا اجابت کنم . در حالیکه اینگونه ترجمه کرده اند که : از من بخواھید تا اجابت کنم . یعنی خرما بخواھید از خدا نه خدا را .

این دعا عارفانه ترین و خالصانه ترین و جسورانه ترین دعائی است که در کل تاریخ بشر بر زبان آمده است که از خدا خود خدا را می خواھد و نه غیر او را .

 یعنی از خدا ، خرما و پول و ریاست و سلامت و بهشت نمی خواھد بلکه جمال و جلال و نورش را می خواھد وجودش را می خواھد خود خودش را .

 و اینگونه است که این ترجمه تا این حد مهمل و پوچ و بی مغز شده و بلکه اصلاً  تحریف گشته و اصل دعا گم شده است و فقط تمنای بی موضوع و مسئله است . یعنی فقط خدایا خدایا است مثل ھذیان یک دیوانه که صورت مسئله را فراموش کرده است .

در حالیکه آشکارا ھر بند این دعا یک سوگند است که از خدا ھمان موضوع سوگند را مطالبه می کند . از نورش ، نورش را می خواھد و از جمالش ، جمالش را و … .

پس اینک برای نخستین بار این دعا را به زبان فارسی ساده ترجمه می کنیم تا ایرانیان عزیز شهامت خداخواھی را از خدا بیابند و خود را لایق خداخواھی از خدا بدانند و از خدا کمتر از خدا را نخواھند تا اجابت شود . زیرا از خدا غیرخدا را خواستن عین شرک و ناخالصی در دعا است که اجابت نمی شود و اگر شود موجب خسران و گمراھی است . زیرا دعای خالصانه اینست که انسان از خدا ، خدا را بخواھد نه خرما را . زیرا خداوند خرما را بدون درخواست ما به ما داده است آن اندازه که خود را خفه نکنیم و تاب ھضمش را داشته باشیم .

و اینک به یاری حق و امامش که این دعا را بما آموخته است نابترین دعای کل تاریخ دعا را به زبان فارسی ترجمه می کنیم . و از ھموطنان عزیز ھم تمنا داریم که با زبان مادری خود با خدایشان سخن گویند و خجالت نکشند . بخدا که خداوند زبان مادری ما را بهتر می فهمد و زودتر اجابت می کند ھمانطور که خود ھم بهتر فهم می کنیم . زیرا بقول رسول اکرم (ص) شرط اول اجابت دعا ھمانا معرفت است و شرط دومش ھم اخلاص .

تذکر : اگر « خدا » را « خودآ » نوشته ام به دلیل اصل ریشه این لغت در زبان فارسی است که عالیترین نام خدا در همه زبانهاست . و اگر خداوند را « خود خود من » خطاب کرده ام بیان مولای ما علی (ع) است که فرمود : خداوند خود خود شماست !

پس اینک بخوانید دعائی را که ھزار سال خواندید و نفهمیدید یعنی نخواستند که فهم کنید چرا که خودشان ھم نفهمیدند زیرا نخواستند . بگذریم که بسیاری از رھبران دینی ما در طول تاریخ بر این باور بوده اند که دعا نفهمیده اش اجابت می شود و فهمش شرک و الحاد است . پس یکبار ھم دعای ملحدانه امامان خود را بخوانید .

تأویل ترجمه فارسی دعاي سحر 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *