مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معمولی باش

معمولی باش

10- خوب مباش! مهربان مباش! عابد مباش! عاقل مباش! شر هم مباش! شقی هم مباش! کافر هم مباش! اصولاً سعی مکن تا چیزی باشی برای دیگران یا برای خودت. دروغ مباش تا ببینی که چیستی.

11- عاشق مباش چون می دانی که نیستی. بلکه فقط خیالاتی شده ای و بازیچه. معمولی باش یعنی آنطور که اصلاً دیده نشوی. تا بتوانی خود را ببینی!

12- حقیقت اینست که نمی دانی که اصلاً چه هستی و چه می خواهی باشی. پس هیچ باش تا ببینی که همان هستی که در آرزوهایت هم نمی گنجید: خدایگونه!

13- مطلق پرست و مطلق بین باش و مطلق باش چون خدا. تا ببینی که براستی هستی!

14- دست و دل و اندیشه از باید و شاید بشوی تا ببینی که همان هستی که باید باشی.

15- از هیچ مذهب و ملت و مسلکی مباش! از هیچ نژاد و فرقه و جنسیتی مباش! اهل هیچ چیزی مباش نه دین و نه دنیا و نه علم و نه هنر و نه عشق و نه فسق و نه بایدی و نه نبایدی.

فقط برای مدتی تا ببینی که این همان است که باید باشی.

از کتاب چنین گوید پیر مغان ص 48
تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *