مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

هرگز مباد که مباد

هرگز مباد که مباد

هرگز مباد روحی به بند تن شود
هرگز مباد عشقی اسیر «من» شود

هرگز مباد زعفران به آخور خر رود
هرگز مباد مردی محتاج زن شود

هرگز مباد که نیلوفری از لجن روید
هرگز مباد رسولی سوی وطن شود

هرگز مباد که بلبلی هم شاخه زغن
هرگز مباد عارفی اسیر فن شود

هرگز مباد شهیدی محتاج کفن و دفن
هرگز مباد حقی درگیر رهن شود

هرگز مباد که این دعا مستجاب آید
هرگز مباد حسینی بی حسن شود

از کتاب (غزل عشق) اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *