مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

وسوسه عارف شدن یا امام بودن..

1083-وسوسه عارف شدن یا امام بودن

که در عصر ما غوغا می کند

بیانگر غایت اراده تنفیسی بشری است که شبانه روز دچار ابطال و واژگونی خود است

زیرا عارف یا امام ،مظهری از ظهور حق خود انسان است که این حق،اجر ضدیت با خود است

برای خدا و از راه تقلید حاصل نمی شود.

زیرا تکنولوژیزم و مدرنیزم عرصه ظهور ضدیت ظلمانی و جبری انسان با خود است..

منبع:کتاب دیالکتیکِ دیالکتیک صفحه 163 اثر استاد خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *