مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

پلیدترین وجه فرهنگ مدرن جهان

و شيطان مشتاق ذلت و فلاکت انسان است .(فرقان ۲۹ )_
آیا براستی بشر هرگز در طول تاریخ تا این حد ذلیل و علیل و تباه و مفلوک بوده است از ثروتمندان تا فقرا و از علماء تا عوام و از دولتمردان تا مردم کوچه و بازار و از غرب تا شرق! و امروزه شیطان با صدای بلند در سراسر جهان مشغول تمسخر و سرزنش انسان است و از شرک انسان با خدایش بیزاری میجوید. در اینجا بنظر میرسد که حتی دل شيطان نيز به حال اینهمه بدبختی بشر به درد آمده است که عاقبت خلیفه خدا را اینگونه می‌بیند و اینکه تنها خلیفه باقیمانده و بر حقش پس از هزار سال هنوز در غیبت و تقیه به سر میبرد زیرا کسی طالب رحمت و شفاعتش نیست و هدایتش را نمی‌خواهند و مقامش را طلب نمی کنند. گوئی بشر مدرن اشک شیطان را هم درآورده باشد که آورده است و آن مخدری بنام جادوی سیاه یا اشک شیطان” است که مصرفش می‌کند! امروزه اگر انواع هنرهای شیطانی نباشند بشر مدرن بسیار زود با این جهنم به بن بست می رسد و راهی برای خروج از آن می‌یابد. براستی که پلیدترین وجه فرهنگ مدرن جهان همین هنرها هستند که ذلت ونابودی بشر را برایش زیبا سازی ومفتخرانه می‌کنند که البته این هنرها دیگر به تنهایی اثری ندارند مگر با همراهی انواع میوه‌های درخت زقوم که همان مخدرات و روانگردانها ومسکنهای رسمی وقاچاقی هستند ولذا شاهدیم که امروزه همه هنرها مستمرا زقومی تر می شوند و بدون زقوم قابل مصرف نیستند همانطور که مولدان این هنرها یعنی هنرمندان نیز عموما به یاری این میوه‌های زقومی این هنرها را تولید می‌کنند و اشک شیطان را در می آوردند!
منبع:کتاب شیطان شناسی،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *