مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

پیشنهاد مطالعه مکتوب کاملترین کتاب استاد

عنوان کتاب: نزول و عروج روح در خلق جدید
آخرالزمان
(تنزیل ام الکتاب و تبیین دین واحد جھانی)
جھان شناسی، انسان شناسی، دوران شناسی و
معادشناسی شیعی
تبیین ھفت وادی سیر و سلوک روح در عرفان امامیه
(علم تأویل و تجلی ، تسبیح و تنفیس، قرآن و بیان،
نسخ و مسخ، قائمیت و آدمیّت) ) شرح و
تفسیری بر رسائل ام الکتاب” و “الھفت الشریف”
منسوب به امامین باقر و صادق علیهم السلام
(شناسنامه روحانی من)
Descension & ascension of the spirit
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف:
١٣٩۴ ه.ش – تاریخ تألیف: ١٣٩٧
تعداد صفحه : ۱۱۲۷
فھرست عناوین جلد اول
دفتر اول : علم تأویل و تجلی
دفتر دوم : علم روح و بیان
دفتر سّوم : علم تسبیح و تنفیس
دفتر چھارم: علم نسخ و مسخ
دفتر پنجم: علم قائمیت و ظھور
دفتر ششم: آدمیت و الھیت
دفتر ھفتم: علم انیّت و ھویت
دفتر ھشتم: علم ھبوط و عروج
دفتر نھم: علم وجود و عدم (علم آفرینش)
دفتر نھم: علم وجود و عدم (علم آفرینش)
دفتر دھم: علم عقل و عشق
دفتر یازدھم: علم روح و آخرالزمان
دفتر دوازدھم: علم روح و معانی
دفتر سیزدھم: علم روح و زندگی
دفتر چھاردھم: علم روح و نور (نورشناسی روحانی)
دفتر پانزدھم: علم روح الفباء
دفتر شانزدھم: علم تأویل روح و روح تأویلی
دفتر ھفدھم: علم روح زبان و قلم (خوانائی، گویائی،
نویسائی)
دفتر ھجدھم: علم و روح کتاب

دفتر نوزدھم: روح القدس (روح الله )

دفتر بیستم: روح زمین (روح الارض)
دفتر بیست و یکم: روح حکمت آخرالزمانی

پیشنهاد میشود کتاب را بصورت مکتوب و از روی کاغذ مطالعه کنید(کتاب بصورت صحافی شده موجود می باشد،در صورت تمایل از قسمت ارسال پستی آثار می توانید سفارش بدهید)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *