مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

یاری برای عمل به معارف:

عنوان کتاب: مباني عرفان عملي 

Principles of practical theosophy

(مجموعه مقالات)

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: بهمن 1392

تعداد صفحه:170

فهرست مطالب 

مقدمه 

١ -دوست دوست  

 ۲ – حق

٣ -قبض و بسط رزق (حلال و حرام)  

٤ -آسیب شناسي عرفاني امراض (طب اسلامي)  

٥ -نظري به فرھنگ  

٦ -راز آفرینش  

٧ّ -ام المظالم (نژاد پرستي)  

٨ -از وجه نظر (عصمت عملي)  

٩ -ولي شناسي ( سر غیبت امام زمان)  

١٠ -در باب اجتھاد  

١١ -در باب اقتصاد اسلامي  

١٢ -وجود و ماھیت (ھستي و چیستي) 

١٣ -دیني براي خدا و دیني براي خلق (راز اطاعت بي چون و چرا) 

١٤ -شیطان شناسي عملي 

١٥ -عبادت و عبودیت 

١٦ -حال كجاست؟ 

١٧ -زندگاني عرفاني 

١٨ -در باب توبه 

١٩ -راز دل گفتن ( سر سر) 

٢٠ -صبر و تسلیم و رضا و عشق 

٢١ -بدخواھي و خیرخواھي (در باب بخل) 

٢٢ -امام شناسي عملي 

٢٣ -حالات و مقامات 

٢٤ -در باب تقوا و عقل 

٢٥ -در باب زناشوئي و ازدواج 

٢٦ -در باب دروغ و كفر 

٢٧ -در باب وسواس ھا 

٢٨ -مدرسه آخرالزمان

مقدمه:

  1. این رساله مختصر جهت کسانی است که زندگی را از منظر معارف و آثار ما می نگرند و ارزیابی می کنند.

از آنجائی که به قول قرآن کریم ،آنانکه می فهمند و آنانکه نمی فهمند در نزد خداوند یکسان محاسبه و قضاوت نمی شوند ،پس آنانکه به معارف ما آشنایند در نزد خدواند بسیار مسئولند و نباید و نمی توانند همچون گذشته زندگی کنند و تحت الشعاع این معارف فقط احساس کبریائی کنند و سائر مردمان را به قضاوت بنشینند و محاکمه کنند که این عاقبتی بس ندامت بار دارد.

این رساله به مطالعه کنندگان آثار ما یاری می دهد تا در حد توانائی به این معارف عمل کنند و بدینوسیله حیات و هستی خود و خانواده خود را ارتقاء و تعالی بخشند و در جامعه الگوی سعادت و نجات باشند ….

35-…. مسئله رابطه مستقیم یا غیر مستقیم (با امام زمان)نیست،بلکه درد طلب است ،درد دل و دین و آدمیت است ،درد معرفت است که اگر اندکی باشد جمله ای از یکی از ائمه و اولیای حق،کفایت می کند و شعاع نوری از سخن حق آدمی را تا به خدا به پیش می راند،زیرا خداوند حقش را در کلماتش محقق می کند در کلماتی که بر دل سالکی نشسته است به بار می آید.

36-از دریای این افکار و معارفی که پیش روی شماست،کافیست

یک بندش را تبدیل به ذکر قلبی کنید و در دل بکارید

شما را به امام زمان و به خود خدا می رساند.

و آنگاه که رسیدید تازه هنگام اطاعت است تا امامت و الّلهیت از ذات خودتان متجلی شود تا آدم شوید و نه خدا!

زیرا خدا هست و تا بوده هم بوده است ، این آدم و آدمیت است که نایاب است.

پس آدم شدن بهتر از خدا شدن است چون خود خداوند هم اگر یکی از اینها را پیدا کند فورا استعفا می دهد و او را بر جای خودش می نشاند…

منبع:کتاب مبانی عرفان عملی،صفحه 28،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *