مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ایران، تنها پایگاه و حامی ظهور امام زمان (عج)

پس چه بعنوان یک مسلمان و شیعه و چه بعنوان یک ایرانی، فقط احمقان و تبھکاران می توانند با موجودیت این نظام عداوت کنند و در فکر براندازیش باشند لااقل بخاطر منافع مادی و جانی خودشان! زیرا امروزه ایران امن ترین کشور در منطقه و بلکه در جھان است. پس ھر که پندارد که ما در اندیشه و آرزوی براندازی این نظام و مملکت ھستیم از معارف و آثار ما ھیچ فھم نکرده است و یا مغرضی تبھکار و دیوانه است و در سودای حکومت جور! بقای این نظام در میان این ھمه فتنه ھا و دسیسه ھای داخلی و بین المللی و این ھمه بحرانھای داخلی و جھانی یک معجزه است و این معجزه جز نظر و ولایت امام زمان نیست.

قیامت نامه

بنابراین به عزیزان خواننده توصیه می کنیم که این کتاب را ھمواره، ھمچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشته باشند و از مطالعه ھزارباره آن نیز اباء نداشته باشند. ھمانطور که این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم شناسی را به ھمراه داشته است.و نکته آخر اینکه ھر که وجھی از واژگونی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد برمقعد صدق و عدل وجود قرار گرفته است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری. و بدان که تا زمانی که برمقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواھیم بود که از یاران ناجی موعود باشیم. پس این کتاب قدرتمندترین یار برای رسیدن به مقام یاری امام زمان (عج) است.

دعای سباسب دعای غیبت امام زمان (عج)

دعاي سباسب به مثابه بیانیه و مرام نامه غیبت امام مطلق است. این دعايِ سراسر تازیانه هاي قهر و غلبه و قدرت نشان می دهد که امام زمان در جایی پنهان نشده بلکه در غیبت و هیبتی الهی قرار گرفته و این شدت جلال و هیبت است که جبراً باعث غیبت اوست و خود او این اراده را کرده است و بدان متّصف شده است آن هم در اوج تنهایی و بی یاوري و طرد شدگی و محاصره توسط دشمنان و خیانت توسط دوستان.